Podczas dwudniowej sesji, o której wcześniej pisaliśmy w artykule „Walka o przebudowę milanowskiego targowiska cd...” radni w pierwszym dniu sesji (29 grudnia 2021 r.) przyjęli dwie uchwały:  budżetową  - 472/LIV/21 i dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej – 473/LIV/21.

W uchwale budżetowej założono dochody na poziomie 102 346 456,70 zł, a wydatki w wysokości 119 339 109,55 zł.

Dochody bieżące wyniosą 85 435 594,11
Z tego:

 • wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 36 724 981,00
 • wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 315 430,00
 • z subwencji ogólnej: 16 334 613,00
 • z dotacji i środków na cele bieżące: 16 985 162,11
 • pozostałe dochody bieżące: 15 075 408,00
  w tym: z podatku od nieruchomości: 7 400 000,00

Z wydatków podajemy jedynie największe pozycje:

 • oświata i wychowanie: 38 202 632,64
 • pomoc społeczna i rodzina: 21 670 635,23
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 20 283 580,98
 • administracja publiczna: 10 408 020,00
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 9 619 903,53

Na zadania majątkowe (inwestycje) realizowane w 2022 r. przewiduje się wydatkowanie kwoty
32 087 763,10. Niektóre z zadań były realizowane od 2017 r. Tu wymieniamy tylko te, na które w 2022 r. będą wydane największe kwoty:

 • budowa parkingu „Parkuj i jedź” - 4 061 429,22 *
 • modernizacja ul. Uroczej - 470 000,00
 • przebudowa targowiska miejskiego - 2 000 000,00 *
 • modernizacja kładki na wysokości ul. Przejazd - 1 000 000,00
 • budowa strażnicy OSP - 500 000,00 *
 • termomodernizacja 2 szkół - 6 627 418,42 *
 • budowa kanalizacji w ul. Gombrowicza, Moniuszki i Grudowskiej - 1 620 521,82
 • zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze gminy - 5 338 868,44 *
 • dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania - 500 000,00
 • rewitalizacja willi Waleria - 7 118 503,53 *
 • przebudowa skateparku - 872 756,62 *

* Pozycje współfinansowane środkami zewnętrznymi, głównie Unii Europejskiej.

W uzasadnieniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) powołano się na art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) z którego wynika, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata budżetowe. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka została przygotowana na lata 2022-2040.

Miejmy nadzieję, że wszystkie pozycje budżetu i te zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz, że te przewidziane do realizacji w WPF - zostaną w pełni wykonane.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: