Inwestycje celu publicznego to działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponad lokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację  różnego rodzaju celów publicznych, w tym budowy lub modernizacji dróg. Do takich inwestycji zalicza się modernizację skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Smoleńskiego w Milanówku tj. zjazdu z wiaduktu po północnej stronie, poprzez wydzielenie pasa dla samochodów skręcających  w lewo.
 
Czy modernizacja jest konieczna?

Większość mieszkańców Milanówka oraz władze miasta i powiatu (bowiem wiadukt stanowi fragment drogi powiatowej) nie mają wątpliwości. Wiadukt stanowi jedyne połączenie drogowe północnej i południowej strony miasta. Z wiaduktu korzystają nie tylko mieszkańcy  Milanówka, ale również samochody jadące z kierunku Błonia i północy Grodziska Mazowieckiego, poprzez ul. Ludną i ul. Słowackiego do drogi wojewódzkiej 719 oraz w kierunku przeciwnym. W szczycie komunikacyjnym, notowanym w godzinach  7.00 -9.00 oraz 16.00-18.00 samochody oczekujące na możliwość skrętu w lewo, blokują samochody skręcające w prawo. Trzeba pamiętać, że ulicą Słowackiego rodzice dowożą dzieci do dwóch szkół znajdujących się w tej części miasta. Ponadto liczba samochodów jadących w kierunku ul. Słowackiego, w tym skręcających w lewo, powiększyła się przed dwoma laty po uruchomieniu budynku C Urzędu Miasta, w którym znajduje się m. in. Biblioteka Miejska oraz sala konferencyjno – widowiskowa. Przez wiadukt przejeżdża ponad 12 000 samochodów w ciągu doby (dane z 2008 r.). Skrzyżowanie ul. Kościelnej z ul. Smoleńskiego należy do najbardziej niebezpiecznych w mieście. Dochodzi na nim do kilkunastu kolizji w ciągu roku. Jest ono niebezpieczne nie tylko dla kierowców, ale również dla pieszych.

Historia ponad 3-letniego procesu decyzyjnego

Pod koniec 2008 roku radny powiatowy z terenu Milanówka – Andrzej Olizarowicz, realizując prośby kierowane do niego przez mieszkańców Milanówka, skierował do Starosty Marka Wieżbickiego wniosek o modernizację tego skrzyżowania. Wniosek spotkał się ze zrozumieniem i aprobatą. W budżecie powiatu na 2009 rok zarezerwowano na ten cel kwotę 600 tys. zł i w  dniu 25 lutego 2009 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa skrzyżowania ul. Smoleńskiego i ul. Kościelnej w Milanówku”.
W dniu 4 sierpnia 2009 r. Burmistrza Milanówka wydał decyzję, narzucając jednocześnie warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczania uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Od powyższej decyzji odwołało się Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów (SnRzMO) oraz Stowarzyszenie Przyjazna Komunikacja (SPK). W dniu 23 lipca 2010 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) uznało odwołanie za bezzasadne, stwierdzając, że postępowanie w tej sprawie nie wymaga udziału społeczeństwa.
W dniu 20.08.2010 r., na wniosek złożony przez Powiatowy Zarząd Dróg (PZD) w Grodzisku Mazowieckim, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: poszerzeniu ul. Smoleńskiego przy ul. Kościelnej w Milanówku, z poszerzeniem skarpy nasypu (po stronie przeciwnej w stosunku do Małej Galerii MCK), wykonaniu nakładki bitumicznej na ul. Smoleńskiego i na skrzyżowaniu z ul. Kościelną oraz wymianie krawężników i chodnika w rejonie skrzyżowania tych ulic.
Obawiając się, że planowana inwestycja będzie mieć negatywny wpływ na walory przyrodniczo-kulturowe miasta, SnRzMO i SPK wniosły o wykonanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko oraz o zajęcie się tematem przebudowy przez radnych. Liga Ochrony Przyrody (LOP) poprosiła o zawieszenie postępowania i przeprowadzenie konsultacji w terenie, informując równocześnie o złożonym odwołaniu od decyzji do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ). Kolejnym pismem SnRzMO poinformowało, że również złożyło odwołania do WKZ oraz prosiło o przeprowadzenia wizji lokalnej i uzupełnienie dokumentacji, między innymi o inne warianty realizacji inwestycji i analizę wpływu zakładanego przez nich zwiększonego ruchu, zwłaszcza samochodów ciężarowych, spowodowanego inwestycją - na zabytkowa aleję lipową.
W dniu 02.03.2011 r. Burmistrz Milanówka wydał, po uzgodnieniu z: Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Powiatowym Zarządem Dróg, Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w której ustalił na rzecz PZD w Grodzisku Mazowieckim warunki zabudowy.
W dniu 31.03.2011 wpłynęło odwołanie LOP od powyższej decyzji, a w dniu 11.04.2011 odwołanie SnRzMO.
Decyzją z dnia 14.11.2011 r. SKO w Warszawie uchyliło decyzję i przekazało sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.
W dniu 19.01.2012 r. zostało wszczęte następne postępowanie na wniosek PZD w Grodzisku Mazowieckim, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla tej inwestycji.

Spotkanie w Urzędzie Miasta w dniu 2 lutego 2012 roku

Chcąc uniknąć poprzednich odwoła, Burmistrz Jerzy Wysocki zorganizował w dniu 02.02.2012 r. w Urzędzie Miasta spotkanie z przedstawicielami protestujących organizacji tj. SnRzMO i LOP, w którym wzięli udział: Starosta – Marek Wieżbicki, Dyrektor PZD – Magdalena Podleśna, Burmistrz – Jerzy Wysocki, Zastępca Burmistrza – Ryszard Malinowski, Radny – Andrzej Olizarowicz,  Przewodnicząca LOP w Milanówku – Justyna Mietelska, Przewodnicząca SNRMO – Anna Krawczyk, Członek SNRMO – Ewa Matyszkiewicz.
Anna Krawczyk podtrzymała swoje zastrzeżenia w tym dotyczące zwiększenia ruchu i dodała, że wniosek SNRMO o wizję w terenie do tej pory nie został uwzględniony. Ewa Matyszkiewicz zaproponowała zmianę organizacji ruchu, poprzez  wprowadzenie zakazu skrętu w lewo z wiaduktu i skierowanie ruchu w prawo w ul. Kościuszki, a następnie ul. Krakowską do ul. Słowackiego i stwierdziła, że obecne przejście dla pieszych po przebudowie wiaduktu będzie niebezpieczne. Justyna Mietelska poparła zmianę organizacji ruchu, a ponadto zwróciła uwagę na problem nieprzestrzegania zakazu ruchu przez kierowców samochodów ciężarowych.
Dyrektor PZD Magdalena Podleśna odniosła się do zarzutów potencjalnego zwiększenia ruchu samochodowego zwłaszcza samochodów ciężarowych, mówiąc, że już nastąpiło ograniczenie tonażu do 15 t. Zauważyła jednocześnie, że nie można wykluczyć poruszania się samochodów ciężarowych, gdyż tego typu pojazdy używane są przy świadczeniu podstawowych usług dla mieszkańców. Stwierdziła, że rozwiązanie typu "małe rondo" niestety, nie sprawdza się w takich sytuacjach, podając przykład Grodziska.
Burmistrz Jerzy Wysocki poinformował, że przygotowywana jest organizacja ruchu w Milanówku przewidująca ograniczenie tonażu pojazdów do 10 t. Zwrócił uwagę, że proponowany zakaz skrętu w lewo sprawi skierowanie znacznie zwiększonego strumienia samochodów w ulice do tego nieprzystosowane. Zaproponował przeprowadzenie wizji z udziałem zainteresowanych stron oraz Ogrodnika Miejskiego.
Starosta Powiatu Grodziskiego przypomniał, że koncepcja przebudowy powstała kilka lat temu. Przez ten czas była już rozważana koncepcja ronda i została odrzucona. Stwierdził, że inwestycja byłaby finansowana wspólnie przez Powiat i Gminę Milanówek. Potwierdził, że środki na dokumentację są zabezpieczone, a zasadność wykonania inwestycji jest oczywista. Jednocześnie potwierdził determinację w egzekucji przepisów w zakresie planowanych ograniczeń. Zaproponował ponadto, aby w projekcie organizacji ruchu ograniczającym poruszanie się pojazdami o DMC powyżej 10 ton w północnej części Milanówka (na północ od drogi woj. 719 ) wprowadzić korektę polegającą na likwidacji tabliczek o treści „nie dot. dojazdu do posesji w miejscowości Milanówek”, co ułatwi egzekwowanie ograniczenia.

Wizja lokalna w dniu 27 lutego 2012

W wizji na kontrowersyjnym skrzyżowaniu, udział wzięli wszyscy uczestnicy wcześniejszego spotkania, a ponadto radny powiatowy Jerzy Terlikowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Karol Wójcik, zewnętrzny ekspert Henryk Owczarek, projektant ograniczenia  ruchu dla samochodów powyżej 10t i projektant modernizacji  skrzyżowania, oraz Ogrodnik Miejski, kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pracownicy Technicznej Obsługi Miasta. Łącznie15 osób. Mimo iż Starosta Marek Wieżbicki podkreślił, że przede wszystkim w trosce o żywotność wiaduktu, jest zainteresowany ograniczeniem poruszania się samochodów ciężarowych powyżej 10t po północnej stronie Milanówka i będzie egzekwował ten zakaz, nawet  gdyby miało się to wiązać z całodobowym monitorowaniem, gdyż remont wiaduktu jest bardzo kosztowny, a w skromnym budżecie starostwa nie ma środków finansowych na ten cel – to nie przekonało to przeciwników modernizacji i pozostali przy stanowisku, że wydzielenie lewoskrętu jest zachęta dla kierowców i spowoduje zwiększenie ruchu w ulicach: Kościelna, Słowackiego i Ludna. Protestujących nie przekonał również ekspert, który stwierdził, że skierowanie całego ruchu z wiaduktu w prawo spowoduje praktycznie nieprzejezdność skrzyżowania ulic Kościelna/ Kościuszki/ Piasta.
Nie zmienili również stanowiska po zaproponowaniu korekty rozwiązania przez projektanta, która to korekta powodowałaby konieczność usunięcia jedynie jednej akacji, a nie dwóch, ani też propozycja najbardziej atrakcyjnego, ze względów przyrodniczych, umocnienia skarpy.
Ze strony pracowników Urzędu pojawiły się głosy, że tego typu spotkania są zwykłą stratą czasu i znając osobowość protestujących nie należy kontynuować dyskusji, a dalej prowadzić postępowanie administracyjne. Wiceprzewodniczący Rady Karol Wójcik stwierdził, że mając świadomość wagi zagadnienia, problem modernizacji skrzyżowania włączy do programu posiedzenia Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, w której skład wchodzi 11 z 15 radnych, po to by Burmistrz kontynuując postępowanie administracyjne znał oficjalne stanowisko radnych.

W tym mieście nic nie da się zrobić

To stwierdzenie padło z ust wiceburmistrza Ryszarda Malinowskiego, pod koniec wizji lokalnej, jak można było zauważyć, zbulwersowanego poziomem dyskusji i jej efektem. Nie sposób tego stwierdzenia nie traktować poważnie, gdyż padło ono z ust człowieka o ogromnym doświadczeniu, wynikającym z wieloletniej pracy w okolicznych gminach. Ale czy można się temu stwierdzeniu dziwić, patrząc na efekty procesu decyzyjnego i jego koszty. Ile pożytecznych zadań mogli zrealizować liczni uczestnicy bezowocnych dyskusji w czasie spotkania w Urzędzie i podczas wizji lokalnej? Jest rzeczą oczywistą, że w przypadku inwestycji chroniących bezpieczeństwo i życie człowieka, należy dbać o rozwiązania jak najmniej ingerujące w przyrodę, że działania chroniących przyrodę należy szanować i popierać, jednak pod warunkiem, że są one racjonalne. Czy tak jest w tym i w innych przypadkach – można mieć wątpliwości.
 Na potwierdzenie tego przytoczę historię projektu oświetlenia ul. Brwinowskiej, na odcinku pomiędzy Stawiskiem i Turczynkiem. Teren po obu stronach ulicy zalesiony, bezludny. Mieszkańcy na corocznych spotkaniach z Burmistrzem upominali się o oświetlenie tego odcinka ulicy. Zrobiono kilka projektów. Pierwszy sytuował latarnie po stronie Turczynka – został oprotestowany przez SnRzMO, które uważało, że latarnie powinny być usytuowane po stronie Stawiska. Dokonano stosownych uzgodnień z Podkową Leśną i przygotowano projekt usytuowania latarń po stronie Stawiska. Oprotestowano, gdyż latarnie były zbyt wysokie i należałoby obciąć zbyt dużo gałęzi. Przygotowano projekt z latarniami niższymi, ale ich większąliczbą z uwagi na mniejszy promień pola oświetlenia – oprotestowano, z powodu zagrożenia dla korzeni drzew. Oświetlenia nie ma do tej pory.
Miejmy nadzieję, że modernizacja tego skrzyżowania nie skończy się wyłącznie na dyskusji i protestach. Strach pomyśleć, co będzie z innymi skrzyżowaniami, a przecież wiele z nich wymaga modernizacji. Trzeba pamiętać, że zagrożone jest życie i zdrowie ludzkie, a o modernizację tego skrzyżowania upomina się wielu mieszkańców Milanówka, w tym członkowie TMM i MU3W, którzy skierowali do Burmistrza pisma w tej sprawie.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: