Sesja czy bazar?

Wielokrotnie pisałam o braku współpracy pomiędzy milanowskimi radnymi i o fatalnym, często nie merytorycznym poziomie dyskusji na komisjach i sesjach Rady Miasta. Podobnie było na ostatniej XXXVII Sesji. Przepraszam wszystkie osoby handlujące na bazarach i targowiskach za porównanie w tytule. Jestem przekonana, że większość z handlujących pań, zwanych kiedyś przekupkami, nie pozwoliłaby sobie na taką agresję słowną, na jaką pozwala sobie jedna z milanowskich radnych.

Zachęcałam Państwa do udziału w sesjach i komisjach po to, by mogli Państwo wyrobić sobie opinię o poziomie percepcji radnych, umiejętności współpracy, woli łączenia, a nie dzielenia mieszkańców. Podkreślałam, że wielu radnych nie ma czasu ani ochoty na słuchanie innych, również tych, którzy mówią o ważnych sprawach mieszkańców. Udowodnili to jeszcze raz na ostatniej sesji. Po prezentacji przez Sebastiana Budziszewskiego - Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji trudnego problemu negocjacji ze ZWiK w Grodzisku Maz. wysokości należności za odprowadzanie ścieków z Milanówka, w których chodzi o milionowe kwoty, radni nie mieli żadnych pytań do spraw poruszonych w prezentacji. Padło tylko jedno pytanie, będące przykładem niezrozumienia skali problemów, dotyczące zadymiania (działanie zmierzające do wykrycia nielegalnych podłączeń do miejskiej kanalizacji). Ja mam kilka, ale zgodnie z regulaminem nie mogę ich zadać podczas sesji. Nie twierdzę, że problem zadymiana nie jest istotny, ale skala problemów jest nieporównywalna.

Czy widząc toczącą się walkę, prowadzoną różnymi metodami, w tym wrzucaniem do naszych skrzynek pocztowych ulotek i patrząc na tych, którzy poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach próbują, przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi, przypominać mieszkańcom o swoim istnieniu – powinnam się dziwić, że nie mają czasu na nic innego poza przygotowywaniem się do walki? Przecież to oczywiste. W innych miastach naszego powiatu jeszcze nie zauważa się takich działań. Milanówek wysunął się tu na niechlubne pierwsze miejsce w walce przedwyborczej prowadzonej metodami, dla których nazwania musiałabym użyć bardzo „mocnych” słów.

Czy w takiej atmosferze można twórczo pracować? Obserwując poprzednie i ostatnią sesję, która wyjątkowo skończyła się wcześnie, bo parę minut po 21.00, mimo dość długiego sprawozdania z prac realizowanych między sesjami, wygłoszonego przez Burmistrz Jerzego Wysockiego – nie da się na to pytanie odpowiedzieć twierdząco. Po sprawozdaniu Burmistrza niektóre radne pytają o wszystko co im przyjdzie do głowy, nie pamiętając o tym, że w porządku obrad są jeszcze dwa inne punkty: zapytania i interpelacje oraz sprawy różne, co oczywiście doprowadza do niepotrzebnych i nerwowych dyskusji o charakterze proceduralnym. Wydaje się, że warte zastanowienia jest przygotowywanie pisemnego sprawozdania burmistrza i zamieszczanie go na stronie internetowej miasta podobnie, jak to jest w przypadku projektów uchwał.

Podczas XXXVII Sesji, w swoim sprawozdaniu Burmistrz przekazał między innymi informacje dotyczące:

 • Poziomu rezerw: rezerwa na zarządzanie kryzysowe bez mian – 137 000 zł, rezerwa oświatowa w wysokości 395 000 zł – 5 000 zł przekazano na zakup książek do biblioteki ZSG nr.1, rezerwa ogólna 91 860 zł – pomiędzy sesjami przekazano 1 300 zł dla Referatu Informatyki na utrzymanie radiolinii do obsługi monitoringu, 362 000 zł dla Technicznej Obsługi Miasta na bieżące utrzymanie dróg i 27 560 na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • Planowanych inwestycji związanych z modernizacją ulic i remontem wiaduktu, który będzie realizowany w wakacje, a rozpocznie się po zakończeniu roku szkolnego (w okresie remontu prawdopodobny ruch wahadłowy)
 • Przetargów rozstrzygniętych i w fazie zbierania ofert oraz konkursów dla organizacji pozarządowych – szczegółowe informacje znajdą Państwo w BIP-ie Urzędu Miasta
 • Umowy kredytowej podpisanej z ING na kredyt w kwocie 5 mln. zł na 7 lat, przy niskim koszcie kredytu wynoszącym 711 921 zł
 • Regulaminu związanego z usuwaniem z dróg samochodów utrudniających ruch (parkujących w miejscach niedozwolonych) – samochody usunięte na parking zlokalizowany przy ul. Turczynek, nie odebrane w ciągu 6 miesięcy, będą sprzedawane lub utylizowane
 • Deficytu środków finansowych w wysokości 1,5 mln zł , niezbędnych do pokrycia wyższych niż przewidywano kosztów realizacji systemu kanalizacji, dofinansowanego z Funduszu Spójności (problemy z wodą podskórną wymagające zastosowania systemu pełnych ścianek i konieczność realizacji kanału po stronie gminy Grodzisk Maz. umożliwiającego odprowadzenie wody do rzeki
 • Zgody na wycinkę drzew kolidujących z ekranami po południowej stronie torów PKP – jest zgoda na wycinkę 65 drzew, brak zgody na wycinkę kolejnych 38. Ekrany mają być montowane w I poł. 2015 roku
 • Kolejnym odwołaniu od oceny wniosku na rewitalizację willi Waleria.

W kilku pytaniach zadanych Burmistrzowi znalazł się również wniosek jednej z radnych, by modernizację ul. Szkolnej zakończyć w okresie wakacji, uznany jako słuszny i przyjęty przez Burmistrza do realizacji.

Podczas Sesji podjęto następujące uchwały w sprawach:

 • Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021. Największe zmiany dotyczą 2014 roku i kosztów związanych z „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej”. Ponadto wprowadzono pozycję wykup gruntów pod drogi, przeznaczając na ten cel w latach 2014 – 2018 kwotę 622 605 zł. Ta pozycja może budzić pewne zastrzeżenia, gdyż jej wysokość, moim zdaniem, wynika z braku negocjacji z mieszkańcami, którzy sami występują o podział większego terenu na działki budowlane i przejęcie przez miasto drogi umożliwiającej dojazd do tych działek. Ostatnio rozmawiałam z mieszkańcami – właścicielami nowo powstałych działek na południe od ul. Ludnej. Byli zdecydowani oddać teren pod drogi bezpłatnie, ale skoro miasto płaci po 100 zł za metr, to dlaczego mają nie brać? Znaczna część tej kwoty to zaszłość wynikająca z regulacji prawnych z 1997 roku. Uchwała przyjęta 11 głosami przy 3 wstrzymujących się
 • Zmiany budżetu miasta na 2014 rok: przychody zostały zwiększone o wolne środki w kwocie 1 378 122 zł, zaś głównymi pozycjami zwiększającymi wydatki są kwoty przeznaczone na: „Modernizację i rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej” – 914 186 zł, zabezpieczenie płatności za hurtowe odprowadzanie ścieków – 240 000 zł, wykup gruntów pod drogi – 150 000 zł, dotację dla Spółki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie robót konserwacyjnych na rowach melioracyjnych – 50 000 zł. Po zmianie budżetu deficyt osiągnął kwotę 1 620 909 zł. Uchwałę przyjęto 11 głosami przy 2 sprzeciwu i 2 wstrzymujących się.
 • Uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką umowną działki położonej przy ul. Turczynek (inicjatywa uchwałodawcza radnych) – jednogłośnie
 • Przekazania Starostwu organizacji dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Milanówka do Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. przy wsparciu finansowym gminy Milanówek – jednogłośnie
 • Udzielenia pomocy finansowej Starostwu, w kwocie 5 000 zł, na realizację wymiany młodzieży pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 przy ul. Piasta 14, a miastem partnerskim Welzheim – jednogłośnie
 • Ustanowienia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Milanówka – jednogłośnie
 • Uchylenia Uchwały nr 352/XLI/01 z dnia 27 listopada 2001 ze zmianami zawartymi w Uchwale 329/XXIX/09 z dnia 29 września 2009, w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokali mieszkalnych na czas trwania stosunku pracy - jednogłośnie
 • Podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania – jednogłośnie
 • Zmiany Uchwały nr 320/XXVIII/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2013 – 2014 projektu o nazwie Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA z powodu uzyskania dodatkowego dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i przedłużenia terminu realizacji do 31,12. 2014 r.- jednogłośnie
 • Przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Milanówku w 2013 r – jednogłośnie
 • Przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności OPS w 2013 r – jednogłośnie
 • Zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości – opłaty zostały zmniejszone o 20%, a obniżkę burmistrz uzasadnił mniejszą ilością odpadów i większą ilością osób podanych w deklaracjach. Uchwałę przyjęto 14 głosami, radny Karol Wójcik powołując się na „Kodeks etyki radnego” nie brał udziału w głosowaniu. Stawek nie podaję, gdyż każde gospodarstwo otrzymało ulotkę z wysokością opłat wrzuconą do skrzynki pocztowej.

Kolejnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie skarg mieszkańców. Głosowano nad siedmioma skargami, w tym jedną na pracownika UM, jedną na Przewodniczącą Rady Miasta i pięć skarg na Burmistrza. Komisja Rewizyjna wszystkie skargi uznała za zasadne i proponowała skargę na pracownika przekazać Burmistrzowi, zaś na Przewodniczącą Rady – Wojewodzie. Wszystkie skargi na Burmistrza zostały uznane na bezzasadne 11 głosami za i 4 przeciw, zaś skargi na pracownika i na Przewodniczącą RM jednogłośnie zdecydowano przekazać właściwym organom.

Pytania zadawane przez radnych dotyczyły między innymi: opłat za przewóz bagażu autobusami miejskimi, interwencji w Wojewódzkim Zarządzie Dróg w sprawie nawierzchni na ul. Królewskiej, rozwiązań komunikacyjnych przy Tesco, sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu Nowowiejska/Łączna, windy na peron dworca PKP, dostępu do projektów zagospodarowania terenu amfiteatru, przetargu na sprzedaż Turczynka i kompetencji firmy Fiper zatrudnionej do promocji tego obiektu ale również kto był zaproszony na kolejne otwarcie (przez nowego właściciela) willi Borówka.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: