Strategia Rozwoju Miasta przyjęta

fot. UM Pruszków

Podczas ostatniej sesji Rady miasta w Pruszkowie radni przyjęli Strategię Rozwoju Miasta na lata 2021-2030. Zgodnie z założeniami, dokument ma stanowić podstawę do wprowadzania długofalowych działań, mających wpłynąć pozytywnie na podnoszenie jakości życia mieszkańców.

Jak czytamy we wstępie do dokumentu, Strategia jest najważniejszym dokumentem planistyczno-strategicznym miasta, który jest zgodny z dokumentami wyższego rzędu na poziomie regionalnym i krajowym oraz jest spójny z innymi dokumentami strategicznymi Pruszkowa. Strategia przygotowana została na podstawie aktualnych dokumentów planistycznych, statystyki, sprawozdań i opinii mieszkańców, które zebrane zostały w jedną całość, a teraz posłużą do efektywnego gospodarowania zasobami miasta, co będzie stanowiło podstawę m.in. do ubiegania się o środki zewnętrzne. Konieczność opracowania nowego dokumentu była podyktowana przez dynamicznie zachodzące zmiany w polityce społeczno-gospodarczo-przestrzennej. Pozwala to także na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości i powstanie nowych inicjatyw społecznych oraz wpływa na budowę wizerunku miasta, tworząc jego wizytówkę. Jest też źródłem na jego temat.

Dokument określa kluczowe kierunki rozwoju miasta i składa się dwóch części z załącznikami. Pierwsza dotyczy diagnozy miasta pod względem społeczno-ekonomicznym oraz analizy strategicznej sił i słabości. Jest to przede wszystkim diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz ocena jakości życia w mieście z perspektywy wszystkich grup społecznych – rodziców, seniorów, dzieci, przedsiębiorców, inwestorów i turystów. Zresztą to sami mieszkańcy wypowiadali się za pomocą specjalnej ankiety na temat oceny sytuacji miasta w różnych obszarach. Najlepiej oceniona została edukacja i kultura, najgorzej zaś dostęp do specjalistycznej opieki medycznej. Źle ocenione zostały również rozwój odnawialnych źródeł energii, promocja miasta, baza turystyczno-wypoczynkowa, infrastruktura melioracyjna czy dostęp do podstawowej opieki medycznej. Warto również podkreślić, że żaden aspekt funkcjonowania miasta nie został oceniony jako bardzo dobry. Ale i tak wysoko ocenione zostały m.in. jakość edukacji, sieć gazowa, wyposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych, dostęp do internetu i innych usług, działania ośrodków kultury czy walory środowiska naturalnego.

W ankiecie zapytano również mieszkańców, co należy poprawić. Wśród najczęściej wymienianych były usługi medyczne, drogi, ścieżki pieszo-rowerowe, sieć wodociągowa, gospodarka odpadami, transport publiczny, oświetlenie uliczne, rozwój kultury i dostęp do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, czy poprawa jakości powietrza i estetyki miasta. Mieszkańcy wskazywali również na konieczność wprowadzenia inteligentnych rozwiązań takich, jak specjalna aplikacja umożliwiająca sprawdzenie rozkładu jazdy autobusów, godzin otwarcia placówek czy zgłoszenie awarii, wprowadzenie e-usług do urzędów i ułatwienie dostępu do informacji publicznej. Te informacje zostały wykorzystane do stworzenia opracowania misji i kierunków rozwoju miasta, które przedstawione zostały w drugiej części dokumentu. Zwrócono tu uwagę na słabe i mocne strony miasta oraz wyznaczono 3 cele strategiczne. Pierwszy to atrakcyjna przestrzeń, czyli estetyka miasta, poprawa infrastruktury drogowej, bezpieczeństwo i zrównoważony transport. Kolejne dwa to: zrównoważony rozwój gospodarczy oparty na zasobach środowiska i aktywne społeczeństwo korzystające z kompleksowej oferty społecznej, czyli promocja miasta, atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu, poprawa jakości usług, rozwój przedsiębiorczości i wprowadzanie proekologicznych rozwiązań.

Dokument opracowany został przez zespół strategiczny, a jego wprowadzenie poprzedzały konsultacje społeczne. Został także pozytywnie zaopiniowany przez zarząd województwa mazowieckiego i jednogłośnie przyjęty przez radnych miasta Pruszkowa.

Do pobrania: Strategia Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030

Polub nas na Facebook