Styczniowa Sesja Rady Powiatu

Podczas Sesji, która odbyła się ostatniego dnia miesiąca, radni mieli podjąć 5 uchwał, w tym: dwie dotyczące zakupów dla Szpitala Zachodniego, ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2023 oraz zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. Składano sprawozdanie z wynagrodzeń nauczycieli w 2011 roku oraz z pracy  poszczególnych komisji Rady Powiatu. Jak zwykle Zarząd Powiatu informował o pracach realizowanych między sesjami i o realizacji podjętych wcześniej uchwał.

Na początku Sesji przegłosowano rozszerzenie programu o dodatkowy punkt – podjęcie uchwały o wprowadzeniu do Statutu Szpitala Zachodniego leczenia uzależnień.

Tak więc podczas Sesji podjęto  uchwały dotyczące:

  • zakupu dla Szpitala Zachodniego, ucyfrowionego aparatu rentgenowskiego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który zgodnie z zapewnieniem Dyrektor Krystyny Płukis, znacznie przyspieszy diagnostykę na SOR. Koszt zakupu łącznie z kosztem adaptacji pomieszczenia wyniesie ok. 500.000 zł (brutto). Koszt (ostateczny będzie znany po przetargu) ma być pokryty ze środków własnych Szpitala przy ewentualnym wsparciu środkami Powiatu i Gminy Grodzisk Mazowiecki. Na zakup tego aparatu kwotę 50 tys. zł obiecała przekazać firma Gedeon Richter. Przeciw uchwale głosował jedynie radny Jerzy Kopeć;
  • zakupu stołu neurochirurgicznego o wartości 200.000 zł (brutto), który, jak twierdziła Dyrektor Szpitala, znacznie podniesie jakość i bezpieczeństwo wykonywanych operacji neurochirurgicznych. Sposób finansowania byłby analogiczny jak w przypadku aparatu rentgenowskiego. Zakup stołu ma być realizowany w drugiej kolejności, przy czym Dyrektor Szpitala będzie poszukiwała sponsorów. Radni, poza Jerzym Kopciem, zaakceptowali zasadność zakupu. Przed głosowaniem Przewodniczący Rady zapytał, czy w budżecie Starostwa są zagwarantowane środki, które mogą być potrzebne do realizacji zakupów i czy na zakupionym sprzęcie będą realizowane usługi komercyjne. Na pierwsze pytanie odpowiedzi udzielił Starosta Marek Wieżbicki. Stwierdził, że w budżecie powiatu są zagwarantowane środki na zabezpieczenie kredytów Szpitala. Spłata poszczególnych kredytów zwalnia te środki i wówczas mogą być one wykorzystane na dofinansowanie zakupów. Na drugie pytanie odpowiedziała Dyrektor Krystyna Płukis, informując, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, szpitale nie mogą realizować usług komercyjnych. Takich usług nie świadczy również Szpital Zachodni. Za usługi świadczone w szpitalu płacą jedynie osoby nieubezpieczone;
  • uruchomienia poradni leczenia uzależnień. Z wnioskiem o uruchomienie takiej poradni wystąpił w dniu 25 stycznia burmistrz Grodziska Mazowieckiego, po rezygnacji z prowadzenia takiej poradni przez właściciela Pogotowia Ratunkowego. Pod opieką działającej tam poradni, jak uzasadniała Dyrektor Szpitala, znajdowało się około 500 osób, dla których ciągłość terapii ma bardzo ważne znaczenie. Najbliższa poradnia tego typu znajduje się w Pruszkowie. Na pytanie Jerzego Kopcia, jakie będą koszty uruchomienia takiej poradni, Dyrektor Krystyna Płukis odpowiedziała, że uruchomienie poradni nie jest związane z żadnymi kosztami, gdyż krzesła i biurko szpital posiada. Ponadto dodała, że program podstawowy leczenia uzależnień jest finansowany przez NFZ, oczywiście po podpisaniu kontraktu (poprzedzonego konkursem), zaś program nadpodstawowy przez gminy. Obecnie na program nadpodstawowy Szpital zarezerwował w budżecie 120 tys. zł., w przyszłości ma się zwrócić o współfinansowanie do gmin powiatu. Tu również Jerzy Kopeć był przeciw, przypominając, że radni wnioskowali uruchomienie porodówki, tymczasem realizuje się inne potrzeby, odsuwając uruchomienie tego oddziału na bliżej nieokreśloną przyszłość. Z radnym Jerzym Kopciem polemizował radny Krzysztof Sankiewicz, członek Zarządu Powiatu,  zwracając uwagę na niestosowność używania w XXI wieku określenia "porodówka" dla oddziału położniczo-ginekologicznego, wymagajacego wysoko specjalizowanego sprzętu.
  • za usunięcie pojazdu z drogi oraz za jego przechowywanie Radni uchwalili na 2012 rok następujące stawki: rower - 105 zł (16), motocykl - 209 zł (23), samochody: do 3,5 t – 454, zł (35); 3,5 t do 7,5 t – 574 zł (47); 7,5 t do 16 t – 813 zł (68); powyżej 16 t – 1199 zł (126), przewożące materiały niebezpieczne 1459 zł (188). W nawiasach podano stawki za przechowywanie pojazdów. Uchwałę przyjęto jednogłośnie;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2023 poprzez uzupełnienie brakującego limitu zobowiązań, do czego obliguje art. 226 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych oraz wykazanie umów na zakup usług telefonicznych i internetowych z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, a nie zbiorczo, jak to wykazano dotychczas. Przeciw głosował radny Jerzy Kopeć;
  • zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok, poprzez przesunięcie wydatków w kwocie 300 104 zł pomiędzy rozdziałami, w celu dostosowania wydatków do bieżących potrzeb. Przeciw głosował radny Jerzy Kopeć;

Ze sprawozdań składanych podczas Sesji dowiedzieliśmy się, że:

  • w okresie między sesjami Zarząd podjął 12 uchwał, wypłacono 2 odszkodowania za grunty zajęte pod drogi, ustalono czynsz dzierżawny za grunt przy ul. Dalekiej na poziomie 100 zł/m, podjęto działania w celu ułatwienia poruszania się osobom niewidomym i niedowidzącym: na ul. Dalekiej oznakowano stopnie, zaś do szkół, szpitala i PKP wysłano pisma w tej sprawie;
  • średnie wynagrodzenie nauczycieli w okresie wrzesień – grudzień 2011 roku wynosiło: stażyści - 2618,10; kontraktowi – 2906,09; mianowani – 3770,06; dyplomowani – 4817,30;
  • realizowano program poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zaplanowany na lata 2011-2014 pod hasłem „Świadomi, Aktywni, Bezpieczni”, a ponadto wyasygnowano kwotę 60 tys. zł. na zakup 2 samochodów dla Komendy Powiatowej w Grodzisku Maz. i kwotę 40 tys. zł. na zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy PSP w Grodzisku Maz.;
  • frekwencja radnych na posiedzeniach poszczególnych komisji kształtowała się na poziomie 81,8% do 90,4%.

Po zakończeniu Sesji zwróciłam się do radnego Jerzego Kopcia z prośbą o uzasadnienie sposobu głosowania. Jerzy Kopeć przysłał wyjaśnienie, za które dziękujemy, zamieszczając je poniżej.


Wyjaśnienie Radnego Powiatowego Jerzego Kopcia

Wielokrotnie na sesjach z udziałem dyrektor Szpitala Zachodniego radni powiatowi siedzący po lewej stronie Pana Przewodniczącego Rady postulowali w imieniu wyborców rozszerzenie działalności szpitala o oddział ginekologiczno-położniczy. Rokrocznie rodzi się w grodziskich rodzinach kilkaset dzieci. Powiat i gminy powiatu w strategiach mówią o polityce prorodzinnej. Najmłodszy grodziszczanin urodził się w grodziskim szpitalu powiatowym przy ul. Okulickiego (dawniej Świerczewskiego) w 1975 roku. Grodziszczanie w dokumentach mają w rubryce miejsce urodzenia wpisane: Żyrardów, Pruszków, Warszawa.
Na styczniowej Sesji powiatowi radni podjęli uchwałę o uruchomieniu w grodziskim szpitalu poradni leczenia uzależnień i współuzależnień. Ja głosowałem przeciw. W uzasadnieniu do uchwały czytamy m. in., że w Grodzisku terapią uzależnień objętych jest około 500 osób i trudno by im było jeździć do najbliższej przychodni w Pruszkowie.
A przecież kobietom ciężarnym i ich rodzinom w przypadku patologii ciąży czy porodu także trudno jest jeździć poza Grodzisk. Zapytałem więc Panią dyrektor na Sesji, jakiego to specjalistycznego sprzętu wymaga terapia uzależnień? W odpowiedzi Pani dyrektor powiedziała, że terapia nie wymaga specjalistycznego sprzętu i wystarczy tylko krzesło i biurko. Nie rozumiem więc, dlaczego na wniosek burmistrza grodziskiego mielibyśmy przeznaczać kolejne pomieszczenia w szpitalu na taką działalność. Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II nie oznacza przecież, że to szpital odwykowy. Jeśli już będą pieniądze na uruchomienie oddziału ginekologiczno-położniczego, to nie będzie miejsca, bo przecież już przed rokiem Pani dyrektor powiedziała radnym, że na potrzeby tego oddziału należałoby wybudować nowy pawilon obok szpitala. Przypomnę, że w budynkach szpitala funkcjonuje między innymi Sanepid, PCPR i prywatna firma AMEDS. Pani Dyrektor, odpowiadając na moje pytania, powiedziała, że w kontaktach lekarzy z pacjentami mieszkańcy Grodziska nie artykułują takiej potrzeby. Pani dyrektor zdaje się nie słuchać tego, co mówi organ prowadzący szpitala czyli nasi wyborcy. Nasze wystąpienia o porodówkę w Grodzisku to nie lokalny patriotyzm, ale potrzeba często artykułowana przez mieszkańców na spotkaniach.
Zarzut głoszenia populizmu pod moim adresem ze strony radnego koalicji rządzącej uważam za absurdalny. To ten radny, jak sama nazwa wskazuje, ma radzić i jako członek zarządu powiatu powinien wskazywać, skąd wziąć pieniądze na otwarcie oddziału, a nie krytykować pomysł radnego opozycji. Przypomnę mu o tym, jak będzie przecinał wstęgę na otwarciu oddziału i mówił nieskromnie „jam ci, nie chwaląc się, do tego dążył”. Wcześniej czy później takowy oddział w grodziskim szpitalu powstanie. To, że głosowałem przeciw zakupowi kolejnego stołu operacyjnego i ucyfrowionego roentgena na potrzeby SOR, nie oznacza, że jestem przeciw tym zakupom na zawsze, czyli do końca świata i jeden dzień dłużej. Cieszy, że grodziska firma GEDEON RICHTER – następczyni „matuszki POLFY” współfinansuje z gminą i powiatem zakup szpitalnego sprzętu. Firma wynajmująca pomieszczenia szpitalne i korzystająca na rynkowych zasadach ze sprzętu szpitala, w tym stołów operacyjnych, powinna także wspierać szpital w rozwoju, a nie koncentrować się wyłącznie na komercji. Dziś wyraziliśmy zgodę na zakupy za 700 tysięcy złotych, a jutro dowiemy się, że na porodówkę znów nie ma pieniędzy. Wyraziłem w ten sposób swój sprzeciw chaosowi w planowaniu działalności medycznej szpitala i podejmowaniu pochopnych decyzji.
 Nie jestem członkiem Komisji Polityki Społecznej, więc swoją dezaprobatę dla projektu uchwały artykułuję na Sesjach Rady Powiatu. W poprzedniej kadencji, jako przedstawiciel Rady Powiatu w Radzie Społecznej Szpitala, mogłem na tym forum wypowiadać swoje odmienne zdanie.
Jeśli chodzi o mój sprzeciw w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok i zmiany wieloletniej prognozy finansowej, to nie zgadzam się, aby podatnicy powiatu grodziskiego płacili za naprawę drogi powiatowej zniszczonej przez chińskie konsorcjum budujące autostradę. To, że ktoś z kimś nie podpisał stosownej umowy we właściwym czasie, to nie jest dla mnie argument. Ktoś organizował przetargi i odpowiada za ten bałagan. Powiat powinien pozwać wykonawcę autostrady, albo zlecającego budowę odcinka A2 do sądu, a nie planować kilkumilionowe zadłużenie się na remont zniszczonej drogi. Dlaczego pozostali radni głosują za takimi uchwałami - nie wiem, ale o to można radnych zapytać. Ja swoje votum separatum zgłosiłem do protokołu. Nadal uważam, że w tak ważnych sprawach powinniśmy głosować imiennie tak jak to robią radni w Milanówku i Podkowie Leśnej. Wtedy wiadomo, kto i za czym głosował.
Po styczniowej Sesji „Radio Bogoria” podało w newsach, że tylko radny Jerzy Kopeć głosował przeciw zakupowi sprzętu i nie chciał do mikrofonu „Radia Bogoria” uzasadnić swojego stanowiska. Przecież ja do mikrofonu na Sesji to wszystko powiedziałem i jest to nagrane w stenogramie z Sesji. Będzie też w protokole. Zaproponowałem dziennikarzowi spotkanie w studiu radiowym na poważną rozmowę o działaniach powiatu, ale nie zgodził się mówiąc, że jest redaktorem muzycznym. A szkoda, bo kiedyś bywałem często gościem „Radia Bogoria”. Pozdrawiam czytelników niezależnego portalu „Obiektywna.pl”.

Jurek Kopeć – radny Powiatu Grodziskiego

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: