Po burzliwej dyskusji na temat oszczędności w edukacji, wywołanej wnioskami z analizy kosztów funkcjonowania milanowskich szkól i przedszkoli, wykonanej przez zewnętrznego specjalistę, która miała miejsce na posiedzeniach Komisji Edukacji oraz Komisji Budżetu i Inwestycji - XI Sesja Rady miała spokojny przebieg.

W swoim sprawozdaniu Burmistrz przekazał bardzo dobrą informację, na którą mieszkańcy czekali ponad rok. 9 listopada zostanie podpisana umowa na dofinansowanie z funduszu spójności budowy 30 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja jest w trakcie realizacji, ale do tej pory była finansowana w całości ze środków własnych i z kredytów. Podpisanie umowy spowoduje zmniejszenie kwoty długu do spłaty o 6,5 mln. zł oraz wskaźnika zadłużenia do poziomu 55,5%.
Kontynuując ten temat, Burmistrz zwrócił uwagę na fakt,  że uzyskanie zewnętrznego finansowania, zgodnie ze złożonym projektem, jest uzależnione od uzyskania efektu ekologicznego tj. podłączenia do budowanej sieci kanalizacyjnej 95% posesji. W tej sprawie Urząd wystosuje pismo do mieszkańców z propozycją  skorzystania z budowy przykanalików. Z ostatnich kalkulacji wynika, że koszt budowy przykanalika (od granicy posesji do pierwszej studni) wynosi 2600zł, mieszkaniec płaci 2000 zł, zaś miasto dopłaca 600 zł.

Ponadto Burmistrz poinformował między m.in o dobrej współpracy z Zakładem Energetycznym, który wymienia istniejące linie energetyczne na mniej awaryjne warkoczowe oraz o wycofaniu przez MIFAM złożonego wcześniej wniosku o warunki zabudowy dla centrum handlowego i złożeniu nowego wniosku. Zapewnił, że zostanie sprawdzone, czy ten kolejny wniosek wymaga opracowania raportu o uwarunkowaniach środowiskowych.

Po sprawozdaniu Burmistrza, Kierownik Referatu Oświaty, Jerzy Motała przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych w minionym roku szkolnym. Milanowskiej oświacie poświęcimy odrębny artykuł.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawach:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021 (zmiany niewielkie, wynikające np. z ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Grodzisku Maz., z wykonawcą robót budowlanych w budynku przy ul. Spacerowej lub też z urealnienia kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych) - 8 głosów ZA
  • zmiany budżetu miasta na 2011 rok (zmiany niewielkie, przyczyny jw. głównie przesunięcia pomiędzy poszczególnymi rozdziałami planu) – 11 głosów ZA
  • ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: do ceny usługi jednorazowego skorzystania z basenu miejskiego w sezonie letnim – 32,30 zł, do usługi zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi – 2,86 zł za 1 m powierzchni, do usług remontowych w budynkach komunalnych – 76,17 zł do 1 m remontowanej powierzchni – 11 głosów ZA
  • udzielenia najemcy bonifikaty przy sprzedaży 2 lokali będących własnością Gminy Milanówek (80% od ceny lokalu w przypadku jednorazowej zapłaty w terminie do 31 grudnia 2012 roku lub 60% od ceny lokalu w przypadku rozłożenia zapłaty na raty, na wniosek najemcy): lokal nr 22  przy ul. Wojska Polskiego 24, Zachodnia 18 blok 2 – 12 głosów ZA
  • wyrażenia zgody na zawarcie z Milanowskim Centrum Kultury umowy użyczenia na okres 3 lat, zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kościelnej – 14 głosów ZA
  • wyrażenia zgody na zawarcie ze Stowarzyszeniem Sportowym „MWEK TEAM” umowy użyczenia na okres 3 lat, części nieruchomości gruntowej (ok. 9700 m) przy ul. Turczynek. Poprzednia umowa użyczenia wygasła. (teren, na którym odbywają się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski MTBMX)  - 15 głosów ZA
  • zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Uchwała dopuszcza zmianę zakresu prac podanych we wniosku o dotację, pod warunkiem złożenia uzasadnionego wniosku z załączonymi wszelkimi wymaganymi prawem zezwoleniami  i uzyskaniem pozytywnej opinii Komisji Kultury Rady Miasta – 15 głosów ZA
  • wyboru Anieli Abramczuk i Waldemara Kostrzewy na ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie na kadencję w latach 2012-2015
  • wyboru Anieli Jastrzębskiej, Janiny Moławy, Anny Okoń i Elżbiety Olczak na ławników Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim na kadencję w latach 2012-2015

Rozpatrywano również kolejną  z licznych skarg złożonych, w ciągu ostatnich 3 lat, na Burmistrza przez jednego z mieszkańców Milanówka. Tym razem skarżący twierdził, że miasto jest brudne, na ulicach leżą śmieci oraz brak jest koszy na śmieci, a firma sprzątająca nie wywiązuje się z umowy. Komisja Rewizyjna uznała skargę za zasadną, głosami 3 ZA, 1 PRZECIW.  Podczas głosowania na Sesji 9 radnych uznało że skarga jest bezzasadna, zaś 6 było odmiennego zdania.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: