Budżet Grodziska Maz. na 2013 rok

Na ostatniej w 2012 roku sesji radni uchwalili budżet Grodziska Maz. na 2013 rok. W tym roku w budżecie nie przewidziano, w porównaniu do poprzednich lat, tak dużych inwestycji. W porównaniu z poprzednim rokiem planowany jest także spadek dochodów.

W budżecie planowane są dochody w wysokości 151 431 477,00 zł. W stosunku do 2012 dochody mają być o 1,3 % niższe. Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 142 517 260,00 zł. Z czego wydatki bieżące w kwocie 111 183 260,00 zł stanowią 78,0 % wydatków, a majątkowe i inwestycyjne w wysokości 31 334 000,00 zł 22,0 %.

Rok 2013 ma być rokiem spłaty zaciągniętych przedtem kredytów. Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku wynosi 69 027 232 zł (44,99% planowanych dochodów). Na koniec 2013 roku ma wynieść 59 339 015,00 zł co stanowi ok. 39,2% planowanych dochodów. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wyniesie 8,58%. Uchwała budżetowa upoważnia jednak Burmistrza do zaciągania kredytów krótkoterminowych na finansowanie deficytu w kwocie 5 000 000 zł.

Budżet, pomimo uwag, został zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową pozytywnie. Pełną opinię RIO zamieszczamy tutaj.

Budżet, po dyskusji dotyczącej w dużej mierze realizacji obecnych jak i przyszłych inwestycji, został przyjęty 14 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw”. Zdaniem radnych, głosujących przeciw uchwale, projekt jest mało realny i mało oszczędny. Zawiera znaczne dochody, wiążące się z przyjętymi przedtem podwyżkami podatków i uchwałą śmieciową. Radni zwrócili uwagę na wysokie koszty promocji i zbyt małe dochody na oświatę.

Jakie jest Państwa zdanie na temat przyszłorocznego budżetu? Czekamy na opinię w komentarzach. Poniżej zamieszczamy porównanie dochodów i wydatków budżetu. Pełny projekt budżetu dostępny jest tutaj.

Dochody:

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości  151 431 477,00 zł

Główne źródła dochodów:
(W porównaniu z projektem budżetu na 2012 r)
2013 2012
kwota % kwota %
DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH  33 130 000,00 21,9 33 470 000,00  20,2%
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PĄŃSTWA (PIT i CIT) 47 573 378,00 31,4% 46 060 384,00 27,8%
SUBWENCJE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE USTAWAMI 35 989 890,00 23,8% 33 005 172,00 19,9%
ŚRODKI UE i INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW ORAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH i BIEŻĄCYCH 7 590 000,00 5,0% 36 679 057,28 22,1%
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (sprzedaż, opłaty planistyczne, dzierżawy) 16 650 000,00 11,0% 10 800 000,00 6,5%
POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty mieszkańców, opłaty za przedszkole, mandaty, odsetki, ochrona środowiska, opłaty "śmieciowe") 10 498 209,00 6,9% 5 772 000,00 3,5%
Razem: 151 431 477,00 165 786 613,28

 

 

Wydatki:

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 142.517.260,00 zł, w tym na:

  • Wydatki bieżące kwotę 111.183.260 zł tj. 78,0 % wydatków ogółem,
  • Wydatki majątkowe i inwestycyjne w wysokości 31.334.000,00 zł tj. 22,0 % wydatków ogółem.

WYDATKI BIEŻACE:

Rodzaj wydatku bieżącego
(W porównaniu z projektem budżetu na 2012 r)
2013 2012
kwota % kwota #
OŚWIATA 45 019 450,00 40,5% 41 085 107,28 41,1%
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 17 717 863,00 15,9% 16 892 160,00 16,9%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 979 190,00 11,7% 12 830 382,00 12,8%
KULTURA I SPORT 8 150 423,00 7,3% 7 105 000,00 7,1%
GOPODARKA KOMUNALNA 9 828 500,00 8,8% 4 742 500,00 4,7%
UTRZYMANIE DRÓG, KOMUNIKACJA 5 615 000,00 5,1% 5 220 000,00 5,2%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA, NIERUCHOMOŚCI, PLANY 3 532 500,00 3,2% 3 781 500,00 3,8%
OBSŁUGA INWESTYCYJNA GMINY 1 250 500,00 1,1% 1 157 000,00 1,2%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 2 162 000,00 1,9% 1 764 500,00 1,8%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3 300 000,00 3,0% 2 800 000,00 2,8%
POZOSTAŁE WYDATKI 1 627 834,00 1,5% 2 509 684,00 2,5%
Razem: 111 183 260,00 99 887 833,28

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE:

Rodzaj wydatku inwestycyjnego 2013
kwota %
BUDOWA DRÓG WRAZ Z UZBROJENIEM 10 090 000 32,2
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 3 000 000 9,6
ZAKUP GRUNTÓW NA POTRZEBY INWESTYCYJNE GMINY 250 000 0,8
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 750 000 2,4
LINIE OŚWIETLENIOWE 200 000 0,6
PRACE PROJEKTOWE POD PRZYSZŁE INWESTYCJE 500 000 1,6
MONITORING GMINY 500 000 1,6
BUDOWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 7 000 000 22,3
INWESTYCJE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 420 000 1,3
INWESTYCJE W KULTYRĘ I SPORT 800 000 2,6
PROJEKTY UNIJNE - KOLEKTORY, TERMOMODERNIZACJA 6 380 000 20,4
WNIESIENIE UDZIAŁÓW DO SPÓŁKI 994 000 3,2
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 450 000 1,4
Razem 31 334 000 zł
Polub nas na Facebook