Na dachach i fasadach budynków nadal jeszcze można zobaczyć płyty eternitowe. Gmina Brwinów dofinansowuje ich usuwanie ze względu na obecność w nich niebezpiecznego materiału – azbestu.

Do 31 października 2023 r. można składać w Urzędzie Gminy Brwinów wypełnione wnioski o dotację. Od wielu lat w Polsce realizowany jest program dotyczący oczyszczania kraju z azbestu. Brwinów ze swoim uchwalonym w 2014 r. „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brwinów wpisuje się w założenia rządowego dokumentu i oferuje właścicielom oraz administratorom posesji finansowe wsparcie oraz działania informacyjno-edukacyjne.

Maksymalna kwota dotacji przyznawana przez gminę Brwinów na usuwanie azbestu może wynosić 95% udokumentowanych fakturami wydatków, lecz nie więcej niż 5 tys. zł w jednym roku.

Od 2015 r. na terenie gminy Brwinów usunięto ponad 485 ton wyrobów zawierających azbest oraz udzielono na ten cel 585 627,05 zł dotacji. Tylko w ubiegłym roku udało się unieszkodliwić prawie 75 ton tego niebezpiecznego materiału. Nie warto czekać do ostatniej chwili ze złożeniem wniosku, gdyż wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu do urzędu, a pula środków jest ograniczona.

Dotacja może być udzielona na pokrycie kosztów związanych z:

  • demontażem, wywozem i przekazaniem do unieszkodliwienia zdemontowanych pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie gminy,
  • wywozem i przekazaniem do unieszkodliwienia wcześniej zdemontowanych, ale wciąż składowanych na nieruchomościach na terenie gminy, elementów pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie gminy.

Koszty zakupu i ułożenia nowego pokrycia dachowego, wykonania dokumentacji technicznej czy też koszty demontażu, wywozu i przekazania elementów pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest poniesionych przez wnioskodawcę przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji, właściciele i administratorzy budynków muszą sfinansować ze środków własnych.

Wnioski na finansowe wsparcie wraz z koniecznymi załącznikami należy składać do 31 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Biurze Obsługi Interesanta.

Szczegółowych informacji na temat dofinansowania udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 22 738 25 94.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: