Modernizacja linii kolejowej nr 1 Warszawa – Łódź, której podstawowym założeniem jest  osiągnięcie maksymalnej prędkości do 160 km/godz. dla pociągów pasażerskich oraz 120 km/godz. dla pociągów towarowych, powoduje daleko idącą ingerencję w środowisko naturalne oraz w krajobraz. Nie można się więc dziwić, że wiele zastrzeżeń do sposobu jej realizacji, w tym z terenu Jaktorowa, zostało zgłoszonych już w 2008 r., a więc w trakcie opracowywania „Raportu oddziaływania na środowisko”.
 
Kolejne zastrzeżenia zgłoszono na etapie opracowywania „Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” wydanej w dniu 22 grudnia 2009 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ).
 
Przed wydaniem decyzji RDOŚ zapewnił stronom postępowania wypowiedzenie się odnośnie zebranych dowodów i materiałów, w tym „Raportu oddziaływania na środowisko inwestycji realizowanej na odcinku Warszawa Zachodnia - granice województwa mazowieckiego”. W terminie określonym przez RDOŚ, tj. w okresie 09.10. 2009 r. do 30.11.2009 r. wpłynęło ponad 90 uwag i wniosków, pochodzących od 17 podmiotów z terenu województwa mazowieckiego, w tym od: władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców miast leżących wzdłuż tej trasy. Z obszaru powiatu grodziskiego uwagi zostały zgłoszone z terenu Jaktorowa: Towarzystwo Przyjaciół Jaktorowa, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego, przedstawiciele społeczeństwa Jaktorowa i okolic oraz z terenu Milanówka: Urząd Miasta, Stowarzyszenie na Rzecz Miast Ogrodów oraz Pan Wojciech Klim. Niewiele wniosków zostało uwzględnionych. Jeśli chodzi o wnioski złożone przez Jaktorów, to uwzględniono wniosek dotyczący przeprowadzenia w tym mieście rozprawy administracyjnej (analogicznych wniosków z Milanówka nie uwzględniono) oraz częściowo wniosek o dodatkowe punkty pomiarowe poziomu hałasu i drgań na terenach silnie zurbanizowanych – niestety dodatkowe punkty pomiarowe mają być uwzględnione jedynie w analizie porealizacyjnej.
 
Rozprawa administracyjna odbyła się w dniu 28 sierpnia 2009 roku, w Jaktorowie. W decyzji, wydanej 22 grudnia 2009 roku,  przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, nakazano w projekcie budowlanym uwzględnić między innymi:
  • ekrany akustyczne o wysokości 5 m, nieprzezroczyste lub też dwudzielne, składające się z części nieprzezroczystych i przezroczystych. Ustosunkowując się do poszczególnych uwag, RDOŚ pisze: „Szczegółowe parametry oraz usytuowanie ekranów akustycznych zostaną sprecyzowane w poszczególnych projektach budowlanych, na podstawie których zostaną opracowane projekty wykonawcze i nastąpi realizacja”,
  • zastosowanie reduktora hałasu OKTAGON tam, gdzie wystąpi konieczność obniżenia wysokości ekranów,
  • wyciszenie torowiska przy użyciu mat antywibracyjnych,
  • oraz wiele innych rozwiązań chroniących zwierzęta i zapewniających ochronę krajobrazu i zabytków.
Odwołanie od „Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” zgłosiło do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) wiele podmiotów, w tym Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego z Jaktorowa i Towarzystwo Przyjaciół Jaktorowa, a z Milanówka Stowarzyszenie na Rzecz Miast Ogrodów oraz Burmistrz Jerzy Wysocki, który w piśmie z dnia 11 stycznia 2010 r. zgłosił zastrzeżenia do metod ochrony przed hałasem (ekrany) i przenoszenia drgań oraz miejsca i terminu rozprawy administracyjnej (Jaktorów i termin w czasie wyjazdów urlopowych mieszkańców). Odwołań było znacznie więcej. Odwołanie złożył również nasz bliski sąsiad z Brwinowa – Stowarzyszenie Projekt Brwinów, wnosząc o uchylenie decyzji i przekazanie jej do ponownego rozpatrzenia i zwracając w odwołaniu między innymi uwagę na pomijanie w modernizacji linii potrzeb osób niepełnosprawnych lub z ograniczoną sprawnością ruchową. W decyzji wydanej w dniu 14 kwietnia 2011 r., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w niewielkim stopniu zmienia decyzję RDOŚ, nie podzielając opinii autorów wyżej wymienionych odwołań. Odnosząc się do wspomnianego zastrzeżenia Stowarzyszenia Projekt Brwinów, w decyzji na str. 18 napisano: „Zgodnie z informacją przedstawioną na stronie nr 64 raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wszystkie nowe i modernizowane przejścia pod torami oraz modernizowane kładki przeznaczone dla pieszych zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych”. W posiadanym przeze mnie egzemplarzu raportu, zapis ten znajduje się na 61 str. Tak więc jak widać inwestora, RDOŚ i GDOŚ nie interesuje sytuacja osób niepełnosprawnych ruchowo w miejscowościach, w których nie przewiduje się modernizacji tuneli i kładek, a do takich miejscowości należy Milanówek.
 
Sprawą budowy ekranów wzdłuż modernizowanej linii PKP zainteresował się Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, który w dniu 20 września 2012 r. wydał decyzję niezezwalającą na budowę ekranów na odcinku Pruszków – Grodzisk Mazowiecki. W uzasadnieniu decyzji MWKZ powołał się na swoje pismo z dnia 05.03.2010 r., w którym negatywnie odniósł się do przesłaniania widoku na zabytkowe budynki oraz do częściowego uwzględnienia przez inwestora ustaleń ograniczających planowane prześwity. Decyzję MWKZ podtrzymał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
W sytuacji dwóch sprzecznych decyzji dotyczących ekranów akustycznych (RDOŚ i MWKZ) i konieczności ochrony mieszkańców miasta przed zwiększonym hałasem i wibracjami, na skutek realizacji, obiektywnie patrząc, potrzebnej inwestycji – przed samorządowymi władzami Milanówka stanęło zadanie doprowadzenia do kompromisu w sprawie zastosowania takich rozwiązań technicznych ograniczających hałas i przenoszenie wibracji, które ochronią przed nimi mieszkańców i nie pogorszą estetyki miasta. Jak wynika chociażby z „Raportu oddziaływania na środowisko” takich rozwiązań jest kilka, a ich skuteczność w tłumieniu hałasu przedstawia się następująco (str. 126 Raportu): regularne szlifowanie kół – 10 dB, regularne szlifowanie szyn – 10 dB, kompozytowe klocki hamulcowe – 8 dB, dynamiczne tłumiki drgań koła – 5 dB, dynamiczne tłumiki drgań szyny – 5 dB, optymalizacja podkładek pod szynę – 5 dB, ekrany akustyczne niskie – wysokie 5 – 15 db. Na str. 127 tegoż raportu znajduje się ponadto stwierdzenie: „Dodatkowym elementem ograniczającym propagację energii akustycznej jest zastosowanie mat antywibracyjnych.” Niestety, proponuje się je tylko w obrębie przystanków, w przypadku Milanówka na odcinku 450 m.
 
Dnia 25 września 2012 r. Rada Miasta i Burmistrz kierują wspólne pismo do: RDOŚ, Wojewody Mazowieckiego, MWKZ, dając je do wiadomości: GDOŚ i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W piśmie tym wnoszą „o przeanalizowanie innych możliwych rozwiązań niwelacji hałasu niż zaproponowane ekrany, jak na przykład zastosowanie nowoczesnych urządzeń technicznych i technologicznych nieingerujących w krajobraz zabytkowego miasta i jego zabytkowy drzewostan a możliwych do realizacji poprzez modernizację szyn, taboru, nasadzenia zieleni lub ewentualne formy architektoniczne, uprzednio poddane lokalnej konsultacji, dostosowane do charakteru miasta i oczekiwań estetycznych mieszkańców.”
 
Na początku bieżącego roku dochodzi do bezpośrednich rozmów zainteresowanych stron. Pierwsza narada techniczna w tej sprawie odbyła się 10 stycznia br. w Urzędzie Miasta Milanówka, natomiast do drugiego spotkania doszło 16 stycznia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. O tych spotkaniach pisaliśmy na łamach portalu.
 
Dnia 4 lutego br. w Milanówku miała miejsce wizja lokalna. Na zaproszenie lokalnych władz samorządowych przyjechali: Rafał Nadolny – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Aleksandra Atłasowa – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Piotr Sobucki – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. i reprezentanci firm PKP Energetyka i Intop odpowiedzialnych za realizację inwestycji oraz autor raportu oddziaływania na środowisko, przedstawiciel firmy EKKOM S.A.
 
Z notatki sporządzonej po spotkaniu przez przedstawicielkę inwestora wynika, że uczestnicy spotkania mają dobrą wolę i chęć porozumienia. Jak tę korzystną sytuację wykorzysta w negocjacjach, podczas kolejnych spotkań,  Burmistrz Milanówka biorący udział w negocjacjach – czas pokaże. Z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej UM, zatytułowanego „Coraz bliżej porozumienia w sprawie ekranów”, można wnioskować, że władze samorządowe Milanówka optymistycznie oceniają wyniki spotkania.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: