Milanowskie środowisko seniorów od ponad 2 lat zabiegało o powołanie Rady Seniorów. W poprzedniej kadencji samorządu „nie było sprzyjającego klimatu”. W bieżącej  kadencji inicjatywa seniorów również nie była przyjmowana ze zrozumieniem. Można było odnieść wrażenie, że radni nie rozumiejąc idei – boją się konkurencji. A przecież Rada Seniorów to jedynie ciało doradcze dla Burmistrza.  Działania w tej sprawie magistrackich urzędników również wywołały wiele wątpliwości, szczególnie zmiana statutu dopuszczająca by w członkami Rady Seniorów byli mieszkańcy Milanówka, którzy uzyskają poparcie 25 osób, bez względu na wiek i bez względu na to czy współpracują z organizacjami działającymi na rzecz seniorów.

Po to by wyjaśnić wszystkie wątpliwości, zwróciliśmy się do Sekretarza Urzędu Miasta pana Macieja Jastrzębskiego z kilkoma pytaniami:

 1. Dlaczego w obu uchwałach Rady Miasta, tej z grudnia i tej z kwietnia, wprowadzającej zmiany do statutu Rady Seniorów jest zapis, że „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”, a w przypadku uchwały np. zmieniającej statut Biblioteki Miejskiej znajduje się zapis „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego”? 24 gminy z naszego województwa, w tym Grodzisk Maz. zastosowały ten drugi zapis, wysłały podjęte w tej sprawie uchwały. Uchwały są opublikowane w ww. Dzienniku.
 2. Dlaczego w obu zarządzeniach pani Burmistrz w sprawie naboru do Rady Seniorów, wydanych po podjęciu przez Radę Miasta uchwały zmieniającej Statut, nie ma powołania na obie uchwały, a jedynie na tę grudniową?
 3. Dlaczego, mimo iż uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z wydaniem zarządzenia o naborze do Rady Seniorów czekano aż 4 miesiące?
 4. Dlaczego w programie Sesji z 21 kwietnia nie uwzględniono Uchwały zmieniającej Statut? Dlaczego nie zamieszczono projektu tej uchwały?
 5. Dlaczego do Statutu Rady Seniorów wprowadzono nielogiczny zapis umożliwiający kandydowanie do tej Rady osób młodych, które  nie mają nic wspólnego z organizacjami pracującymi na rzecz seniorów? W statutach Rad Seniorów innych miast dopuszcza się by w Radzie Seniorów znalazły się osoby, które mają mniej niż 60 lat ale pod warunkiem, że są delegowane przez organizacje pracujące na rzecz seniorów. Czy w Młodzieżowej Radzie Miasta też będą mogli znaleźć się rodzice i dziadkowie?

Pan Sekretarz udzielił nam poniższych odpowiedzi na przesłane pytania.

 1. Możliwość tworzenia gminnych rad seniorów istnieje w przepisach stosunkowo od niedawna. Możliwość taką nadała zmiana przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), która weszła w życia 30 listopada 2013 r. Przepisy te są więc na tyle nowe, że nie wykształciło się jednolite podejście do kwalifikowania statutów rad seniorów. Przede wszystkim przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie wskazują wprost, że statut rady seniorów jest aktem prawa miejscowego, czego konsekwencją byłby bezwzględny obowiązek publikacji w dzienniku urzędowym. Pomimo, iż gminy publikują statutu rady seniorów w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie przesądza to o jednoznacznym stanowisku w tej sprawie. Sądy administracyjne wydawały bowiem wyroki, które nie zaliczały do aktów prawa miejscowego np. statutu Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Zarządu Dróg. Tym bardziej więc sytuacja ze statutem rady seniorów nie jest jednoznaczna. Z analizy orzecznictwa sądów administracyjnym nie wynika spójna linia orzecznicza (będąca wskazówką interpretacyjną do obowiązujących przepisów) dotycząca uznawania poszczególnych uchwał, w tym również statutów, za akty prawa miejscowego.
  Przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie określają jaki charakter organizacyjno-prawny posiada rada seniorów, wskazując jedynie, że ma ona charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Zgodnie ze stanowiskiem radców prawnych zatrudnionych w Urzędzie statut rady Seniorów (a także jego zmiana) mogły wejść w życie z dniem podjęcia. Co istotne w przedmiotowej sprawie, stanowisko to podzielił również Wojewoda Mazowiecki, który nie zakwestionował poprawności zapisów uchwały w trakcie procedury nadzorczej, której celem jest ocena zgodności z prawem uchwał podejmowanych przez rady gmin.
 2. Delegacja dla Burmistrza Miasta Milanówka do wydania zarządzenia w sprawie ogłoszenia naboru do Rady Seniorów znajduje się w § 7 ust. 1 Statutu Rady Seniorów, stanowiącego załącznik do nr 114/XV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka. Przepis ten nie został zmieniony uchwałą Nr 147/XIX/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r., dlatego też nie jest konieczne umieszczanie go w treści zarządzenia w sprawie ogłoszenia naboru.
 3. Termin ogłoszenia naboru do Rady Seniorów wynikał z następujących okoliczności. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) burmistrz obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Następnie uchwała jest poddawana ocenie pod względem zgodności z prawem – w ciągu 30 dni od dnia doręczenia, Wojewoda może stwierdzić nieważność uchwały lub jej części, jeżeli stwierdzi jej niezgodność z prawem. Nie zasadnym było więc ogłaszanie naboru przed upływem okresu, w którym Wojewoda nie ocenił zgodności z prawem uchwały w sprawie powołania Rady. Następnie na termin wpływ miały czynniki organizacyjne, w tym m.in. oczekiwanie na powrót do pracy osoby, która miała zająć się organizacją Rady seniorów. Kolejnym czynnikiem wydłużenia terminu było, opisane w kolejnym punkcie, stwierdzenie niespójnego zapisu w treści Statutu Rady i konieczność dokonania zmiany w tym dokumencie.
 4. W trakcie prac nad zarządzeniem Nr 75/VII/2016 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyszły na jaw nieprecyzyjnej zapisy w treści Statutu Rady Seniorów Miasta Milanówka, opisane w pkt 5 niniejszej odpowiedzi. Zaistniała więc potrzeba dokonania zmiany Statutu. Chcąc uniknąć konieczności przedłużania terminu ogłoszenia naboru do Rady Seniorów, Burmistrz Miasta Milanówka zwróciła się z wnioskiem o procedowanie projektu uchwały zmieniającej już po ogłoszeniu terminu i programu XIX sesji Rady Miasta Milanówka. Umożliwienie jak najszybszego ogłoszenia naboru było jedyną i wyłączną przyczyną nie umieszczenia tej uchwały w programie XIX sesji oraz nie opublikowania projektu uchwały na stronie.
 5. Zgodnie z art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) „gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku”. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że bierne prawo wyborcze do rady seniorów przysługuje nie tylko seniorom, ale również przedstawicielom podmiotów działających na rzecz osób starszych. Zmiana uchwały nr 114/XV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka oraz nadania jej Statutu, dokonana uchwałą Nr 147/XIX/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. nie wprowadzała nowych regulacji, lecz miała na celu doprecyzowanie przepisów statutu. Jak bowiem wskazano w  uzasadnieniu do uchwały zmieniającej „z treści § 6 ust. 7 statutu, na skutek nieprecyzyjnego stwierdzenia, nie wynika jednoznacznie, że prawo kandydowania do Rady Seniorów przysługuje osobom, które nie są seniorami, a reprezentują organizacje pozarządowe, do których zadań statutowych należy działalność na rzecz seniorów. Treść tego przepisu pozostaje więc w sprzeczności z treścią § 1 ust. 2 statutu, zgodnie z którym „Rada stanowi reprezentację seniorów oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów lub ich zrzeszających”. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych zachodzi konieczność zmiany treści § 6 ust. 7 statutu”.

Reasumując chciałbym stwierdzić, że zamiarem Burmistrza Miasta Milanówka jest jak najszybsze rozpoczęcie działania przez Radę Seniorów. Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia rozwieją wątpliwości i będzie możliwe ukonstytuowanie się tego oczekiwanego przez wiele osób podmiotu.

Przesłane wyjaśnienia pozostawiamy bez komentarza. Nabór do Rady Seniorów zakończył się. Mamy nadzieję, że Rada Seniorów wkrótce rozpocznie swoją działalność i będzie godnie reprezentowała środowisko milanowskich seniorów, których grono z roku na rok powiększa się.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: