W trzecim kwartale tego roku najprawdopodobniej pojawi się decyzja zezwalająca na budowę obwodnicy zachodniej Grodziska Mazowieckiego. Prace projektowe przebiegają z trzymiesięcznym opóźnieniem, fizycznie rozpoczęcie budowy planowane jest na początku 2013 roku- to zapewnienia Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Z pismem do Marszałka Mazowsza w sprawie postępów prac związanych z jedną z najważniejszych i oczekiwanych przez mieszkańców Grodziska Mazowieckiego inwestycją zwrócił się Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński. W odpowiedzi Marszałek Mazowsza przedstawia działania Województwa Mazowieckiego w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: "Budowa obwodnicy zachodniej i południowej Grodziska Mazowieckiego w latach 2007-2013" ze szczególnym uwzględnieniem obwodnicy zachodniej. W piśmie czytamy:
 
 1. Działania Województwa Mazowieckiego w zakresie sfinansowania obwodnicy:
  1. zadanie pn. "Droga 579 relacji Kazuń Polski- Radziejowice" znajduje się na liście rezerwowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013. Zgłoszone zadanie składało się z dwóch etapów. Obecnie przygotowywany jest wniosek o ograniczenie jego zakresu do tematu będącego przedmiotem pisma, tj. do obwodnicy zachodniej Grodziska Mazowieckiego. Na tym etapie nie jest możliwe potwierdzenie zakwalifikowania wniosku i uzyskania dofinansowania,
  2. w przedłożonych do rozpatrzenia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 12 marca 2012 r. zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej WM, na zadanie to zabezpieczone zostały kwoty: na rok 2013 - 8 000 000 złotych, na lata 2014-2015 - 92 000 000 złotych, na rok - 2017 - 38 754 090 złotych. Zarząd Województwa Mazowieckiego mając na uwadze znaczenie tej inwestycji dla Mazowsza, a także to iż wymienione kwoty mogą nie być wystarczające na uruchomienie realizacji zadania, będzie na bieżąco monitorował proces przygotowania inwestycji do realizacji. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, Zarząd Województwa będzie wnioskował o wprowadzenie zmian co do wielkości i struktury czasowej nakładów przewidzianych do poniesienia na tę inwestycję, nawet kosztem innych zadań ujętych w WPF. Szacowana wartość realizacji I etapu tej inwestycji (od węzła autostradowego Grodzisk do miejscowości Kałęczyn) wynosi 120 000 000 złotych.
 2. Działania Województwa w zakresie zlecenia i sfinansowania opracowania dokumentacji projektowej:
  1. w dniu 21 lutego 2008 roku Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zawarł umowę z Biurem Inżynierskim Viatech sp. z o. o. na opracowanie dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Koszt dokumentacji w wysokości 994 010,00 złotych zostanie pokryty w całości ze środków własnych Województwa,
  2. w dniu 04 stycznia 2011 roku MZDW zawarł z Krakowskim Biurem Dróg i Mostów Transprojekt sp. z o.o. (obecnie: SWECO Infraprojekt sp. z o.o.) umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie na jej postawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na kwotę łączną 1 321 056,76 złotych finansowane ze środków własnych Województwa i planowanej przez miasto Grodzisk Mazowiecki pomocy finansowej w wysokości 1 000 000,00 złotych.
 3. Działania Województwa w zakresie regulacji własności gruntów nastąpią po wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego odpowiedniej decyzji, natomiast w zakresie podjęcia się funkcji inwestora - na etapie prac budowlanych.

Adam Struzik Marszałek Mazowsza dodaje także, że w tym samym czasie podjęte zostały także działania w celu budowy przebudowy wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi 579. Inwestycja będzie realizowana w systemie "Projektuj i buduj". Szacowane koszty przebudowy wiaduktu wynoszą 12 000 000 złotych. Oddanie do użytkowania nowego obiektu mostowego planowane jest na grudzień 2013 roku. Marszałek Mazowsza w piśmie skierowanym do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego dodaje, że zawarte między Gminą Grodzisk Mazowiecki a Województwem Mazowieckim porozumienie z dnia 26 października 2006 roku określa kwotę pomocy finansowej planowanej do przekazania przez Gminę na rzecz Województwa tytułem dofinansowania prac projektowych zleconych przez MZDW. Marszałek oczekuje zwiększenie kwoty przyznanej przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim z 500 000 złotych do deklarowanej w porozumieniu 1 000 000 złotych i przekazanie jej w tej wysokości na rzecz Województwa Mazowieckiego.

Oprac J&A Media na podstawie pisma skierowanego do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego Grzegorza Benedykcińskiego z dnia 14 marca 2012 roku przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: