Pierwsza w 2012 roku Sesja Rady w Milanówku

Pierwsza w 2012 roku Sesja Rady odbyła się w stosunkowo krótkim czasie po Sesji grudniowej.Dotyczyła zwiększenia po stronie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok i zmiany uchwały z grudnia 2006 roku dotyczącej wypłaty diet radnym.

Przyczyny przyspieszenia były dwie. Pierwsza - to konieczność zwiększenia po stronie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok, a tym samym i Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) w pozycji „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej” po to, by szybciej niż pierwotnie zakładano uruchomić przetargi i zapewnić sprawną realizację tego ważnego zadania. Druga przyczyna - to konieczność zmiany uchwały z grudnia 2006 roku dotyczącej wypłaty diet radnym, bowiem Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) uznała, że sformułowania uchwały są nieprecyzyjne.

Zmiana WPF i budżetu 2012 roku

Środki na system infrastruktury wodno kanalizacyjnej zwiększono w 2012 roku o 7 058 469 zł. Po korekcie, nakłady na realizację tego projektu w poszczególnych latach wynoszą:

  • 2012 -10 345 817 zł,
  • 2013 -10 718 098 zł,
  • 2014 – 7 833 642 zł .

W 2012 roku zostaną uruchomione przetargi na kwotę ok. 18 mln. zł. Korekty dokonano również w pozycji „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III, z uwagi na unieważnienie przetargów. Realizacja tego projektu nie zaczęła się w 2011 roku i jego realizację przesunięto na lata 2012 – 87 600 zł i 2013 – 43 800 zł. Warto chyba zastanowić się, czy projekt ten powinien być realizowany, skoro nawet nauczyciele mają co do tego wątpliwości i nie usunęła ich wypowiedź Kierownika Referatu Oświaty.

Po korekcie budżet 2012 roku po stronie dochodów wynosi 56 215 770 zł, zaś po stronie wydatków 56 368 399 zł. W budżecie tym na utrzymanie ulic asfaltowych przewidziano 200 000 zł, zaś na utrzymanie ulic gruntowych (równanie, utwardzanie gruzem lub żużlem) – 380 000 zł. Są to niewielkie kwoty i trudno się spodziewać, że będziemy jeździli po względnie równych drogach, nie wpadając w dziury i kałuże. Uchwały dotyczące zmiany WPF i budżetu na 2012 rok zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie, przy jednej radnej nieobecnej na Sesji.

Zmiana sposobu wypłacania diet radnym

Kolejnym punktem Sesji było podjęcie uchwały dotyczącej diet wypłacanych za udział w pracach Rady Miasta Milanówka. Uchwała dotychczas obowiązująca, podjęta w grudniu 2006 roku, określała ryczałtową miesięczną dietę w wysokości:

  • przewodniczący – 1500 zł,
  • wiceprzewodniczący – 1000 zł,
  • pozostali radni - 700 zł, przy proporcjonalnym zmniejszaniu ryczałtu za nieobecności na Komisjach i Sesji.

Projekt uchwały, który mieli przegłosować radni na Sesji, nie zakładał zmiany wysokości ryczałtu, a jedynie zmieniał zasady jego zmniejszenia spowodowane nieobecnościami, w sposób następujący: każda nieobecność na Sesji zmniejszenie o 20%, zaś na Komisji o 10%, przy czym posiedzenie wspólne jednej lub więcej Komisji ma być traktowane jak posiedzenie jednej Komisji. Takie sformułowanie jest oczywiście bardziej korzystne, niż potrącanie proporcjonalne, gdyż radny (członek jednej komisji) nie będący na posiedzeniu żadnej sesji i komisji w roku, otrzyma w sumie 5 880 zł. Zwrócił na to uwagę pan Michał Inkielman podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji, które poprzedzało Sesję. Przeciwna takiemu rozwiązaniu oraz propozycji podniesienia diet, z którą wystąpił radny Wojciech Wlazło, była radna Ewa Galińska uważając, że przy tak trudnym budżecie, kiedy radni oczekują oszczędzania od innych, w pierwszej kolejności powinni zacząć od siebie. Tak więc uchwała dotycząca diet przeszła 13 głosami, przy 1 głosie sprzeciwu radnej Ewy Galińskiej.

Wysokość diet radnych budzi wśród mieszkańców wiele emocji. Świadczy o tym treść komentarzy zamieszczanych pod artykułami. Uważam więc za celowe wyjaśnić, że prawo radnego do diety jest obligatoryjne. Z przepisów wynika, że maksymalna miesięczna dieta radnego nie może być wyższa niż 1,5 krotność kwoty bazowej, którą na 2012 rok określił Rząd na poziomie analogicznym jak w 2008 r. (1766,46 zł), a więc nie powinna być wyższa od  2649,69. Przepisy wprowadzają jeszcze jedno ograniczenie - wynikające z liczby mieszkańców.100% maksymalnej wysokości diety mogą otrzymać radni w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców, 75%  radni w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, zaś 50% w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców.

Radni w gminach bardzo różnie określają wysokość swoich diet i sposób ich wypłacania. W jednych gminach są to ryczałty, przy czym jeśli np. radny jest członkiem tylko jednej komisji wysokość ryczałtu podlega obniżeniu o 33 %, a w przypadku, gdy radny nie jest członkiem żadnej komisji o 66 %. W innych wypłaca się za udział w poszczególnych posiedzeniach kwoty od 80 zł do 200 zł za posiedzenie. W dyskusjach na internetowych forach podkreśla się, że”… dieta radnego to nie pensja. Powinna ona rekompensować radnym ewentualną utratę zarobków, spowodowaną nieobecnością w pracy (posiedzenia komisji i sesje  w godzinach pracy przy np. stawkach godzinowych lub akordzie), koszty dojazdów na sesje lub komisje… tymczasem dla wielu stała się pensją wypłacaną za bezrefleksyjne głosowania według klubowych lub partyjnych instrukcji… Radni są przedstawicielami mieszkańców i powinni dbać o dobro gminy, a nie o własne portfele - uważa wielu samorządowców. Jest również wielu takich, którzy występują z inicjatywą zmniejszenia diet i przekazania uzyskanych w ten sposób oszczędności organizacjom pozarządowym.

Sprawy różne

Tym razem w programie Sesji nie było punktu „Sprawozdanie Burmistrza”. Kilka ważnych informacji przekazał Burmistrz Jerzy Wysocki w  punkcie „Sprawy różne”:

  • Zmiana na stanowisku komendanta Komisariatu Policji – podkomisarz Jacek Kot z dniem 31.12.2011 odszedł na emeryturę, obowiązki komendanta pełni aktualnie aspirant Jarosław Węgrzyn. Nowy komendant zostanie wyłoniony w konkursie.
  • Burmistrz podpisał: decyzję o warunkach budowy na terenie MIFAM S.A. obiektu wielkogabarytowego (sklep przemysłowy) oraz związane z tą decyzją porozumienie, z inwestorem – Polskim Konsorcjum Budowlanym, dotyczące przebudowy skrzyżowania Nowowiejska / Królewska / Piłsudskiego. Koszt przebudowy, który oszacowano na 700 tys. zł ma pokryć inwestor. Zobowiązanie inwestora jest zabezpieczone hipoteką.
  • Spółka MIIFAM S.A. poinformowała, że z dniem 15 stycznia likwiduje siedzibę OSP na swoim terenie. Burmistrz wystąpił o prolongatę terminu do dnia 29 lutego. Trwają poszukiwania nowej siedziby dla tej jednostki OSP, która zdaniem niektórych radnych winna być  pododdziałem OSP Milanówek, zlokalizowanym na południu miasta.
  • Przebudowa zjazdu z wiaduktu na ul. Kościelną została oprotestowana przez  Ligę Ochrony Przyrody i Stowarzyszenie na Rzecz Miast Ogrodów, z powodu konieczności usunięcia 2 drzew akacji. Burmistrz zaproponował zorganizowanie spotkania z organizacjami ekologicznymi, z udziałem przedstawiciela rady (zgłosił się radny Karol Wójcik), w celu uzyskania zmiany ich stanowiska po to, by można było doprowadzić do przebudowy skrzyżowania poprzez wydzielenie pasa do skrętu w lewo na 6 samochodów. Inwestycję ze swoich środków ma realizować Starostwo Powiatowe.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: