XLI Sesja Rady Miasta Milanówka

Najważniejszymi punktami porządku obrad, chyba już ostatniej Sesji Rady Miasta tej kadencji, która odbyła się w czwartek, 9 października, była zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021, zmiana budżetu na 2014 rok i podjęcie uchwał w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i środków transportu na 2015 rok, które zdecydowano pozostawić bez zmian, na poziomie tego roku.

Porządek obrad Sesji przyjęto jednogłośnie, zaś protokół z poprzedniej Sesji 12 głosami za przy 2 wstrzymujących się. Jedna radna nie głosowała, przyszła pod koniec Sesji.

Sprawozdanie Burmistrza
W stosunkowo krótkim sprawozdaniu, Burmistrz Jerzy Wysocki poinformował między innymi o:

 Aktualnej wysokości rezerw: ogólna – 30 000 zł, na zarządzanie kryzysowe – 17 000 zł, oświatowa – 188 000 zł.
 Inwestycjach drogowych: zakończone - Leśny Ślad i Gospodarska, do końca października zostaną zrealizowane – Wylot i Szkolna, rozstrzygnięto przetarg na realizację ul. Głowackiego. Informacja dotyczyła planowanych odcinków wymienionych ulic
 Realizacji do końca października ścieżek ekologicznych w Parku Lasockiego i instalacji w Amfiteatrze urządzeń na placu zabaw. Inwestycje w ulicach Zamenhofa i Stawy będą mogły być rozpoczęte dopiero wówczas, gdy z inwestycji kolejowej zjedzie ciężki sprzęt
 Wykorzystywaniu przez Techniczną Obsługę Miasta, do utwardzania miejskich ulic, tłucznia usuwanego przez PKP z torowisk,
 Pozytywnie zakończonych negocjacjach z PKP dotyczących ograniczenia planowanej wycinki drzew wzdłuż linii kolejowej po południowej stronie miasta. Początkowo planowano wycinkę ponad 100 drzew w strefie konserwatorskiej i 380 poza tą strefą. Wyciętych zostanie w sumie kilkadziesiąt drzew
 Planowanym w grudniu teście możliwej do uzyskania szybkości Pendolino i rozpoczęciu w I kw. 2015 r. instalacji wzdłuż torowisk 2 metrowych ekranów (licząc od główki szyny)
 Uzyskaniu wsparcia finansowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację przyłączy kanalizacyjnych. Przyłącza są realizowane nie przez służby Urzędu Miasta ale przez MPWiK Sp. z o.o., przy czym spółka daje 5-letnią gwarancję na zrealizowane prace. Wszyscy zainteresowani podłączeniem się do kanalizacji mają szansę zapłacić w ratach i uzyskać częściowy zwrot wpłaconej kwoty
 Zmianach personalnych na stanowiskach kierowników referatów: Informatyki oraz Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią. Panowie przyjęci na te stanowiska zrezygnowali z pracy w Urzędzie Miasta. Obowiązki kierowników tych referatów pełnią Jacek Wojdyła i Emilia Misiak

Radni nie zadali Burmistrzowi żadnych pytań uszczegółowiających informacje przekazane w sprawozdaniu.

Podjęcie uchwał w sprawach:
 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021 – skorygowano dochody i wydatki 2014 r. po to, by nastąpiła ich zgodność z budżetem 2014r. (po zmianach). Ponadto w wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono w 2014 r. limit w wysokości 49 700 zł na wykup gruntów i w 2015 r. w wysokości 76 400zł na wydatki związane z realizacją kanalizacji oraz w wysokości 84 300 zł na modernizację SUW „Na Skraju”. Uchwałę podjęto przy 10 głosach za, 3 wstrzymujących się i 1 przeciw
 Zmian budżetu 2014r. – dochody i wydatki zwiększono o kwotę 754 624 zł, przy czym największy udział we wzroście dochodów ma refundacja wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją kanalizacji - 587 878 zł, zaś we wzroście wydatków kwoty przeznaczone na: utrzymanie dróg – 293 246 zł i na dotację dla niepublicznych przedszkoli – 221 478 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 62 189 972 zł, zaś plan wydatków – 63 810 881 zł, wskaźnik długu 47,3% w stosunku do planowanych dochodów. Uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 3 wstrzymujących się i 1 przeciw
 Wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu pozostawiając te stawki na niezmienionym poziomie - uchwały przyjęto jednogłośnie
 Ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGKiM – dopłaty do utrzymania basenu i do zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi pozostają na niezmienionym poziomie i wynoszą odpowiednio 11,97 zł i 3,88 zł, zaś dopłata do usług remontowych wzrasta z 80, 10 zł do 81,60 zł (wszystkie dopłaty dotyczą 1 m powierzchni). Uchwałę przyjęto 10 głosami za, przy 2 wstrzymujących się i 2 przeciw
 Przyjęcia środków na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (gospodarka niskoemisyjna) – uchwała w tej sprawie była już przyjęta, jednak radni wyrazili w niej zgodę na przystąpienie do programu, a winna być zgoda na przyjęcie środków (zmiana natury formalnej). Uchwałę przyjęto jednogłośnie
 Zbycia nieruchomości położonej przy ul Piłsudskiego o powierzchni 76 m, w celu poprawy warunków zagospodarowania działki przyległej. Uchwałę przyjęto 13 głosami za, przy 1 wstrzymującym się
 Nadania nazw 3 ulicom: bocznej od ul. Ruczaj nadano nazwę Wrzosowa, bocznej od ul. Kazimierzowskiej – Gołębia, przedłużeniu ul. Sadowej – Sadowa i jedynemu milanowskiemu rondu (skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Północną – Apoloniusza Csakiego. Cztery uchwały podjęto jednogłośnie

Po 15 min. przerwie rozpoczęła się dyskusja na jedyną w tej Sesji skargą, w której 4 radne skarżyły się na nie udzielanie przez Burmistrza odpowiedzi na interpelacje. Z dyskusji wynikało, że treść pism zatytułowanych Interpelacja, na które nie została udzielona odpowiedź - nie spełniała wymogów formalnych. Skargę 10 głosami uznano za bezzasadną.


Sesję zakończyły interpelacje, zapytania i odpowiedzi na nie oraz sprawy różne. Zapytania dotyczyły między innymi: remontu dróg, zgodności z obowiązującym prawem treści pojawiających się banerów wyborczych typu nasz burmistrz, wynajmu przez placówki edukacyjne pomieszczeń na różnego rodzaju uroczystości, wykorzystania demontowanych płyt chodnikowych, finalnych kosztów kanalizacji, dodatkowych ekranów dźwiękochłonnych przy A-2. Był również apel o ustawienie dodatkowych stojaków na rowery przy końcowym przystanku WKD i urządzenie w pobliżu przystanku parkingu dla samochodów. Obecnie samochody  parkują wzdłuż ul. Grudowskiej, w miejscu, które z powodu nirówności terenu grozi uszkodzeniem pojazdów.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: