Nieoficjalnie od mieszkańców, biorących udział w pracach Grupy Roboczej dowiedzieliśmy się, że w wyniku analizy wielokryteriowej - wybrany został wariant budowy linii 400 kV wzdłuż drogi krajowej nr 50 i autostrady A2.

W analizie wybrano wariant najmniej oddziałujący społecznie, gdzie jest najmniej punktów bliskości linii i zabudowań. W momencie, gdy oficjalne wyniki analizy będą dostępne, opublikujemy je na obiektywna.pl

Warto tu zazanaczyć, że zmianę przebiegu linii udało się wywalczyć mieszkańcom Jaktorowa, tylko i wyłącznie dzięki społecznemu zaangażowaniu, przy marginalnym wsparciu samorządu gminy.

Poniżej prezentujemy na mapie przyliżony korytarz linii (zaznaczony gruba czerwoną linią). Jak zaznaczył prezes PSE - korytarz będzie służył wyznaczeniu dokładnego przebiegu linii. Możliwe są jeszcze przesunięcia linii w ramach korytarza.

Opublikowany został oficjalny komunikat dotyczący prac grupy roboczej. Publikujemy go poniżej w całości:

16 maja 2016 roku, podczas trzeciego spotkania Grupy Roboczej, dokonano prezentacji wyników analizy wielokryterialnej pięciu wariantów korytarzy dla budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew. Wskazany został wariant korytarza linii uwzględniający w maksymalny sposób interesy strony społecznej, optymalny dla realizacji inwestycji. Wykorzystuje on istniejące kanały infrastrukturalne, tj. korytarz drogi krajowej nr 50 i autostrady A2 (tzw. wariant DK 50/A2).

Na dzisiejsze spotkanie Grupy Roboczej zostali zaproszenie przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stowarzyszeń i gmin.

Informacje o procesie wyboru wariantu

Grupa Robocza została powołana w marcu 2016 roku przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jako kolejny etap dialogu prowadzonego z samorządowcami i mieszkańcami województwa mazowieckiego od wiosny 2015 r. Pierwotnie proces prowadzony był pod auspicjami Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach Forum Dialogu. W związku z brakiem możliwości wypracowania konsensusu, 18 lutego b.r. Marszałek Województwa Mazowieckiego zamknął obrady Forum Dialogu. Inwestor wspólnie z Wykonawcą, chcąc w dalszym ciągu realizować projekt zgodnie z przyjętą zasadą dialogu społecznego, zaproponowali stronie społecznej i przedstawicielom samorządów kontynuację rozmów w ramach Grupy Roboczej. Moderatorem Grupy Roboczej został prof. Andrzej Kraszewski z Politechniki Warszawskiej. Celem Grupy Roboczej było wskazanie jak najmniej uciążliwego korytarza  linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew spośród wariantów przyjętych do analizy wielokryterialnej. Grupa Robocza obradowała na podstawie Regulaminu przyjętego przez jej członków, na pierwszym posiedzeniu w dniu 22 marca 2016 r.

Procesowi analitycznemu poddanych zostało pięć wariantów zaproponowanych przez Wykonawcę oraz stronę społeczną. 

W wyniku przeprowadzonych analiz, opartych na liście przyjętych przez członków Grupy Roboczej kryteriów oraz przypisanych im  wag, wskazany został wariant korytarza optymalny dla realizacji inwestycji, uwzględniający w maksymalny sposób interesy strony społecznej. Analizy dokonał zespół prof. Andrzeja Kraszewskiego z Politechniki Warszawskiej.

Obecnie jest planowany etap wytyczenia trasy linii. Będzie on prowadzony zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz we współpracy z przedstawicielami samorządów, organizacji społecznych i mieszkańców. Wykonawca jest otwarty na dalszą, konstruktywną pracę ze stroną społeczną.

Prezentacja z wynikami analizy wielokryterialnej zostanie w najbliższych dniach opublikowana na stronie inwestycji www.kozienice-oltarzew.pl

Informacje o inwestycji

Linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Kozienice - Ołtarzew jest inwestycją celu publicznego, o  znaczeniu ponadlokalnym. Jej budowa stanowi realizację celów publicznych, wskazanych w art. 6 pkt. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21.08.1997 r. (Dz. U. z 1997, nr 115, poz. 741 z późn. zm.), dzięki czemu może korzystać ze specjalnych przepisów prawa przewidzianych dla tego rodzaju przedsięwzięć.

Linia ta przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i niezawodności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zapewni również wyprowadzenie niezbędnej dla KSE mocy z rozbudowywanej Elektrowni Kozienice.

Inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne, a budowę realizuje konsorcjum ZUE S.A. i Dalekovod Polska S.A.

Załączniki: Wyniki projektu Grupy Roboczej - prezentacja, typ pliku: PDF, rozmiar: 1.37MB

Polub nas na Facebook