Mediator potrzebny od zaraz

Wielokrotnie pisałam o nie najlepszej atmosferze panującej wśród milanowskich radnych. Miałam nadzieję, że z czasem radni skupią się na ważnych sprawach naszego miasta i nie będą tracić czasu i energii na osobiste wycieczki, niemerytoryczną polemikę, pisanie do siebie pism i odpowiadanie na nie. Po Sesji Rady, która odbyła się 26 lutego, a szczególnie po  jej części poświęconej procedowaniu nad planem pracy Komisji Rewizyjnej i skargami na burmistrza, z przykrością muszę stwierdzić, że moja nadzieja okazała się płonna.

Sesja rozpoczęła się o 16:15. Pierwsza część sesji przebiegała spokojnie. Radni przegłosowali wycofanie z porządku obrad podjęcia uchwał w sprawach: wzoru deklaracji, którą mają składać  mieszkańcy w celu ustalenia opłaty za odbiór śmieci (w dniu 6 marca  weszła w życie nowelizacja ustawy śmieciowej i być może nastąpi zmiana tej deklaracji) i nadania nazwy jednej z 3 nowych ulic, do czasu uzgodnienia jej nazwy z UM w Grodzisku Maz (jedna strona ulicy należy do Grodziska, a druga do Milanówka).
Radni przegłosowali również treść protokołu z poprzedniej sesji, przy zmianach zgłoszonych pisemnie do protokołu  przez dwie radne.

W kolejnym punkcie sesji burmistrz poinformował między innymi o:
 • zmianach w budżecie, polegających na przesunięciach i uściśleniach, które wprowadził w ramach swoich kompetencji,
 • nie naruszeniu kwot rezerw, które aktualnie wynoszą: rezerwa ogólna – 496 tys. zł, rezerwa oświatowa – 400 tys. zł, na zarządzanie kryzysowe – 126 tys. zł
 • 89 uwagach zgłoszonych do planu zagospodarowania przestrzennego terenu Turczynek A; prace nad projektem planu mają być zakończone w kwietniu
 • rozstrzygnięciu konkursów na realizację zadań publicznych: w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr i przyznaniu stowarzyszeniom startującym w konkursie następujących kwot: MU3W – 9,5 tys. zł, Fundacja  Zygmunta Noskowskiego – 18 tys. zł, Razem dla Milanówka – 5,5 tys. zł, Kuźnia Milanowska – 2,5 tys. zł, T-Art. – 9,5 tys. zł; w zakresie zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży: ZHP Hufiec Milanówek – 16 tys. zł, Fundacja Toto Animo – 4 tys. zł; w zakresie działalności sportowej: Milan – 320 tys. zł i Uczniowski Klub Sportowy „3”  (panczeniści) – 80 tys. zł
 • rozstrzygniętych przetargach na: utrzymanie w czystości budynków UM – 79 704 zł, selektywną zbiórkę odpadów – 156 816 zł przez 6 miesięcy, pielęgnację zieleni – 249 695 zł, równanie dróg – 169 740 zł, remont dróg żużlem paleniskowym – 123 000 zł oraz o uruchomieniu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji willi Waleria i planowaniu przetargów na: ubezpieczenie mienia UM, świadczenie usług pocztowych i wiosenny wywóz liści
 • spotkaniach dotyczących budowy ekranów akustycznych wzdłuż modernizowanej linii PKP. O ekranach pisaliśmy szeroko na łamach Obiektywnej Gazety Internetowej w artykule „Ekrany akustyczne – czy jest szansa na kompromis?”
 • nowej organizacji ruchu w mieście, której konieczność wynika z planowanego remontu wiaduktu nad torami PKP w Grodzisku Maz. O tym problemie szeroko mówił Starosta w I części wywiadu, który jest dostępny na portalu „O drogach i bezrobociu - rozmowa ze Starostą cz.I”
 • planowanym w dniu17 marca br, ponownym otwarciu filii poczty przy ul. Kościuszki
 • ponownej dyskusji na temat planu zagospodarowania przestrzennego terenu Śródmieście, w dniu 14 marca, o godz. 17, w sali konferencyjnej UM przy ul. Spacerowej 4
 • grożącym miastu zwrocie środków funduszu spójności, otrzymanych na realizację kanalizacji, w sytuacji nie osiągnięcia efektu ekologicznego, spowodowanego niechęcią mieszkańców do podłączenia się do budowanej sieci kanalizacyjnej. Burmistrz stwierdził, że uruchomione zostały indywidualne rozmowy i kontrole oraz poinformował o możliwości pokrycia kosztów podłączenia do kanalizacji poprzez zaciągnięcie preferencyjnego kredytu, specjalnie uruchomionego na ten cel przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
 • decyzjach personalnych związanych z zatrudnieniem nowych pracowników: Jakuba Karpowicza na stanowisku rzecznika prasowego, Michała Kowalskiego na stanowisku młodszego referenta w Referacie Informatyki, Eweliny Grączewskiej w Biurze Rady Miasta, Andrzeja Kalety na stanowisku kierownika w Technicznej Obsłudze Miasta, Natalii Szczęsnej w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Bohdana Konińskiego na stanowisku komendanta Straży Miejskiej. Ponadto burmistrz poinformował, że Anna Zajączkowska jest już sekretarzem, a nie p.o. sekretarza; Katarzyna Wąsińska-Jano z dniem 1 marca uzyska awans na kierownikiem Referatu Oświaty (obecnie p.o.). Zapowiedział również, że w dniu 2 kwietnia awans z p.o. dyrektora, na dyrektora Centrum Kultury, otrzyma Aneta Majak.

O godz.17:35 radni przystąpili do podejmowania uchwał w następujących sprawach:
 • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Barbary Wiśniewskiej z okręgu wyborczego nr 5 z listy nr 30 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe „Milanówek – Dziś i Jutro” wskutek śmierci. Uchwała przyjęta jednogłośnie
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowanej nowymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku. Zmiany dotyczą zadań związanych z: budową kanalizacji, miejskiej sieci informatycznej, budową baz wiedzy o Mazowszu, rozwojem elektronicznej administracji na Mazowszu i wynikają głównie z mniejszych niż pierwotnie zakładano wydatków poniesionych w 2012 r. Wprowadzono również 2 nowe przedsięwzięcia: zmianę Studium i plan zagospodarowania przestrzennego Polesie2. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami, jedna radna była nieobecna podczas głosowania
 • zmiany budżetu miasta na 2013 rok. Wydatki ogółem zwiększono z kwoty 61 238,3 tys. zł do kwoty 61 339,6 tys. zł, przy czym największe zmiany dotyczą: zmniejszenia wydatków na drogi publiczne o kwotę 90 tys. zł, zwiększenia wydatków na gospodarkę mieszkaniową o prawie 100 tys. zł, na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 72 tys. zł, kulturę fizyczną i obiekty sportowe o łączną kwotę 76 tys. zł. Uchwałę przyjęta 10 głosami, przy 4 wstrzymujących się
 • zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat, zabudowanej nieruchomości przy ul. Warszawskiej 18A (po przedszkolu), przy założeniu przeznaczenia jej dla młodzieży. Budynek o powierzchni 550 m był wystawiony do sprzedaży (2 przetargi nieograniczone), ale nie było zainteresowanych jego kupnem. Przystosowanie go do realizacji wizji domu młodzieżowego, jak powiedziała  p.o. dyrektora MCK Aneta Majak, kosztowałoby miasto ok. 436 tys. zł. Miasto w tej chwili nie ma takich środków. Wyłonienie przyszłego dzierżawcy ma nastąpić w formie konkursu, przy współpracy z MCK. Zdania radnych były w tej kwestii podzielone. Jedni uważali, że jest to dobry kierunek bo młodzież czeka na miejsce dla siebie już ponad 12 lat, inni natomiast uważali, że tę uchwałę należy zdjąć z porządku obrad. Uchwałę przyjęto 11 głosami, przy 3 wstrzymujących się
 • wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Milanówek, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koszt projektu szacowany jest na 600 tys. zł, przy wkładzie miasta wynoszącym 15% tej kwoty. Radni w dyskusji wyrażali troskę o nie zanieczyszczanie środowiska gromadzonymi czasowo odpadami. Uchwałę przyjęto 11 głosami, przy 3 wstrzymujących się
 • przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Milanówka na lata 2012-2019. Program opracowywany na zlecenie UM, przez firmę zewnętrzną, zawierał wiele braków. Radni i mieszkańcy zgłosili do niego szereg poprawek podczas 3 posiedzeń Komisji Praworządności. Program po poprawkach został przyjęty jednogłośnie
 • zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego. Zmiana polega na pozbawieniu statusu pomnika przyrody dębu szypułkowego rosnącego w pasie drogowym, w pobliżu UM. Stan dębu, co stwierdzono w opinii dendrologicznej, zagraża bezpieczeństwu użytkowników drogi. Uchwałę przyjęto 12 głosami, przy 2 wstrzymujących się
 • ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkól gminnych opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok. W przyjętej jednogłośnie uchwale ustalono, że  roczne dofinansowanie kosztów studiów może wynieść maksimum – 1 500 zł, zaś kosztów kursów szkoleń, seminariów i konferencji – 800 zł. W poszczególnych placówkach oświatowych przewidziano na ten cel w 2013 roku następujące kwoty: ZSG nr 1 – 10 200 zł, SP nr 2 – 13 500 zł, ZSG nr 3 – 12 000 zł, przedszkole – 8 000 tys. zł
 • ustalenia Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz dla niepublicznych jednostek oświatowych. Regulamin zawiera również tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Uchwałę przyjęto jednogłośnie
 • nadania nazwy ulicy – Felicji Witkowskiej, ulicy bocznej od ul. Ludnej (działki ewidencyjne nr: 28/2, 30/7, 33/2, 35?4, 36/4, 177, 38/11  w obrębie 05-19). Propozycję nazwy zgłosiło TMM. Uchwałę przyjęto  11 głosami, przy 3 wstrzymujących się
 • nadania nazwy ulicy – Lazurowa, ulicy bocznej od ul. Ludnej (działki ewidencyjne nr 18/1, 17/32, 17/42, 17/28, 18/11, w obrębie 05-19). Propozycja nazwy pochodzi od mieszkańców. Uchwałę przyjęto 11 głosami, przy 3 wstrzymujących się.

O godz. 18:45 prowadząca sesję Przewodnicząca Rady Maria Sobczak ogłosiła przerwę, która trwała do godz. 19:25.
Po przerwie, przy 1 głosie wstrzymującym się, podjęto uchwałę o wyznaczeniu Wojciecha Wlazło na przedstawiciela Rady Miasta w składzie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Kontrkandydata nie było.

Następnie rozpoczęła się dyskusja nad planem i zakresem kontroli Komisji Rewizyjnej. Dyskusja była, delikatnie mówiąc, bardzo gorąca. Obecna na sesji pani radca prawny wyjaśniała, że obowiązek kontroli budżetu przez Komisję Rewizyjną wynika z ustawy, zaś w planie kontroli powinny być te obszary działania, które Rada Miasta chce zlecić dodatkowo do kontroli. Zgłoszono szereg, kolejno przegłosowywanych wniosków, które sprowadzały się do: czasowego (tylko rok 2012) i przedmiotowego ograniczenia zakresu kontroli, doprecyzowania terminów rozpoczęcia i zakończenia kontroli przy założeniu, że czas trwania kontroli nie powinien być dłuższy niż 30 dni, wprowadzenia poprawek redakcyjnych. Na koniec przegłosowano odesłanie projektu planu do ponownego opracowania przez Komisję Rewizyjną – 9 głosów za, 4 wstrzymujące się i 1 radna niegłosująca.

O  godz. 20:30 przystąpiono do rozpatrywania skarg mieszkańców. Przewodnicząca Rady poinformowała, że tylko 2 projekty uchwał w sprawie skarg radni otrzymali w terminie, zaś 1 projekt na 2 godz. przed sesją. Stwierdziła ponadto, że tylko ze względu na dość odległe terminy wpłynięcia skarg, zgodziła się na procedowanie nad projektami uchwał przekazanymi z opóźnieniem. Prosiła, by się to więcej nie zdarzyło. Niestety, radni nie byli w stanie uporządkować sobie dokumentów związanych ze skargami i ogłoszono kolejną przerwę.
 
Do głosowania nad projektami uchwał w sprawie skarg przystąpiono ponownie o godz. 21:15.
W sumie głosowano nad 5 skargami, przy czym 2 skomasowano. Podjęto 4 uchwały. Wszystkie skargi, w tym 3 uznane przez Komisję Rewizyjną za zasadne, zostały uznane przez radnych za bezzasadne. 

O 21:40  radni zaczęli zgłaszać interpelacje i zapytania. Klub radnych „Milanówek - Dziś i Jutro” wystąpił z interpelacją w sprawie zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, w tym na rehabilitację. Tę interpelację przyjęłam ze szczególną radością, gdyż od dłuższego czasu w rozmowach z radnymi zwracałam uwagę na konieczność zwiększenia budżetu w tej pozycji. Zgłaszano interpelacje między innymi w sprawach poprawy jakości chodników, likwidacji kwietników blokujących miejsca parkingowe przy Biedronce, podjazdów na perony, kosztów przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu amfiteatru przy Fiderkiewicza i parku Lasockiego, komunikacji przy Tesco. W kolejnym punkcie porządku obrad Burmistrz odpowiadał na interpelacje, zgłoszone na poprzedniej sesji.

W sprawach różnych odczytano pismo Rady Miasta skierowane do GIODO, ustosunkowujące się do zarzutów związanych z nieprzestrzeganiem, przy rozpatrywaniu skarg mieszkańców, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Zostało również odczytane pismo przygotowane przez Komisję Rewizyjną, ustosunkowujące się do krytyki działań Komisji Rewizyjnej zawartych w piśmie radnych z Klubu „Milanówek - Dziś i Jutro”, skierowanym do Przewodniczącej Rady. Ponadto zgłoszono konieczność wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady i Komisji Rewizyjnej, wnioskując powołanie zespołu roboczego w składzie: sekretarz UM, audytor, kierownik Biura Rady i wytypowani radni do współpracy. Przewodnicząca prosiła o zgłaszanie na piśmie proponowanych zmian do tych dokumentów. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej proponowała, by nad zmianami regulaminów pracowała Komisja Praworządności.  Radni głosami 10 za i 4 wstrzymujące się opowiedzieli się za powołaniem zespołu.

Patrząc na dyskusję i głosowania radnych nie można nie zauważyć jak iskrzy między radnymi, szczególnie między 4 radnymi z Komisji Rewizyjnej i radnymi z Klubu „Milanówek – Dziś i Jutro”. W dyskusjach, zamiast rzeczowych argumentów, pojawiają się personalne „wycieczki”. Jestem przekonana, że sytuację może uzdrowić tylko zewnętrzny mediator.
Polub nas na Facebook