Jednym z większych problemów naszego regionu jest niedostosowanie do obecnych realiów standardu al. Jerozolimskich i drogi wojewódzkiej 718 łączącej ją z węzłem autostradowym. Widząc ten problem, władze województwa planują kompleksową przebudowę obu tych dróg. O zaawansowaniu i zakresie prac rozmawialiśmy z Grzegorzem Obłękowskim dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

O!: Od kilku miesięcy obserwujemy prace związane z projektem przebudowy al. Jerozolimskich, na odcinku od Warszawy do Pruszkowa. Jakie są główne założenia przebudowy?
Grzegorz Obłękowski: Proces projektowy związany z opracowaniem dokumentacji dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 718 od węzła autostradowego „Pruszków” do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 od skrzyżowania z ul. Partyzantów do granicy m. st. Warszawa został rozpoczęty w IV kwartale 2022 r. Obecnie znajduje się w fazie finalizacji wstępnych koncepcyjnych rozwiązań projektowych. W ślad za ustaleniami z lokalnymi samorządami zaplanowane rozwiązania zostaną przedstawione opinii publicznej w połowie grudnia podczas zaplanowanych w tej kwestii spotkań z mieszkańcami.

O!: Jakie najważniejsze zmiany czekają kierowców?
GO: Głównymi założeniami towarzyszącymi opracowaniu ww. dokumentacji projektowej jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 718 do przekroju dwujezdniowego 2x2 i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w dotychczasowym przekroju dwujezdniowym 2x2 wraz z budową bezkolizyjnego węzła dróg wojewódzkich nr 718 i 719 nad linią kolejową nr 1 i 447.

O!: Jedną z bardziej spektakularnych zmian będzie chyba przebudowa skrzyżowania  al. Jerozolimskich, al. Tysiąclecia i ul. Grunwaldzkiej? Czy to rozwiązanie pozwoli na swobodny dojazd do nowego wiaduktu nad torami?
GO: Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. z ul. Piastowską, al. Tysiąclecia, i Grunwaldzką oraz ul. Dolną i Harcerską w wariancie uwzględniającym rozwiązania projektowe w dwóch poziomach z zachowaniem wszystkich relacji skrętnych z wykorzystaniem dużego ronda oraz wiaduktami/estakadami zaprojektowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 powinno w zdecydowany sposób usprawnić ruch na ww. skrzyżowaniu z zachowaniem priorytetu dla głównego kierunku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 i usprawnieniem dojazdu do dwóch wiaduktów nad linią kolejową nr 1 i 447. Wybór ww. wariantu nie został jeszcze ostatecznie przesądzony, ale jest wysoce prawdopodobne, że w tym wariancie będzie kontynuowany proces projektowy.

O!: Okoliczne gminy zabiegają o nowe skrzyżowania w alejach. Ile nowych skrzyżowań powstanie? Czy nie obawiają się państwo, że spowodują one zakorkowanie al. Jerozolimskich?
GO: W ramach projektu na chwilę obecną nie przewiduje się budowy nowych skrzyżowań.

O!: Z tego, co wiemy, jednak na odcinku pomiędzy ul. Regulską a ul. Słoneczną planowane jest spore skrzyżowanie. Czy wynika ono z oczekiwania inwestora położonej tam nieruchomości, który planuje budowę hal magazynowych?
GO: Nowe skrzyżowanie na odcinku pomiędzy ul. Regulską, a ul. Słoneczną nie wchodzi w zakres ww. dokumentacji projektowej. Z naszych informacji wynika, że będzie przedmiotem opracowania odrębnego projektu realizowanego przez prywatnego Inwestora.

O!: Jak zmieni się skrzyżowanie dróg 719 i 718 w Pruszkowie?
GO: Skrzyżowanie zostanie zaprojektowane jako bezkolizyjny węzeł dróg wojewódzkich nr 718 i 719 nad linią kolejową nr 1 i 447.

O!: Kiedy realne jest rozpoczęcie prac w al. Jerozolimskich i jaki jest obecny harmonogram?
GO: Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji umowy na prace projektowe kompletna dokumentacja projektowa (budowlana, wykonawcza i przetargowa wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) winna zostać opracowana i przekazana inwestorowi w IV kwartale 2025 r. Termin ten jest jednak uzależniony od przebiegu procesu projektowego i przede wszystkim terminów, w których będą prowadzone kolejne postępowania administracyjne związane z uzyskaniem poszczególnych decyzji administracyjnych, tj. m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Na koniec pragniemy zaznaczyć, że w grudniu zorganizowane zostaną spotkania z mieszkańcami.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: