Lokalne władze samorządowe z absolutoriami!

W ubiegłym tygodniu odbyły się sesje absolutoryjne w większości samorządów. Redakcja obserwowała ich przebieg i głosowania nad absolutorium dla Zarządu Powiatu Grodziskiego, Burmistrza Grodziska Maz, Milanówka i Podkowy Leśnej.

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Grodziskiego za 2013 rok

Na XLIV Sesji Rady Powiatu, w dniu 26.06.14, radni uchwalili absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2013 rok. Uchwała została podjęta przy 1 wstrzymującym się głosie, na podstawie pozytywnej oceny sprawozdania finansowego za 2013 rok, dokonanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym, dochody powiatu były na poziomie 76.954.291 zł, a wydatki 71.220.354 zł . Powstała nadwyżka finansowa w wysokości 7.733.937 zł.

Na sesji przedstawione zostało również sprawozdanie finansowe Szpitala Zachodniego za rok 2013 rok, Na koncie szpitala pojawiła się nareszcie nadwyżka w wysokości 67.812,99 zł.

Burmistrz Milanówka z absolutorium

Podczas XXXIX Sesji Rady Miasta Milanówka, głosami 11 radnych, Burmistrz Jerzy Wysocki otrzymał absolutorium.

Zarówno opinia Komisji Rewizyjnej jak i opinia RIO dotycząca sprawozdania  z wykonania budżetu za 2013 rok - były pozytywne.

Dochody zrealizowano w wysokości 59 590 369,51 zł co stanowi 101,36% i oznacza spadek w stosunku do dochodów osiągniętych w 2012 roku o 7,5%. Planowane  dochody bieżące zrealizowano w 99,83%, zaś dochody majatkowe wykonano w wysokości 4 854 159,80 zł, co stanowi 122,51% kwoty założonej w budżecie.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 60 380 893,73 zł tj. w 98,61% wielkości planowanej. Wydatki były niższe w stosunku do 2012 roku o 4%. Wydatki bieżace wykonano w wysokości 48 696 389,36 zł tj. w 98,86%. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 11 684 504,37 zł, co stanowi 97,57% planu. Wydatki te były niższe od wykonanych w 2012 roku o 33%.

Rok 2013 zamknął się deficytem w wyokości 790 524, 22 zł przy planowanym 2 444 451,34 zł, zaś zobowiązania na koniec 2013 roku wyniosły 30 600 688,97 zł co po wyłączeniach stanowi 44,14% wykonanych dochodów.

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium została przyjęte 11 głosami za, przy 3 przeciw.  5 osobowa Komisja Rewizyjna oceniając działania Burmistrza pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności 4 głosami za i 1 przeciw przegłosowała wniosek o nieudzielenie absolutorium. Zarzuty dotyczyły: spółki prawa handlowego MPWiK, zakupu i wykorzystania willi Waleria, systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, inwestycji drogowych. RIO w swojej opinii uznało, że sformułowane zarzuty podlegają ocenie Rady Miasta. Skarbnik Bożena Sehn i Burmistrz Jerzy Wysocki ustosunkowując się do tak sformułowanych zarzutów wykazali, że nie mają one pokrycia w faktach. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Słowik próbowała wyjaśniać, że gdyby pracownicy Urzędu Miasta zapraszani na posiedzenia Komisji uczestniczyli w jej pracach, to wówczas było by mniej nieporozumień.  Przewodnicząca Rady Maria Sobczak nie dopuściła do dyskusji.

Absolutorium dla Burmistrz Podkowy Leśnej

Wyjątkowo krótko jak na Podkowiańskie standardy przebiegało na XLIII sesję Rady w dniu 26 czerwca 2014r  głosowanie nad absolutorium dla Pani Burmistrz.

RIO pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawionego przez Burmistrz. Plan dochodów zrealizowano w 99,3% w kwocie 23.27,0.914,20 zł, w tym dochody bieżące w 99,3%, zaś majątkowe w 96,7%. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 8.089.509,43 zł, co stanowi 34,7% wykonanych dochodów ogółem. Budżet przewidywał plan wydatków w wysokości 27.359.133,00 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 24.738.126,98 zł co stanowi 90,4%. Wynik budżetu za 2013 rok zamknął się deficytem w kwocie 1.467.212,78 zł. Planowany był deficyt w kwocie 3.922.406,00 zł. Po raz pierwszy w tej kadencji RIO nie miało uwag do przedstawionej opinii. Sprawozdanie pozytwnie zaopiniowały również komisje Rady Miasta. Jedynie przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska złożył wniosek by przeanalizować kwestie kosztów jak i dochodów związanych z gospodarką odpadami. (realizacja dochodów na poziomie 50% realizacja wydatków na poziomie 80%)
Temat ten poruszany był również przez mieszkańców w trakcie dyskusji.

Pani Mira Gestner zwróciła uwagę na problem dopłat do gospodarki odpadami. Nie zrealizowany został plan dochodów i w rezultacie tego gmina dopłaca do wywozu śmieci z budżetu. Podkreśliła, że ustawa śmieciowa nie przewiduje dopłat przez gminę do kosztów z wyjątkiem gospodarstw spełniających ustalone kryteria (np. rodziny wielodzietne, osoby w trudnej sytuacji finansowej). Istnieje jedynie możliwość dopłat z opłat środowiskowych, ale tylko w kwestii np. opłat administracyjnych. Podkreśliła, że żadna ustawa nie daje prawa dotowania wszystkich mieszkańców bez wyjątku z budżetu miasta. Zwróciła uwagę też na podobny problem w kwestii innych dopłat, w tym do wody i kanalizacji. Tematem tym będziemy zajmować się szerzej na naszych łamach w najbliższym czasie.

Po krótkiej dyskusji na temat opłat śmieciowych radni zatwierdzili sprawozdanie 10 głosami za, przy 4 wstrzymujących się.

Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie Pani Burmistrz Absolutorium. Wniosek ten został  pozytywnie zaopiniowany przez RIO.

Po krótkiej dyskusji radni udzieli absolutorium 10 głosami za, przy 2 wstrzymujących się i 2 przeciw. "Bardzo dziękuję radnym za zrozumienie i to czwarte absolutorium – jestem wzruszona i jest mi miło, że ten trud został doceniony przez Państwo"- mówiła po głosowaniu Burmistrz Małgorzata Stępień-Przygoda

 

Absolutorium dla Burmistrza Grodziska

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 25-go czerwca, radni 14 głosami za i 7 głosami sprzeciwu udzielili Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego Grzegorzowi Benedykcińskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 r. Nie obyło się bez długiej, momentami emocjonalnej dyskusji radnych.

Sesja Rady zaczęła się od sprawozdania Skarbnika Gminy Pana Piotra Leśniewskiego z wykonania budżetu za 2013 rok. Według sprawozdania dochody gminy w 2013 roku wynosiły ok. 154 mln zł, co stanowi 97 % wykonania budżetu, a wydatki ok. 145 mln zł co stanowi 95 % planu budżetowego. Zadłużenie na koniec 2013 roku wynosiło 62,3 mln złotych. Daje to wskaźnik 40,5 % zadłużenia wobec dochodów, przy 60 % dopuszczalnych art. 243 ustawy o finansach publicznych. Niestety ale Skarbnik nie podał którego wariantu budżetu te wyliczenia dotyczą, a pozwolę sobie zauważyć, że budżet za 2013 rok zmieniany był 18 krotnie – 5 razy uchwałą Rady i 13 krotnie zarządzeniem burmistrza.

Po sprawozdaniu Skarbnika, Przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Wróblewska odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą realizacji budżetu za 2013 r. Ocenie RIO podlega obligatoryjnie każdy budżet, jednakże jest to ocena raczej formalno - księgowa niż merytoryczna. Według RIO przedstawione sprawozdanie z realizacji budżetu zostało zaopiniowane pozytywnie. Pozytywną opinię co do realizacji budżetu przedstawiła też Komisja Rewizyjna i złożyła wniosek o udzielenie absolutorium dla burmistrza.

Po żywiołowej dyskusji odbyło się głosowanie. 14 głosami za i 7 przeciw uchwalono zatwierdzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2013 rok (uchwała 762) , a Burmistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński otrzymał absolutorium.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: