W dniu 27 marca, z udziałem 14 radnych, odbyła się XXXVI Sesja Rady Miasta Milanówka. Sesję prowadziła przewodnicząca Rady Miasta Maria Sobczak. Na początku przypomniała, że w dniu 28 marca wchodzi w życie nowy Statut Milanówka. Sesja miała w miarę spokojny przebieg. Większe emocje wywołał jedynie plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok, przekazany przewodniczącej dopiero w dniu sesji i rozpatrywanie skarg.

Po przyjęciu przez radnych poszerzonego programu obrad o podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej i protokołu z poprzedniej sesji, burmistrz Jerzy Wysocki przystąpił do składania sprawozdania z działań podjętych pomiędzy sesjami.

W sprawozdaniu burmistrz poinformował między innymi o:

 • Aktualnej wysokości rezerw: na zarządzanie kryzysowe 137 000 zł – bez zmian, oświatowa – 400 000 zł – bez zmian, ogólna 482 720 zł – rezerwa w wysokości 493 000 zł została pomniejszona o kwotę 10 280 zł z przeznaczeniem na: utrzymanie placów zabaw – 2 980 zł opłacenie abonamentu i podłączenie do internetu beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego przez Unię Europejską działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 7 300 zł . Wśród beneficjentów programu jest 71 rodzin, mieszkańców Milanówka. Koszt 5-letniej obsługi podłączenia do internetu wszystkich beneficjentów (taki jest warunek) musi być pokryty z budżetu miasta i wyniesie ok. 80 tys. zł.
 • Przetargach na roboty drogowe: przebudowę dróg, remont chodników, remont nawierzchni oraz na równanie dróg gruntowych, których długość w mieście wynosi ponad 60 km . Przetarg na równanie dróg gruntowych wygrała firma Darbud z Żelechowa. Równanie dróg rozpocznie się 28 marca.
 • Planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieście. Miały miejsce trzy wyłożenia planu. Obecnie jest przygotowywana czwarta jego wersja. Burmistrz wyraził nadzieję, że mimo iż jest to trudny plan, to uda się go uruchomić w tej kadencji.
 • Refundacji jedenastej transzy należności za realizację budowy kanalizacji, współfinansowanej ze środków UE, w wysokości 1 032 tys. zł. Łączna refundacja za dotychczas zrealizowane prace wyniosła już 15 985 tys. zł.
 • Nowym pomyśle mającym doprowadzić do osiągnięcia wymaganego efektu ekologicznego budowanej kanalizacji. Do mieszkańców zostanie skierowane pismo w tej sprawie.
 • Złożeniu w dniu 13 marca kolejnego odwołania od negatywnej oceny wniosku na rewitalizację willi Waleria (odwołanie do odwołania), tym razem do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego. Poprzednie, nieskuteczne odwołanie było skierowane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Burmistrz stwierdził, że ostateczne rozstrzygnięcie winno zapaść na początku kwietnia i że wówczas odpowie na wszelkie pytania dotyczące tej sprawy.
 • Rozstrzygnięciu kolejnych dwóch konkursów adresowanych do organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. W konkursie na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony środowiska przyznano 7 638 zł Fundacji Fabryka Tlenu, zaś w konkursie na realizację zadania z zakresu partycypacji społecznej przyznano 10 000 zł Towarzystwu Wspierania Inicjatyw Społecznych „Obiektyw”.
 • Kolejnym spotkaniu z dyrekcją PKP, które miało miejsce w siedzibie UM. Podczas spotkania wystąpiono do PKP z wnioskiem o uporządkowanie stanu prawnego i remont kładki nad torami (kładka w przedłużeniu ul. Czubińskiej). Do tej pory do kładki nikt się nie przyznaje. Przedstawiciele PKP poinformowali, że poza remontem torowiska dla pociągów dalekobieżnych, przymierzają się również do remontu linii podmiejskiej na odcinku od Grodziska Maz. do Warszawy, co w przypadku Milanówka wiązałoby się z remontem tunelu na całej jego długości (nie tylko części północnej) oraz z remontem nawierzchni peronu. Jak stwierdził burmistrz remonty mogą potrwać nie kilka, a kilkanaście lat.
 • Zmianie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej , w tym uruchomieniu w niedzielę kursów do Szpitala Zachodniego. Obecnie niewiele osób korzysta z niedzielnych połączeń. Testy potrwają do końca kwietnia i wówczas zostanie podjęta decyzja o ewentualnym ich dalszym utrzymaniu.
 • Przygotowywaniu kolejnego przetargu na zespół willowo-parkowy Turczynek. Przetarg zostanie uruchomiony 25 czerwca, z ceną wywoławczą 8,9 mln zł. Działania promujące sprzedaż obiektu zlecono zewnętrznej firmie.
 • Realizacji wniosku środowiska senioralnego dotyczącego ustawienia ławek w ciągach pieszych. Na ulicach miasta zostanie ustawionych kilkanaście nowych ławek.
 • Rezygnacji Witolda Rytwińskiego ze stanowiska prezesa Spółki Wodnej.
 • Nie uzyskaniu absolutorium przez zarząd OSP, co jak stwierdził burmistrz jest wynikiem wewnętrznych waśni, bowiem OSP w Milanówku jest dobrze oceniana zarówno przez PSP jak i przez Urząd Miasta.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

 • Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021. Dane roku w 2014 doprowadzono do zgodności ze stanem po zmianach w budżecie 2014 roku Ponadto w pkt. „Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe” w wydatkach bieżących wprowadzono abonament do telefonu komórkowego w punkcie Konsultacyjno –Informatycznym: 2014 – 479 zł, 2015 – 216 zł. Zmianę radni przyjęli 10 głosami.
 • Zmiana budżetu 2014 roku. Po stronie dochodów zwiększono plan w 3 pozycjach: 11 000 zł - sprzedaż działek, 255 088 zł – zwiększenie subwencji oświatowej i 1 200 zł – wpłata z funduszu prewencyjnego PZU dla SP nr 2. Plan wydatków zwiększono w następujących pozycjach: remont wodociągu w ul. Wojska Polskiego i remont SUW Zachodnia – 20 000 zł, remont dróg łącznie z remontem urządzeń chłonnych – 68 739 zł, wymiana ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Warszawskiej 36 – 12 300 zł, wykup gruntów - 39 405 zł, wydatki w Referacie Informatyki – 32 000 zł, wydatki w Przedszkolu nr 1 – 24 944 zł, remont oświetlenia ulic – 25 000 zł, dotacja dla MCK – 20 000 zł, dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 41 000 zł, 20 000 zł na organizację rowerowych zawodów sportowych. Ponadto zrezygnowano z budowy zbiornika retencyjnego ( 300 000 zł) przeznaczając kwotę 270 000 zł na budowę opomiarowania zlewni przepompowni przy ul. Wylot oraz punktów opomiarowania na kolektorach ściekowych z Podkowy Leśnej, Brwinowa i do Grodziska Maz. – 10 głosów za.
 • Zmiana Uchwały Nr 398/XXXIV/2013 o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego – w par. 1 ust. 1 zmieniono remont wiaduktu na remont nawierzchni ul. Smoleńskiego. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • 6 uchwał dotyczących wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu, na okres do 5 lat (kontynuacja), lokali w budynku przy ul. Spacerowej 4 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz dla 4 organizacji pozarządowych: Fundacja Homo – Homini, MU3W, T Art, TMM, ZERiI. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Wyrażenie zgody, na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy, na okres do 10 lat, części działki ew. nr 82 obr. 06-02 przy ul. Piłsudskiego – 10 m, kwiaciarnia. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Wyrażenie zgody, na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy bezpłatnego użyczenia, na okres do 5 lat, części budynku przy ul. Fiderkiewicza 41- 284 m na prowadzenie OPS. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 10 lat, w trybie bezprzetargowym, części działki ew. nr ¼ obr. 06-03 przy ul. Warszawskiej – 10 m na prowadzenie pkt. Lotto. - Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Wyrażenie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy bezpłatnego użyczenia, na okres do 5 lat, działki ew. nr 55/11 w obrębie 07-02, przy ul. Wiatracznej – 855m z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej. - Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Przyjęcie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Milanówka”. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2014 roku”. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Zmiany w Uchwale Nr 5/I/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Milanówka. Z udziału w pracach Komisji Edukacji zrezygnowała Maria Sobczak, która nie ujawniła powodów rezygnacji. Uchwałę przyjęto 13 głosami przy jednym wstrzymującym się.
 • Przyjęcia planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2014 roku. Komisja Rewizyjna proponowała przeprowadzenie kontroli Straży Miejskiej (10 tematów). Radny Waldemar Parol zaproponował poszerzenie planu o kontrolę działania OPS, argumentując swój wniosek skargami na działanie tego organu. Po dość burzliwej dyskusji, w której radne z Komisji Rewizyjnej wyrażały chęć skontrolowania obu jednostek, zaś inni radni uważali, że przy znacznie większych nakładach na OPS ( 5 mln. zł) w porównaniu z nakładami na SM (1,3 mln. zł) i sposobie prowadzenia kontroli (doświadczenie z minionych lat), Komisja Rewizyjna nie poradzi sobie z dwoma trudnymi tematami kontroli. Drugi temat zostanie ewentualnie zlecony przez Radę po zakończeniu kontroli OPS. 10 głosami za i 4 przeciw przyjęto kontrolę OPS (2013 rok): dodatki mieszkaniowe i usługi pielęgnacyjne. Kontrola ma być przeprowadzona w okresie od 7 kwietnia do 6 maja. W trakcie dyskusji wyjaśniono również możliwość przeprowadzania kontroli władzy wykonawczej przez inne komisje Rady. Zdaniem prawnika uprawnienia do kontrolowania finansów ma wyłącznie Komisja Rewizyjna.

Skargi mieszkańców

Radni rozpatrywali 5 skarg, w których skarżono się na:

 • Zaniechanie aktualizacji danych w Rejestrze Korzyści prowadzonym przez Państwową Komisję)Wyborczą przez burmistrz, jego zastępców, skarbnika i sekretarza (9 głosów za bezzasadnością
 • Wysłanie niepodpisanej decyzji i jej niewłaściwe doręczenie
 • Nieprawidłową publikację wykazów udzielonych ulg podatkowych
 • Lekceważenia obowiązków związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej
 • Niepublikowanie list funkcjonariuszy publicznych.

Komisja Rewizyjna wszystkie skargi uznała za zasadne. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja dotycząca sposobu procedowania nad skargami. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, chciała przytaczać uzasadnienie Komisji, argumentując swoje stanowisko obecnością mieszkańców. Uznano jednak, że czytanie uzasadnienia nie jest potrzebne, gdyż radni otrzymali je w materiałach. Każda skarga była głosowana dwukrotnie, pierwszy raz jej zasadność, a drugi raz jej bezzasadność. Wszystkie skargi 10 głosami były uznane za bezzasadne, przy czym ostatnia skarga w części dotyczące Rady Miasta ma być przesłana do wojewody.

Intrerpelacje i zapytania

Siedmiu radnych interesowały między innymi następujące tematy: informacje o doświadczeniu firmy wynajętej do promowania sprzedaży Turczynka, nadzór UM nad utylizacją środków chemicznych i innych śmieci z likwidowanego zakładu MIFAM (temu tematowi poświęcimy kolejny artykuł), zasadność wysyłani przez UM zaproszeń na otwarcie nowego obiektu handlowego, uciążliwości autostrady A2 dla mieszkańców Milanówka, działanie stowarzyszenia Mazovia, wyniki audytu MPWiK, przeszkolenie radnych w zakresie dostępu do informacji publicznej, kwota dotacji dla OSP, uhonorowanie 95-letnich mieszkańców miasta- rówieśników naszej gminy obchodzącej w tym roku swoje 95 urodziny, wzmocnienie rodziców poprzez zatrudnienie psychologa w szkołach lub w świetlicy środowiskowej, budowa ścieżek rowerowych szczególnie w kierunku Brwinowa, ustawienie ławek i kwiatów na przystankach komunikacji miejskiej. Treść interpelacji i zapytań zgłoszonych przez poszczególnych radnych będzie dostępna na Internetowej Platformie Komunikacyjnej.
Krzyki, równoczesne wypowiedzi radnych z odpowiadającymi na zapytania - uniemożliwiają zrozumienie treści niektórych odpowiedzi.

Sprawy różne

W pierwszej kolejności przewodnicząca przedstawiła radnym kilka pism, które wpłynęły do Rady, konsultując z radnymi stanowisko w kwestiach poruszanych w pismach. Ponadto przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. Następnie burmistrz odczytał treść dwóch pism skierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (skargi na bezczynność Rady Miasta) wnioskując oddalenie obu skarg jako bezzasadnych, szeroko argumentując swoje stanowisko.

Poza tym głos zabrały 3 radne w sprawach: trudnej sytuacje mieszkanki, która straciła możliwość dysponowania swoją działką (prośba o stanowisko burmistrz na piśmie), sposób dostarczania mieszkańcom deklaracji śmieciowych, oraz problem zapewnienia bezpieczeństwa na ulicach znajdujących się w pobliżu otwieranego obiektu handlowego.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: