XXXIX Sesja Rady Miasta odbyła się w środę 25 czerwca 2014 roku. Była to sesja o szczególnym znaczeniu, gdyż radni mieli na niej podjąć uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok i uchwałę o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Jerzemu Wysockiemu za 2013 rok z tytułu wykonania budżetu. Mimo 30 punktowego porządku obrad, sesja która rozpoczęła się o godz. 16.00, została zakończona parę minut po 22.00. W sesji uczestniczyło 14 radnych.
Na początku sesji Przewodnicząca Rady Maria Sobczak zaproponowała rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt dotyczący wydania opinii o lokalizacji kasyna gry oraz by skargi, które ostatnio wpłynęły do Biura Rady Miasta włączyć do procedowania podczas Sesji, po ustosunkowaniu się do nich przez Komisję Rewizyjną w przerwie. Zmiany w porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie, natomiast protokoły z dwóch ostatnich Sesji przyjęto 11 głosami, przy 3 wstrzymujących się.

Sprawozdanie Burmistrza
Na początku sprawozdania Burmistrz jak zwykle poinformował, o wydanych pomiędzy sesjami zarządzeniach. Tym razem, korzystając ze swoich uprawnień wydał 4 zarządzenia dotyczące korekt budżetu i 5 uszczegółowiających klasyfikację budżetową. Następnie Burmistrz przekazał między innymi następujące informacje dotyczące:
 • Stanu rezerw: kryzysowa - od początku roku pozostaje bez zmian i wynosi 137 000 zł; oświatowa - uległa kolejnemu zmniejszeniu, tym razem o 150 000 zł z przeznaczeniem dla ZSG Nr 1 na remont dachu i wynosi 245 000 zł, ogólna – uległa zmniejszeniu o 3 500 zł, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie ekologicznym EKO TEATR i aktualnie wynosi 88 360 zł.
 • Rozpatrzenia ofert na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej UM.
 • Kwoty umorzeń, odroczeń i należności rozłożonych na raty w 2013 roku. Umorzono kwotę 42 082 zł, przy czym największe umorzenia dotyczyły czynszów (ZGKiM) – 12 948 zł oraz należności z tytułu dzierżawy i wieczystego użytkowania (Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej) – 27 530 zł. Odroczenia tj. przesunięcie płatności z 2013 roku na 2014 rok wyniosły 6 954 zł. Na raty rozłożono należności z tytułu czynszów (ZGKiM) w wysokości 77 724 zł plus 10 527 zł odsetek.
 • Planowanego remontu dróg i przebudowy sieci monitoringu - wymiana dotychczasowych kamer na kamery cyfrowe i instalacja dodatkowych 4 kamer (na Grudowskiej przy skrzyżowaniu z Wesołą, w Parku Lasockiego, na terenie TBS-ów, przy skrzyżowaniu Ludnej z Wojska Polskiego).
 • Negatywnego rozpatrzenia kolejnego odwołania od oceny wniosku złożonego na dofinansowanie rewitalizacji Willi Waleria. Procedura odwoławcza została wyczerpana.
 • Przetargu na sprzedaż zabytkowego zespołu willowo-parkowego Turczynek. Ogłoszony przetarg nie dał rezultatu, do 10 czerwca nie wpłynęła żadna oferta uzgodniona z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Burmistrz bierze na siebie odpowiedzialność za powiększenie bonifikaty o 15% i z kwotą 5 348 tys. zł ogłasza kolejny przetarg, z terminem rozstrzygnięcia koniec września 2014r.
 • Przetargu na sprzedaż budynku po filii przedszkola przy ul. Warszawskiej 18a. Pierwszy przetarg ogłoszony na przełomie 2012/2013 nie dał rezultatu. Wykonano nowy operat i zostanie ogłoszony nowy przetarg z kwotą 1 022 tys. zł z terminem rozstrzygnięcia koniec września 2014.
 • Uruchomienia sms-owego systemu powiadamiania mieszkańców. Koszt zakupu systemu wyniósł 3 500 zł, zaś miesięczny abonament w okresie od czerwca do grudnia – 300 zł.
 • Zakończenia przez MPWiK negocjacji ze ZWiK w Grodzisku Mazowieckim, dotyczących wysokości długu gminy Milanówek za odprowadzane ścieki. Negocjacje zakończyły się podpisaniem kilku umów: umowy hurtu na 15 lat, umowy tranzytu z Brwinowem, obniżenia długu do kwoty 898 tys. zł i rozłożenia kwoty długu na 60 rat, umowy UM z MPWiK regulującej płatności, aktów notarialnych przekazujących MPWiK 2 stacje uzdatniania wody (SUW): przy ul. Kościuszki i przy ul. Długiej. Więcej informacji przekażemy Państwu w odrębnym artykule poświęconym temu tematowi.

Pytania do sprawozdania i odpowiedzi Burmistrza
Pytania zadało 5 radnych:
 • Aleksandra Krystek pytała o powody ogłaszania w pośpiechu i to tuż przed wyborami samorządowymi kolejnego przetargu na Turczynek, informując, że wielu mieszkańców jest tej transakcji przeciwnych i sugerując, że za chwilę sprzedamy obiekt za grosze. Prosiła również o wstrzymanie działań przetargowych. Burmistrz odpowiedział - ponad 5 mln. zł to nie są grosze; przeciwnicy sprzedaży byli, są i będą; są przygotowane materiały przetargowe, które należy wykorzystać; a ponadto, było kilku zainteresowanych, którzy nie zdążyli uzgodnić swoich projektów z konserwatorem.
 • Ewa Galińska pytała między innymi dlaczego umowa hurtu ze ZWiK została podpisana przez UM, a nie przez MPWiK - odpowiadając, jako przyczynę Burmistrz podał złą kondycję finansową MPWiK.
 • Katarzyna Słowik sugerowała, by budynek przy Warszawskiej 18a wynająć a nie sprzedawać, wyraziła również opinię, że organizowanie przetargu na sprzedaż Turczynka w okresie wakacji jest niewłaściwe – Burmistrz przypomniał, że wrzesień to już po wakacjach.
 • Bożena Utrata pytała co będzie po 15 latach z opłatami za hurt i co z umową tranzytu z Podkową Leśną – Burmistrz poinformował, że po 15 latach konieczne będą nowe negocjacje, natomiast do problemu tranzytu ścieków z Podkowy Leśnej podejdzie się w terminie późniejszym.
 • Ewa Kubek pytała czy planowana modernizacja ul. Gospodarskiej będzie w tym roku zrealizowana - Burmistrz potwierdził realizację zadania.

Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok, a w nim podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu (uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 1 przeciw i 1 osobie nieobecnej) oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2013 rok (uchwałę przyjęto przy 11 głosach za i 3 przeciw). Ten temat został omówiony w zamieszczonym wcześniej artykule pt. Lokalne władze samorządowe z absolutoriami!

Poza powyższymi uchwałami, radni podjęli jeszcze kilkanaście innych uchwał w sprawach:
 • Zmiany budżetu 2014 roku i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2014 – 2021. Zmiana WPF to przede wszystkim doprowadzenie do zgodności ze stanem po zmianach w budżecie na 2014 rok. W 2014 roku wprowadzono wiele zmian (zmniejszenia i zwiększenia), które skutkują na ogólną kwotę dochodów i wydatków. Dochody – zmniejszenia 40 471 zł, zwiększenia 289 713 zł, plan dochodów po zmianach 60 706 363 zł. Wydatki – zmniejszenia 967 679 zł, zwiększenia 1 216 921 zł, plan wydatków po zmianach 62 327 272 zł. Największe zmiany w zadaniach majątkowych dotyczą: zmniejszenia – przebudowa ulic: Leśny Ślad (285 522 zł), przebudowa budynku dworcowego (495 000 zł), budowa punktów pomiarowych na kolektorach ściekowych z Podkowy Leśnej, z Brwinowa i do Grodziska Mazowieckiego (łącznie 220 000 zł). Zwiększenia – przebudowa ul Gospodarskiej II etap (285 522 zł) modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (640 000 zł). Ponadto do planu wprowadzono: zakup nieruchomości przy ul. Wylot 6 (100 000 zł), budowę Centrum Sportu i Rekreacji Grudów III etap (40 000 zł) przy założonym łącznym koszcie inwestycji 2 850 000 zł oraz rozpoczęciu procesu budowy w 2017 roku (500 000 zł) i jej realizacji w 2018 roku (2 110 000 zł) . W WPF nastąpiło przesunięcie realizacji inwestycji z 2015 roku na lata 2017 i 2018. W przypadku kilku przedsięwzięć nastąpiło również przesunięcie w czasie ich realizacji (opóźnienie). Uchwały zostały przyjęte 10 głosami za przy 1 wstrzymującym się, 2 przeciw i 1 niegłosującym.
 • Zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Milanowskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publiczne. Sprawozdania zostały przyjęte, jednogłośnie, 13 głosami za. Pytanie dotyczące Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej (CATL) zadała radna Katarzyna Słowik. Dyrektor Biblioteki Zofia Pawlak-Szymańska odpowiedziała, że na realizację CATL Biblioteka otrzymała grant w wysokości 10 tys. zł i potwierdziła, że CATL jest realizowany przez Mariusza Koszutę, z którym podpisano umowę na wprowadzenie do archiwum zbioru fotografii wykonanych przez Szymona Wdowiaka.
 • Udzielenia pomocy finansowej dla powiatu grodziskiego w wysokości 5 000 zł, na zakup dla Szpitala Zachodniego analizatora składu ciała, którego koszt zakupu wynosi 20 000 zł. Uchwałę przyjęto 13 głosami za przy 1 sprzeciwu.
 • Współdziałania z powiatem grodziskim w zakresie wykonywania zadania zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym z terenu Milanówka dowozu do Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. w okresie 1 września – 31 grudnia 2014 roku, co wiąże się z przekazaniem na ten cel kwoty 7 100 zł. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwalenia „Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014 – 2015”. Program obejmuje: profilaktyczne badanie wzroku dzieci od 5 roku życia (koszt: 2014 – 8 000 zł, 2015 – 10 000 zł) ,wczesne wykrywanie i profilaktykę chorób układu krążenia u osób w wieku 30 – 60 lat ( 2014 – 10 000 zł, 2015 – 20 000 zł), szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i starszych (2014 – 10 000 zł, 2015 – 10 000zł) i zdążyć przed rakiem czyli od samobadania do mammografii (2014 – 5 000 zł, 2015 – 10 000 zł).
 • Zmiany Uchwały Nr 349/XXX/09 Rady Miasta z dnia 27.10. 2009 r w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego. Najwięcej emocji wywołały 2 punkty zabraniające: umieszczania banerów, reklam, tablic, itp., za wyjątkiem usytuowanych na pawilonach informacji o prowadzonej przez dzierżawców działalności handlowej bądź usługowej na terenie targowiska i kolportażu wszelkiego rodzaju ulotek, druków reklamowych, itp., bez zgody ZGKiM. Radna Ewa Galińska uznała, że jest to kneblowanie ust mieszkańcom. Ponadto radni wprowadzili do regulaminu wyraźny zapis, że w wyznaczone dni terenem targowiska jest również odcinek ul. Krzywej. Uchwałę przyjęto 11 głosami za, przy 3 sprzeciwu.
 • Zmiany Uchwały Nr 468/XXXIX/10 z dnia 28.10.2010 r w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotychczasowa treść nie obejmowała całości zadań OPS, a poza tym należało wymienić w Statucie wszystkie przepisy regulujące pracę OPS. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Przyznania dotacji na prace przy zabytkach położonych na obszarze gminy. Dotacje na łączną kwotę 100 000 zł przyznano właścicielom willi: Matulinek ul. Mickiewicza 8/10, Polski Dworek ul. Kościuszki 57, Terenia ul. Graniczna 20a, Ada ul. Graniczna 32, Dalmacja ul. Spacerowa 16 i Dana ul. Zaciszna 12.
 • Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat, w trybie bezprzetargowym, części działki przy ul. Warszawskiej (skwer przy Straży Miejskiej), w celu dalszego funkcjonowania gabloty informacyjnej. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Nadania jednej z ulic nazwy Na Uboczu. Propozycję mieszkańców odpowiadającą usytuowaniu ulicy przyjęto 13 głosami, przy 1 wstrzymującym się.
 • Wydania opinii w sprawie lokalizacji kasyna gry przy ul. Królewskiej. Radni jednogłośnie wydali opinię negatywną, powołując się na kolizję z planem zagospodarowania przestrzennego.
Radni nie podjęli uchwały w sprawie powołania niezależnego biegłego rewidenta w celu zbadania rocznego sprawozdania miasta za 2014 rok. Przy 3 głosach za i 2 wstrzymujących się radni opowiedzieli się za pozostawieniem tej sprawy następnej Radzie.

Rozpatrzenie skarg na Burmistrza
Na początku tego punktu programu Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja Rewizyjna w przerwie Sesji nie zajęła się rozpatrzeniem skarg, które wpłynęły ostatnio. Zajmie się tymi skargami podczas posiedzenia na początku lipca.
Tak więc radni podczas Sesji podejmowali decyzje w sprawie 7 skarg, z których 2 (skarga na OPS i pracownika UM) Komisja Rewizyjna proponowała przekazać właściwemu organowi, zaś 5 uznała za zasadne. Radni podobnie jak na poprzednich sesjach jednogłośnie zaakceptowali propozycję dotyczącą przekazania 2 skarg właściwemu organowi, zaś 5 skarg uznali za bezzasadne.

Zapytania łącznie z odpowiedziami
Zapytania radnych dotyczyły między innymi: wycięcia topili przy kąpielisku miejskim- były spróchniałe i zagrażały bezpieczeństwu, ustawienia większej ilości ławek – zostanie zrealizowane, możliwości obniżenia latarni oświetlających ul. Mickiewicza (obecnie oświetlają liście rosnących lip) – jest możliwe i celowe, usunięcia chwastów z rabat przy ulicach miasta i posprzątania lasku przy ul Cichej – zostanie wykonane, kto i za ile wykonał koszulki polo z logo miasta – Spółdzielnia Inwalidów „Malwa” a koszt zostanie podany później, ile jednorazowo można otrzymać dużych toreb na odpady – 1 miesięcznie a dodatkowe można zakupić, kto realizuje przyłącza kanalizacyjne – kilkanaście przyłączy wykonuje firma p. Pacholczyka zaś pozostałe MPWiK, dlaczego radni nie otrzymali wyników kontroli Komisji Rewizyjnej w OPS – otrzymali drogą elektroniczną. Ponadto radni zwracali uwagę na niebezpieczny właz kanalizacyjny na skrzyżowaniu ulic Parkowej i Grodeckiego, wystającą rurę po hydrancie przy ul. Żytniej oraz konieczność uregulowania problemu parkowania przy ul Fiderkiewicza, podczas sprzedaży garażowej i innych imprez organizowanych w przedszkolu.

Sprawy różne
Radni jednogłośnie pozytywnie ustosunkowali się do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału powiatu grodziskiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Została zwrócona uwagę na brak dyskusji i wymiany doświadczeń z gośćmi zapraszanymi z miast partnerskich.
Poruszono sprawę 2 incydentów, które miały miejsce na miejscowym cmentarzu przy pochówku zmarłych.
Ponadto trójka radnych wystąpiła z propozycją, by w solidarności z Episkopatem zająć stanowisko dotyczące nie promowania ideologii gender w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie miasta. Stanowisko zostało przyjęte 10 głosami, przy 2 wstrzymujących się i 2 sprzeciwu.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: