W czwartek 4 sierpnia br. została podpisana umowa na modernizację Hali Sportowej przy ulicy Westfala w Grodzisku Mazowieckim. Wykonawcą zamówienia będzie firma TOP SPORT Jan Pietraszko z Bielsko Białej. Koszt robót wynosi 1 195 929,00 zł. brutto. Okres udzielonej gwarancji to 48 miesięcy.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja Hali Sportowej przy ulicy Westfala w Grodzisku Mazowieckim”.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in:

Podstawowy zakres robót

Zaprojektowana została modernizacja posadzki. Przed przystąpieniem do demontażu podniesionej legarowanej należy wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia terenu budowy – wygrodzić przed dostępem osób postronnych. Demontaż na hali sportowej rozpocząć od urządzeń sportowych tj. trybuny, drabinki sportowe (24 sztuki), tuleje do bramek, należy złożyć w wyznaczonym miejscu przez Inwestora. Zdemontować istniejące warstwy podłogi podniesionej legarowanej oraz wykładzinę ułożoną na posadzce betonowej w strefie widowni i Sali niebieskiej. Po zdjęciu wykładziny z posadzki betonowej, powierzchnie betonu należy oczyścić z pozostałości kleju poprzez frezowanie.

Powstałe odpady wywieźć na składowisko odpadów komunalnych.

Po wykonaniu robót modernizacyjnych drabinki i materace ponownie zamontować (24sztuki).

Posadzka hali sportowej: Podłoga podniesiona legarowana w Hali Sportowej wg. Normy PN-EN 14904:2006. W hali sportowej zaprojektowano posadzkę sportową kombi elastyczną z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową PCV o gr. min. 6,2mm na konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej na podkładkach. Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podłoża, rozmieszczenie legarów, mocowania, sposób wentylacji przestrzeni podpodłogowej, wyznaczenie linii boisk wykonać według dokumentacji projektowej i zgodnie ze sztuką budowlaną, w sposób zapewniający udzielenie gwarancji na podłogę sportową przez wykonawcę.

Realizacja przedmiotowego zamówienia będzie prowadzona w trakcie budowy obiektu Hali Sportowej

Termin zakończenia robót budowlanych ustala się na 63 od daty zawarcia umowy.Termin dostawy i montażu trybun ustala się na 98 dni od daty zawarcia umowy.

Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się na 98 dni od podpisania umowy. Termin zakończenia realizacji zamówienia rozumiany jest jako data podpisania protokołu odbioru końcowego po wcześniejszym złożeniu do Zamawiającego przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji odbiorowej potwierdzonej przez Zamawiającego.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: