Radni Gminy Baranów jako ostatni w powiecie, tuż przed końcem stycznia, zatwierdzili plan budżetu na 2021 r. W tym trudnym czasie dla samorządowców i po trudnym roku w gminie po zmianie na stanowisku włodarza oraz mimo wielu obaw o przyszłość, w tegorocznym budżecie nie zapomniano o ważnych dla mieszkańców inwestycjach.

Budżet Gminy Baranów na 2021 r. wydaje się być zachowawczy, a wójt Agata Trzop-Szczypiorska przygotowana na każdą ewentualność. W planie przewidziano dochody na poziomie 29 787 626 zł, a wydatki na 29 127 626 zł. To oznacza, że ten rok zamknie się nadwyżką budżetową w wysokości 660 000 zł, które przeznaczone zostaną na spłatę części kredytów i pożyczek. Zaznaczmy, że na koniec 2020 r. zadłużenie gminy wynosiło 2 975 000 zł. Jako że w wieloletniej prognozie finansowej nie zakłada się zaciągania nowych zobowiązań, dług ma być spłacony do 2025 r.

Najbardziej interesującą częścią planu budżetowego z punktu widzenia mieszkańców są wydatki, zwłaszcza kwoty przeznaczone na inwestycje. Te stanowią zaledwie 2,6% całej puli, czyli wynoszą 744 154,02 zł. Wśród nich znajdziemy takie zadania, jak budowa ulicznych sieci wodociągowych w Holendrach Baranowskich, Kaskach, Bronisławowie i Bożej Woli; wykup gruntów pod drogami gminnymi; wykonie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Pułapina, Bronisławów, Regów, Kopiska, Holendry Baranowskie i Wyczółki, a także przy ul. Spokojnej w Baranowie; remont Ośrodka Zdrowia w Baranowie; remont przepustu pod drogą w Stanisławowie; wykonanie audytu oświetlenia ulicznego, w celu ubiegania się o środki zewnętrzne na ten cel oraz remont OSP Boża Wola, gdzie część pomieszczeń udostępniona zostanie na cele kulturalne.

Największą część stanowią jednak inwestycje drogowe, na które przeznacza się 439 374,49 zł. Wśród nich znajdują się: modernizacja dróg w miejscowości Basin w II etapie oraz ul. Olszowej i Piaskowej w Kaskach; budowa chodnika w Golach i wzdłuż ul. Parkowej w Bożej Woli oraz wykonanie nakładki asfaltowej w północnej części miejscowości Żaby. Dodatkowo w wieloletniej prognozie finansowej przewidziano 3 zadania, które rozpoczną się i będą finansowane w tym roku, a są to: modernizacja dróg na odcinku Karolina – Cegłów i ul. Błońskiej w Bronisławowie, na których urząd stara się o dotację w ramach przeciwdziałania skutkom COVID-19 oraz przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golach. Zaplanowano także budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w 2023 r., o ile gmina pozyska na ten cel dotację.

Pozostałe wydatki stanowią kwoty przeznaczone na bieżące utrzymanie gminy, w tym największą część zajmują działania socjalne w działach pomoc społeczna i rodzina oraz oświata i wychowanie. W dalszej kolejności są to działy: administracja publiczna, transport i łączność w zakresie utrzymania dróg i komunikacji miejskiej oraz kultura i ochrona dziedzictwa.

Zarówno uchwała dotycząca wieloletniej prognozy finansowej, jak i budżetu na 2021 r. zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie, 13 głosami za.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: