Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument umiejscowiony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, dający szanse gminom na dofinansowanie projektów o charakterze integracyjnym i komplementarnym.

Warunkiem koniecznym do uruchomienia instrumentu ZIT, poza samym ustanowieniem partnerstwa samorządów, jest przygotowanie wspólnej strategii obszaru funkcjonalnego. W celu spełnienia tych wymogów, w dniu 21 lutego 2014 roku, 37 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) przystąpiło do współpracy na rzecz realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, podpisując stosowne porozumienie. Wśród tych gmin są 3 gminy z powiatu grodziskiego: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek i Podkowa Leśna. 30 czerwca  podczas II posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT, Jaktorów podpisał aneks do Porozumienia i ma szansę być beneficjentem w 2 projektach, które aktualnie mają status rezerwowych.  Podczas prac nad Strategią ZIT samorządy WOF ZIT podkreślały, że dla przyszłości, tak Warszawy, jak i okolicznych gmin, najistotniejsza jest integracja obszaru oraz wykorzystanie jego szans rozwojowych dla poprawy warunków i jakości życia mieszkańców.

Proces budowania Strategii ZIT WOF przebiegał etapowo, składając się z kilku zasadniczych faz:

  • delimitacji WOF ZIT – ustalenie granic zasięgu obszaru
  • procesu diagnostycznego – analiza sytuacji społeczno-gospodarczej WOF ZIT. Zakres diagnozy był ograniczony zakresem priorytetów inwestycyjnych Unii Europejskiej, wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) z lipca 2013 r. w zakresie instrumentu ZIT, a także zakresem RPO WM 2014-2020;
  • analizy SWOT – zidentyfikowanie najważniejszych mocnych i słabych stron obszaru (czynniki wewnętrzne) oraz szans i zagrożeń (czynniki zewnętrzne), co pozwoliło na sformułowanie planu strategicznego;
  • opracowania planu strategicznego – określenie systemu celów, uszczegółowionych przez kierunki działań;
  • przygotowania propozycji projektów ZIT oraz projektów komplementarnych;
  • opracowania systemu monitoringu i sprawozdawczości.
Aktualnie Strategia ZIT jest konsultowana z mieszkańcami gmin objętych WOF. Od 7 lipca do 6 sierpnia odbywają się spotkania. W dniu 24 lipca, w Pałacyku Kasyno w Podkowie Leśnej, odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami gmin powiatu grodziskiego i pruszkowskiego. Prowadziła je pani Monika Kordek z Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta st. Warszawa, przedstawiając ideę ZIT i odpowiadając na liczne pytania, niezbyt licznej grupy mieszkańców. Niestety dość niefortunnie wybrano okres konsultacji – wakacje, jak i godzinę spotkania – 15.00. Prowadząca była jednak zadowolona z przebiegu spotkania i żywej dyskusji. Zwróciła się z prośbą do zebranych by przekazali informację o konsultacjach tym, którzy nie mogli wziąć w nich udziału. Tekst Strategii ZIT WOF wraz z załącznikami i formularzem ankiety do przekazania uwag, można znaleźć na www.omw.um.warszawa.pl.

Rolę koordynatora realizacji instrumentu ZIT pełni m.st. Warszawa, będące reprezentantem wszystkich gmin WOF ZIT w procesie negocjacji oraz liderem w realizacji kilku projektów przewidzianych w ZIT do realizacji.
 
Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, przyjętej przez Radę Ministrów w dnia 8 stycznia 2014 r., na ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego została przewidziana kwota w wysokości 164 756 619,36 EUR, obejmująca łącznie środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (141 057 011,19 EUR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (23 699 608,17 EUR), powiększona decyzją samorządu województwa mazowieckiego o 1 000 000 EUR
 
W związku z tym łączna wartość środków przypadająca na ZIT WOF to 165 756 619,36 EUR, przeznaczona została na realizację 11 przedsięwzięć, których zakres został określony wspólnie z samorządami. Zainteresowanie gmin poszczególnymi przedsięwzięciami jest zróżnicowane. Największym zainteresowaniem cieszy się projekt Sieć tras rowerowych, natomiast systemem E-Opieka były zainteresowane głównie gminy, na terenie których znajdują się domy opieki. Gminy z naszego powiatu nie były zainteresowane tym projektem. Poniżej podajemy wykaz realizowanych przedsięwzięć i zainteresowanie ich wdrożeniem gmin powiatu grodziskiego.
 
Nazwa projektu Łączna kwota Grodzisk Maz. Milanówek Podkowa-
Leśna
Jaktorów
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) 10 636 396 X   X  
Dostęp do informacji publicznej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) 3 616 920   X X  
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych
opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego (E-Opieka)
8 062 26        
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)  7 100 757 X X X  
Budowa oferty terenów inwestycyjnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (Invest in WOF) 31 835 060 X  X X  
Stworzenie sieci Centrów Przedsiębiorczości Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (StartBox) 11 834 595 X      
Wspieranie zakładania działalności gospodarczej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (BizStarter) 10 202 000 X   X  
Wspieranie zakładania i rozwoju działalności gospodarczej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (BizInfo) 4 000 000     X  
Program edukacji proprzedsiębiorczej dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (SmartEdu) 9 497 608 X X X  
Stworzenie sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF4Bikes) 63 064 190 X X X  
Stworzenie sieci parkingów P+R na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (P+R in WOF) 41 421 082 X X X  
Potencjalne projekty ZIT planowane do dofinansowana po
uwolnieniu alokacji w ramach RPO WM 2014-2020
Zintegrowane zarządzanie zasobami wiedzy Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego (E-Biblioteka)
5 994 192 X X X X
Zintegrowany system rekrutacji do gminnych placówek oświatowych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
(E-Rekrutacja)
1 670 151 X X X X

Charakterystyka poszczególnych projektów znajduje się w załączniku nr 1 do Strategii ZIT WOF. Większość projektów jest dofinansowana w 80%. Pozostałe 20% to wkład własny gmin. Wszystkie projekty muszą być wdrożone do końca 2020 roku, a rozliczone do końca 2022 roku. Jak informowała pani Monika Kordek, wykaz projektów może jeszcze ulec zmianie po zatwierdzeniu RPO, dlatego też przygotowywane są projekty rezerwowe.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: