Kwietniowa, XXVI Sesja w Milanówku

Sesję z dnia 25 kwietnia 2013 r. zdominował temat Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu Turczynek A, tj. tej części Turczynka, w której znajduje się przewidziany do sprzedaży zabytkowy zespół dwóch willi wraz z ponad 10 ha terenu leśnego i która nie koliduje z projektem południowej obwodnicy Milanówka. Uchwalenie tego planu ma zapewnić w miarę bezpieczną, zarówno dla sprzedającego jak i kupującego transakcję poprzez określenie typu inwestycji, które mogą być tam realizowane.

Sesja rozpoczęła się z 15 minutowym opóźnieniem spowodowanym wręczeniem stypendiów naukowych (pisaliśmy o tym wcześniej na łamach Obiektywnej Gazety Internetowej) i składaniem życzeń trzem solenizantom. Protokół z poprzedniej sesji został przegłosowany bez uwag, natomiast wyjątkowo długo trwało przyjęcie porządku obrad.

Radna Aleksandra Krystek wnioskowała zdjęcie z porządku obrad uchwalenie tego planu, argumentując wniosek obszernymi materiałami z uzgodnień i brakiem czasu na wyjaśnienie kwestii budzących wątpliwości. Przeciwnicy wniosku argumentowali, że kilka dni przed sesją odbyło się 6-godzinne posiedzenie Komisji Praworządności poświęcone temu planowi i wszystkie argumenty za i przeciw były przedyskutowane. Wniosek został odrzucony 10 głosami przeciw i 4 za.

Następnie radna Ewa Galińska wnioskowała, by uchwalenie planu było jedną z dalszych, a nie pierwszą uchwałą podejmowaną tego dnia po to, by wszyscy zainteresowani tym planem mogli przybyć po pracy. Wniosek oddalono przy 9 głosach przeciw, 4 za i 1 wstrzymującym się.

Burmistrz wnioskował 2 zmiany porządku obrad. Pierwsza dotyczyła autopoprawki do planu zagospodarowania Turczynka, zmniejszającej wskaźnik zabudowy mieszkalnej na tym terenie, zaś druga – wprowadzenia do porządku obrad pomocy finansowej dla powiatu, związanej z koniecznością czasowej zmiany organizacji ruchu (współfinansowanie zmiany było uchwalone wcześniej, uchwała o charakterze formalnym, na wniosek RIO). Rozszerzony porządek obrad został przyjęty 10 głosami za, przy 4 przeciw.

Po zatwierdzeniu porządku obrad burmistrz złożył sprawozdanie z działań podjętych miedzy sesjami, informując m.in. o:

 • zmianie wysokości rezerwy ogólnej z 471,9 tys. zł do kwoty 429,8 tys. zł poprzez wydatkowanie kwoty 35 tys. zł na przeglądy konserwacyjno-zabezpieczające w dwóch budynkach przy ul. Warszawskiej 18a (dawne przedszkole) i Warszawskiej 36 (Fonostacja) oraz kwoty 7,1 tys. zł na sfinansowanie (wniosek OPS) przyłączy kanalizacyjnych. Rezerwa kryzysowa i rezerwa oświatowa pozostały bez zmian,
 • złożeniu do Rady Miasta i RIO sprawozdań za 2012 r. RIO pozytywnie zaopiniowała sprawozdania,
 • przyjęciu regulaminu rekrutacji 50 rodzin, beneficjentów projektu ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i powołaniu komisji rekrutacyjnej, w skład której weszli: OPS – Elżbieta Ciesielska i Elżbieta Bielawska oraz Katarzyna Wąsińska-Jano z Referatu Oświaty UM,
 • realizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej: do 14.03.2013 r. otrzymaliśmy 11 682,6 tys. zł, złożono jeszcze 3 wnioski refundacyjne. Przyłączyły się do kanalizacji tylko 1132 osoby. Jest to nadal mało. Utrzymanie się takiego stanu grozi nie uzyskaniem efektu ekologicznego,
 • podpisaniu aneksu na przedłużenie do końca roku realizacji publicznych punktów dostępu do Internetu i rozbudowy monitoringu,
 • zakończeniu projektu wspomaganie e-usług (elektroniczny obieg dokumentów, zarządzanie oświatą),
 • podpisaniu z biurem architektonicznym umowy na kwotę 116 tys. zł na realizację kompleksowej dokumentacji inwestycyjnej, niezbędnej do pozyskania funduszy na rewitalizację willi „Waleria” oraz z firmą konsultingową W. Kwiatkowska na przygotowanie wniosku do mechanizmu norweskiego,
 • kwotach przekazanych w 2012 r. organizacjom pozarządowym w ramach ogłoszonych konkursów (137,0 tys. zł, 10 organizacji) i 10,4 tys. zł poza konkursem oraz dodatkowo Klubowi Sportowemu Milan – 268 tys. zł, przeznaczając łącznie dla tego klubu kwotę 286 tys. zł. Na cele zdrowotne przekazano 4 tys. zł.
 • rozważaniu umieszczenia trwałej szykany przy zjeździe z wiaduktu po stronie północnej,
 • budowy w okresie od maja do czerwca progów spowalniających przy ul. Ludnej i dodatkowych przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki oraz przeniesieniu rejestratora ruchu samochodów ciężarowych na odcinek między Małą Galerią, a Teatrem Letnim,
 • zmianach organizacyjnych w UM. Jedna osoba z Referatu Spraw Obywatelskich przejdzie do Referatu Budżetowo-Finansowego, gdzie dwie osoby zajmą się rozliczeniami związanymi z nową regulacją śmieciową; od 1 lipca USC zostanie połączone z Referatem Spraw Obywatelskich; w połączonych referatach będzie zatrudnionych 5 osób.

Do sprawozdania radni zadali kilka pytań, w tym: czym dokładnie będzie zajmowała się firma konsultingowa W. Kwiatkowska i jakie będą tego koszty? Burmistrz poinformował, że firma ta będzie doradzała przy opracowywaniu wniosku po to, by wybrać najkorzystniejsze rozwiązania, a ponadto będzie brała udział w spotkaniach zespołu opracowującego wniosek i prowadziła nadzór nad opracowywaniem dokumentacji technicznej, w ramach wynagrodzenia 2 tys. zł brutto miesięcznie płatne od maja do 30 września br.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawach:

 • planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Turczynek A”. Burmistrz przypomniał kilka faktów poprzedzających przygotowanie tego planu oraz charakterystykę terenu objętego planem: 07.04.2011 – uruchomienie prac planistycznych dla całego terenu Turczynka; 28.06.2011 – wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości przy 10% bonifikacie, 06.03.2012 – zgoda na podział obszaru Turczynka na teren A o powierzchni 100 160 m2 (zawierający zabytkowe wille) i teren B; w uchwalanym planie 78 310 m2 to teren leśny, zaś 21 850 m2 to teren, na którym dopuszczona jest realizacja i utrzymanie zabudowy usługowej z zakresu turystyki, sportu, rekreacji i zdrowia. Plan umożliwia budowę na tym terenie pawilonu dwukondygnacyjnego, z możliwością budowy kondygnacji podziemnej o powierzchni 2 500 m2. Usytuowanie tego pawilonu wywołało największy sprzeciw organizacji pozarządowych. W sumie 4 organizacje pozarządowe i 1 mieszkanka zgłosiły 89 uwag do projektu. 11 uwag uwzględniono, 11 nie miało charakteru uwag, 10 zostało uwzględnionych częściowo, a 57 uwag nie uwzględniono. Podczas sesji radni głosowali nad każdą z 67 uwag, po eliminacji 22 (uwzględnionych i nie spełniających charakteru uwag). W przypadku każdej uwagi 4 radne były za, 1 radny wstrzymywał się od głosu, zaś 9 radnych było przeciw. Odrzucono również autopoprawkę burmistrza, by powierzchnię pod zabudowę mieszkalną ograniczyć do 10%. Radna Maria Swolkień-Osiecka zgłosiła podczas sesji stanowczy protest przeciw tej uchwale, podając szereg argumentów, w tym fakt negatywnego wpływu usytuowania pawilonu na secesyjny układ zabytkowego założenia. Po długiej i burzliwej dyskusji uchwałę przyjęto przy 9 głosach za, 1 wstrzymującym się i 4 przeciw;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2021. Wprowadzono zwiększenie o 1 mln. zł kwoty kredytu, zwiększając dotychczas planowany w kwocie 5,3 mln zł do kwoty 6,3 mln zł. Ponadto doprowadzono do zgodności WPF ze skorygowanym budżetem na 2013 r. i wprowadzono 2 zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Uchwałę przyjęto 9 głosami za, 4 przeciw, 1 osoba nie głosowała;
 • zmiany budżetu miasta na 2013 r. – zwiększono dochody o łączna kwotę ponad 1 500 tys. zł (faktycznie zwiększone dochody 90, 4 tys. zł, 438,3 tys. zł wolne środki i 1 milion zł zwiększenie kredytu), przeznaczając z tej kwoty 1 milion zł na wydatki majątkowe (inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne) i 500 tys. zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na remonty chodników i nawierzchni ulic. Uchwałę przyjęto 10 głosami za i 4 przeciw;
 • udzielenia pomocy finansowej dla powiatu, w wysokości 120 tys. zł na dofinansowanie wykonania czasowej organizacji ruchu w drogach powiatowych na terenie Milanówka, w formie dotacji celowej. Uchwałę przyjęto 10 głosami za, 3 wstrzymującymi się i 1 przeciw;
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Milanowskiego Centrum Kultury za 2012 r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie;
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2012 r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie;
 • przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 r. Uchwałę przyjęto przy 1 głosie wstrzymującym się;
 • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2012 r. Dokument obowiązuje od ubiegłego roku. Uchwałę przyjęto jednogłośnie;
 • kolejne 3 uchwały dotyczące zawarcia umowy dzierżawy, na okres do 10 lat na działki przy ulicach: Krakowskiej, Królewskiej i Przyszłości przyjęto jednogłośnie;
 • zbycia działek nr 19/4 i 22/1 w obrębie 05-10 przy ul. Leśny Ślad w trybie bezprzetargowym, w celu poprawy zagospodarowania działki sąsiedniej. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Następnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie skarg i podjęcie wniosków w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców. Rozpatrzono 9 skarg, z których Komisja Rewizyjna 4 uznała za zasadne, a 5 za bezzasadne. Rada wszystkie skargi uznała za bezzasadne. 1 wniosek o ponowne rozpatrzenie skargi zdecydowano pozostawić bez biegu (jednogłośnie) zaś 4 wezwania do usunięcia naruszenia prawa pozostawiono bez rozpatrzenia przy 10 głosach za i 4 wstrzymujących się.

W interpelacjach i zapytaniach radni wnioskowali m.in. o zorganizowanie badań kardiologicznych, poprawę nawierzchni ulic, posprzątanie skarpy wiaduktu, ustawienia dodatkowej tablicy informacyjnej w północnej części miasta.

W sprawach różnych został odczytany projekt treści pisma Rady Miasta do NSA i treść pisma 4 radnych z Komisji Rewizyjnej, zawierającego wytknięcie Przewodniczącej Rady nie przekazania radnym otrzymanych sprawozdań Komisji Rewizyjnej, ze zrealizowanych kontroli. Ponadto wiceprzewodniczący radny Karol Wójcik poinformował o złożonej na niego do wojewody skargi przez radną Ewę Galińską, za odmowę udzielenia jej głosu na jednej z prowadzonych przez niego sesji.

Sesja rady skończyła się o 22.20.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: