27 czerwca, w trakcie LVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego Radni udzielili Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego wotum zaufania oraz absolutorium za 2022 rok.

Na początku posiedzenia zaprezentowano Raport o stanie Powiatu Pruszkowskiego 2022. Po prezentacji nadszedł czas na merytoryczną debatę nad dokumentem. Jaki był wynik dyskusji? Radni Powiatu Pruszkowskiego pozytywnie ocenili treść zawartą w raporcie udzielając Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego wotum zaufania!

W dalszej części sesji odbyło się głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Każdy z Radnych oddawał swój głos po wcześniejszej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z:

  • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
  • sprawozdaniem finansowym za 2022 rok,
  • opinią niezależnego biegłego rewidenta,
  • informacją o stanie mienia Powiatu Pruszkowskiego,
  • stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiało się następująco: dochody wyniosły 257 039 844 zł, tj. 105,5 % planu, a wydatki 259 160 231 zł, tj. 92,55 % planu.

Wynik budżetu za 2022 rok zamknął się deficytem w wysokości 2 120 387 zł.

Wszystkie przedstawione sprawozdania i opinie stanowiły solidną podstawę do pozytywnej oceny gospodarki finansowej prowadzonej przez Zarząd Powiatu. Wynik głosowania nie mógł być inny: Radni udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium, głosując 16 „za” do 8 „przeciw”.

Jak podsumowali 2022 rok Członkowie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, których praca na rzecz mieszkańców powiatu pruszkowskiego podlegała dziś „ocenie”, spotykając się z uznaniem Rady Powiatu? Przeczytajcie poniżej:

Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski: Kończąca się pandemia, wojna w Ukrainie oraz szalejąca inflacja  – to były wyzwania, przed którymi stanęliśmy w 2022 roku w powiecie pruszkowskim. Mimo tego, dzięki koncentrowaniu się na celach, a nie skupiając się na utrudnieniach, realizowaliśmy inwestycje i budowaliśmy drogi we wszystkich gminach naszego powiatu. Kadencja 2018-2024 to przede wszystkim kluczowe inwestycje kubaturowe: otworzyliśmy nowy Pawilon D w Szpitalu Powiatowym, trwa przebudowa liceum im. T. Kościuszki w Pruszkowie, budowa drugiego budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w Pruszkowie oraz pływalni w Pruszkowie i nowoczesnego Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie.

Był to także istotny rok w zakresie współpracy administracji rządowej i samorządowej. Współpraca pomiędzy powiatem, a gminami Miasto Pruszków, Miasto Piastów i spółką PKP PLK S.A. doprowadziła do budowy wiaduktu w ciągu ulicy Warszawskiej i Grunwaldzkiej. Jest to przykład najlepszych rozwiązań poprawiających komunikację na terenie naszego powiatu. Jak do tej pory, także w 2022 roku wspieraliśmy inicjatywy społeczne skierowane do naszych mieszkańców. Dofinansowaliśmy 70 projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,  na łączną kwotę ponad 330 tys. zł oraz współorganizowaliśmy pod egidą Patronatu Starosty, 42 wydarzenia kulturalne i sportowe. 

Grzegorz Kamiński, Wicestarosta Pruszkowski: W 2022 roku Zarząd Powiatu stawiał na inwestycje poprawiające jakość życia naszych mieszkańców, m.in. przebudowany został most w Krakowianach nad rzeką Utratą, wyremontowano nawierzchnię ulicy Gordziałkowskiego w Pruszkowie, przeprowadzono remont nawierzchni ulicy Nadarzyńskiej i Żółwińskiej w Żółwinie i Owczarni. Pod koniec 2022 roku Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podpisał umowę na budowę Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Do końca tego roku powstanie budynek, który będzie przykładem inkluzywności infrastruktury. Dążymy do zmniejszania wykluczenia osób z niepełnosprawnościami m.in. poprzez zwiększanie dostępności architektonicznej, tak aby powiat pruszkowski był powiatem bez barier!

Agnieszka Kuźmińska, Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego: Zarząd Powiatu inwestuje w edukację. Podniesienie jakości kształcenia oraz poprawa warunków nauczania i pracy w placówkach powiatowych to nasze priorytety. Trudno mówić o 2022 roku nie wspominając o wybuchu wojny w Ukrainie - to test z człowieczeństwa dla rządzących i społeczeństwa. Nasz powiat odwiedziło 16 tys. uchodźców uciekających przed wojną.
Zarząd Powiatu zaangażował się w pomoc ukraińskiemu miastu Hostomel. Dzięki zaangażowaniu środków powiatowych, współpracy z gminami, wsparciu wielu darczyńców i sponsorów, do mieszkańców tego ukraińskiego miasta trafiła najpotrzebniejsza pomoc rzeczowa, a dzieci z Hostomela mogły przyjechać do naszego powiatu, aby oderwać się, choć na chwilę, od wojennej traumy.

Wojciech Herner, Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego: W 2022 roku zapoczątkowaliśmy trend sadzenia dużych drzew w pasach dróg powiatowych, zasadziliśmy  m.in. platany w Alei Powstańców Warszawy w Regułach, dęby szypułkowe w ulicy Pruszkowskiej w Granicy, czy wierzby płaczące w ulicy Prusa w Pruszkowie. Dbamy o estetykę naszych dróg, dokonaliśmy wielu nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów. Kładziemy nacisk na ochronę lasów, wód i jakości powietrza, stawiamy wymogi kompensacji przyrodniczej, promujemy działania proekologiczne. Poza czynnościami na polu ochrony środowiska z sukcesem pozyskujemy fundusze zewnętrzne. Powiat Pruszkowski wspólnie z jednostkami organizacyjnymi pozyskał w 2022 roku ponad 23 miliony dofinansowań zewnętrznych na realizację 19 nowych projektów.

Wotum zaufania i absolutorium to „zielone światło” od Radnych dla Zarządu i jego strategii rozwoju naszego powiatu i wyraz aprobaty oraz poparcia dla dotychczasowych decyzji ekonomicznych. To właśnie dzięki efektywnemu zarządzaniu udało się zrealizować tak wiele zadań i inwestycji dla was, mieszkańców naszego powiatu.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego dziękuje Radnym za okazane zaufanie i współpracę, Pani Skarbnik i pracownikom Wydziału Budżetu i Finansów i wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego za zaangażowanie i najwyższy poziom realizacji zadań  – to nasz wspólny sukces!

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: