SGK: Start realizacji linii 2x400kV Kozienice-Ołtarzew pod koniec 2018 r.!

We środę, 22 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. i PSE Inwestycje S.A. z przedstawicielami samorządów Porozumienia Gmin i przedstawicielami Społecznej Grupy Koordynacyjnej Kozienice-Ołtarzew jednoczącej mieszkańców Mazowsza Południowego i Zachodniego w związku z planowaną linią 2x400kV Kozienice-Ołtarzew.

Było to pierwsze spotkanie po 2 sierpnia 2016 r., kiedy to PSE SA ogłosiło zmianę wariantu przebiegu linii z tzw. wariantu optymalnego (DK50/A2) na zapisany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (PZPWM) mimo, że został on wprowadzony za plecami mieszkańców, jest błędny merytorycznie i niezgodny ze Strategią Rozwoju Mazowsza. Zmiana wariantu wywołała zdecydowany sprzeciw mieszkańców, którzy zjednoczyli swoje siły w Społecznej Grupie Koordynacyjnej Kozienice-Ołtarzew (SGK). Do 8 listopada odbyło się 8 protestów, w tym dwie kilkutysięczne demonstracje w Warszawie. PSE SA nie było jednak otwarte na dialog.

Na spotkaniu przedstawiciele SGK przedstawili PSE SA stanowisko, które konsekwentnie było komunikowane od początku protestów: oczekiwanie transparentnych i merytorycznych decyzji w sprawie przebiegu linii 2x400kV, dbanie o to, aby przebieg dotknął jak najmniejszą liczbę mieszkańców oraz spełnianie założeń Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego i tym samym nie niszczenie potencjału rozwojowego Mazowsza. SGK będzie konsekwentnie dbała, aby PSE SA, władze województwa i samorządowcy nie powtórzyli dotychczasowych błędów.

Podczas spotkania PSE SA zapewniło o konieczności realizacji linii 2x400kV Kozienice-Ołtarzew, otwarciu na dialog społeczny, ale też i o swojej determinacji w przeprowadzeniu tej inwestycji. PSE SA przedstawiło harmonogram, który przewiduje iż do końca 2017 r. będą trwały prace analityczne nad możliwością połączenia elektrowni w Kozienicach ze stacją elektroenergetyczną w Ołtarzewie, do połowy 2018 r. dokonana zostanie wstępna ocena wyników analizy, a do końca 2018 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z właścicielami nieruchomości których dotyczy inwestycja, oraz wybór ostatecznego wariantu i rozpoczęcie inwestycji.

Adam Banaszek, Przewodniczący SGK podsumowuje: ”Spotkanie nie rozwiało niepokojów i wątpliwości. M.in. nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytanie czy i kiedy inwestor zamierza wystąpić z wnioskiem o wykreślenie z PZPWM linii 2x400kV Kozienice-Ołtarzew w obecnym przebiegu? Nie wiemy jak dotychczasowe doświadczenia przełożą się na prace nad wyznaczaniem przebiegu linii 2x400 kV i czy zostaną spełnione kryteria najmniejszej szkodliwości społecznej, merytoryczności decyzji oraz stosowanie się do wskazówek Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. SGK nie uznaje możliwości posadowienia linii Kozienice-Ołtarzew na terenach silnie zurbanizowanych i objętych intensywną produkcją sadowniczą, bo hamuje to rozwój terenów z ogromnym potencjałem.”.

SGK bardzo aktywnie monitoruje sytuację wokół linii 2x400kV Kozienice-Ołtarzew. Sebastian Bombiński członek SGK z Mazowsza Południowego wyjaśnia: „W tej sprawie zostaliśmy oszukani wielokrotnie przez organy władzy wszystkich szczebli. Martwi zaplanowany długi okres braku decyzji ze strony PSE SA w związku z linią 2x400kV, co powoduje zawieszenie mieszkańców w przeprowadzaniu inwestycji praktycznie do końca 2018 roku. SGK nie zawiesza na ten czas aktywności. Miedzy innymi będziemy zabiegali o to, aby wadliwy i nieracjonalny przebieg linii został wykreślony z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.”

Do nowego podejścia PSE SA w realizacji inwestycji odniósł się inny członek SGK, Jarosław Stecki: „Propozycja „nowego otwarcia” przy jednoczesnym podkreśleniu wagi konsultacji społecznych rodzi wiele pytań. Czy i jak głos mieszkańców będzie brany pod uwagę w procesie przygotowywania inwestycji?, Czy Inwestor zrezygnuje z możliwości władczego działania przewidzianego specustawą przesyłową?, Czy przewidziane w dwuletnim harmonogramie prace dadzą rękojmię wypracowania rozwiązań lepszych od dotychczasowych, które wywołały tyle konfliktów społecznych? Tylko odpowiedź „3x tak” ze strony PSE SA może dać podstawę do nawiązania równoprawnego dialogu.

Przypomnijmy: dla linii Najwyższych Napięć 400kV Kozienice-Ołtarzew od lat 70. XX w. przewidziany był korytarz przebiegający między innymi przez gminy Piaseczno, Lesznowola czy Nadarzyn. W 2007 r. PSE SA zleciło „Studium Wykonalności dla linii 400kV” przewidując przebieg przez gminy na południe od Warszawy, w których linia 2x400kV nie była brana pod uwagę. Studium zostało sporządzone na mapach z początku lat 80. XX w. i nie uwzględniało powstałych w międzyczasie zabudowań. W 2014 r. bez aktualizacji sytuacji i refleksji co do zmian zachodzących na Mazowszu oraz bez konsultacji społecznych Studium zostało przekopiowane do PZPWM. W 2015 r. Sejmik Wojewódzki uznając sposób wprowadzenia PZPWM za błędny, a przebieg inwestycji niezgodny ze Strategią Rozwoju Mazowsza zobowiązał uchwałą nr 69/15 z dnia 27 lipca 2015 r. Marszałka Województwa do jego zmiany w zakresie linii 2x400kV. Powołane zostało Forum Dialogu, a zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Andrzeja Kraszewskiego na podstawie Analizy Wielokryterialnej wyłonił najbardziej optymalny przebieg wzdłuż drogi krajowej DK50 i autostrady A2. W maju 2016 r. ten przebieg został ogłoszony jako ostateczny, jednak 2 sierpnia 2016 r. zarząd PSE SA ku zaskoczeniu mieszkańców, samorządowców i wykonawcy ogłosił, że zmienia przebieg linii 2x400kV na tzw wariant z PZPWM, mimo że jest on bardziej szkodliwy społecznie.

Mieszkańcy gmin Mazowsza dotkniętych przebiegiem tzw wariantu z PZPWM utworzyli Społeczną Grupę Koordynacyjną Kozienice-Ołtarzew, która konsoliduje działania informacyjne skierowane do opinii publicznej, polityków i urzędników. Celem działania SGK jest dbanie o transparentność i merytoryczność decyzji oraz jak najmniejszą szkodliwość społeczną podejmowanych decyzji związanych z realizacją linii 2x400 kV Kozienice-Ołtarzew.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: