Na 22 listopada 2020 roku wyznaczył Wojewoda Mazowiecki termin wyborów uzupełniających. Zgłoszonych zostało dwóch kandydatów:

 1. RYBKOWSKI Grzegorz, lat 37, zam. Bieniewiec, zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO
 2. LAZURKO Jan Andrzej, lat 33, zam. Słubica B, zgłoszony przez KWW NASZA GMINA ŻABIA WOLA

Okręg wyborczy tworzą miejscowości:
Bieniewiec, Oddział, Grzymek, Słubica A, Słubica B, Słubica Dobra, Słubica-Wieś, Pieńki Słubickie

Mieszkańcy głosować mogą w godzinach od: 7.00 do 21.00 w dawnym budynku Szkoły Podstawowej, Słubica Dobra ul. Słoneczna 36, 96-321 Żabia Wola

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

 1. którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
 2. posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
  • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • całkowitej niezdolności do pracy,
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  • o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
 3. podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Warszawie II najpóźniej do dnia 9 listopada 2020r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 17 listopada 2020r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Żabia Wola najpóźniej do dnia 13 listopada 2020r. Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 22 listopada 2020r.od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: