Zagryziakowie? Spokojnie, to tylko radni

Tytułu nie wymyśliłam sama. Pierwszą jego część podpowiedziała mi jedna z mieszkanek Milanówka, porównująca milanowskich radnych do Zagryziaków. Pomysł na drugą część tytułu zaczerpnęłam z tytułu spektaklu kabaretowego „Zagryziakowie, spokojnie to tylko sąsiedzi”, wystawionego w październiku w Toruniu. „Spektakl jest krzywym zwierciadłem w dowcipny sposób ukazującym nasze codzienne życie - pełne kłótni, przepychanek i niezrozumienia.” To cytat z recenzji spektaklu.

Charakteryzując listopadową milanowską sesję mogę z tego cytatu wykorzystać trzy słowa: kłótnie, przepychanki, niezrozumienie. Wychodząc nie byłam spokojna, lecz zdenerwowana i zaniepokojona losami naszego miasta.

Przed rozpoczęciem sesji był miły akcent. Harcerze z Hufca Milanówek zaprosili na Skwer im. Ossendowskiego, gdzie 19 grudnia o godz. 17.00 przekażą mieszkańcom Betlejemskie Światło Pokoju.

Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Miasta Maria Sobczak. Mimo zdecydowania i cierpliwego przypominania radnym zasad regulaminu - nie udało się zakończyć sesji w dniu jej rozpoczęcia. Radni często samowolnie zabierali głos, dochodziło do polemiki, nie zawsze merytorycznej. Wzajemne ataki, nieuzasadnione zakusy śledcze nie uwzględniające kosztów finansowych i organizacyjnych prowadzenia śledztw, brak perspektywicznego myślenia i brak zwykłej ludzkiej życzliwości. Ale czy można mówić o życzliwości w sytuacji, gdy radni straszą się sądami? Gdzie w tym wszystkim są sprawy miasta i jego mieszkańców? Czy energii i czasu nie można lepiej spożytkować?

Sesja rozpoczęła się w czwartek, 29 listopada o godz. 16.15. O 22.20, powołując się na wcześniej daną obietnicę, że sesje nie będą kontynuowane po 22.00 Przewodnicząca RM ogłosiła przerwę do następnego dnia, do godz.12.00. Sesja zakończyła się w piątek, 30 listopada, o godz. 14.10. W piątek byłam jedynym mieszkańcem obecnym na sesji, nie licząc radnych i pracowników UM.

Porządek obrad

Pierwsze przepychanki rozpoczęły się w punkcie przyjęcie porządku obrad. Jedna z radnych z grupy opozycyjnej, proponowała zdjęcie z porządku obrad uchwał śmieciowych, mimo iż podczas posiedzenia Komisji Praworządności nie zgłaszała do nich uwag i pozytywnie oceniła ich treść. W głosowaniu propozycja ta została odrzucona 10 głosami. Druga radna, występując w imieniu czterech radnych opozycyjnych, proponowała przeniesienie sprawozdania Burmistrza, które zwykle jest wygłaszane po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji – pod koniec sesji, po rozpatrzeniu projektów uchwał. Przewodnicząca, tłumacząc zapisy regulaminu, na które powoływała się radna wyjaśniła, że regulamin zawiera punkty, które w porządku obrad sesji powinny się znaleźć, zaś o ich kolejności decyduje ona.

Zmianę do porządku sesji zaproponował również burmistrz. Zmiana ta wynikała z zakwestionowania przez RIO uchwały nr 214, podjętej na poprzedniej sesji, w części dotyczącej opłaty targowej. Tę propozycję przyjęto jednogłośnie.

Sprawozdanie Burmistrza

W szczegółowym i dość długim sprawozdaniu, trwającym prawie półtorej godziny, Burmistrz przekazał wiele ważnych informacji, między innymi o:

 • przekazaniu RM i RIO, w terminie do 15 listopada, projektu budżetu na 2013 r, w którym założono: przychody – 57 957 tys. zł, wydatki – 58 169 tys. zł, w tym wydatki inwestycyjne – 11 990 tys. zł, zadłużenie 30 525 tys. zł (45,24%). Projekt budżetu określił jako umiarkowanie optymistyczny
 • Rezerwach finansowych: kryzysowa – wydano 16 tys. zł na wyprofilowanie Rowu Grudowskiego na odcinku Kazimierzowska – Królewska, pozostało 95 087 zł.; oświatowa – rozdysponowana przed poprzednią sesją; ogólna – nie było żadnych decyzji między sesjami
 • Przetargach – jesienny wywóz liści, najkorzystniejszą ofertę na kwotę 75 060 zł netto złożyła firma PTHU „Pacholczyk” i z nią podpisano umowę; utrzymanie czystości i porządku w okresie zimowym (15.11. 2012 – 30.04.2013), wybrano ofertę firmy Urządzanie, Utrzymanie Zieleńców, Chirurgia Drzew Petroniusz Frejlich na kwotę 261 360 zł netto, na wniosek przewodniczącej RM Marii Sobczak trwa badanie postępowania przetargowego, radni mają wątpliwości dotyczące posiadania przez oferenta odpowiedniego sprzętu. Pełne informacje o przetargach znajdują się w BIP na stronie internetowej miasta
 • Uruchomieniu w I dekadzie grudnia, po modernizacji, kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 2. Inwestycję modernizacyjną, dzięki której szkoła będzie miała kuchnię i stołówkę na poziomie XXI wieku zrealizowano w 61 dni, za kwotę 489 900 zł
 • Konieczności przeznaczenia w budżecie środków finansowych na remont poczekalni na dworcu, przed końcem obecnej kadencji
 • Opracowaniu, do końca roku, koncepcji zagospodarowania Parku Lasockiego i tzw. dołka przy ul. Fiderkiewicza
 • Rozmowach prowadzonych z Burmistrzem Grodziska Maz. Grzegorzem Benedykcińskim przy udziale Prezesa ZWiK, na temat umorzenia odsetek od zadłużenia MPWiK wynoszącego ok. 750 tys. zł. Burmistrz Grzegorz Benedykciński jest gotów umorzyć odsetki pod warunkiem, że dług ten zostanie zmniejszony do minimum
 • Konieczności wprowadzenia w I kw 2013 r nowej organizacji ruchu po północnej stronie miasta, związanej z planowanym zamknięciem wiaduktu w Grodzisku Mazowieckim (budowa nowego wiaduktu). Od strony ul Królewskiej w kierunku Grodziska Mazowieckiego, i w kierunku przeciwnym, przejedzie przez Milanówek dodatkowo ok. 15 tys. samochodów dziennie. Burmistrz powiedział, że prawdopodobnie ruch zostanie z wiaduktu skierowany w prawo w ul. Kościelną, a później ul. Kościuszki do ul. Kwiatowej i dalej ul. Kwiatową. W drugą stronę ul. Ludną, na której powstanie kilka zwalniaczy, ul. Słowackiego i jednokierunkową ul. Kościelną na wiadukt. Jak dodał, w trakcie dyskusji, ostateczne zmiany w organizacji ruchu będą poprzedzone analiza kilku wariantów i konsultacjami z powiatem
 • Prowadzeniu z PKP rozmów na temat rezygnacji z proponowanych ekranów akustycznych i zastosowania innych rozwiązań. Sytuacja jest trudna,. Trwa impas w rozmowach. Burmistrz będzie chciał doprowadzić do kolejnej rozmowy jeszcze przed końcem roku
 • Kolejnym spotkaniu w sprawie planu zagospodarowania terenu Turczynek A (poszpitalny) w dniu 6 grudnia 2012, o godz.16.00 w UM przy ul. Spacerowej

Ponadto Burmistrz przekazał informacje o realizacji szeregu inwestycji drogowych, oświetleniowych i kanalizacyjnych, wspominając również o poważnych skutkach finansowych dla miasta, które może spowodować odwołanie Stowarzyszenia na Rzecz Miasta Ogrodów od decyzji o warunkach zabudowy dla SUW na Skraju, wydanej bez oceny wpływu inwestycji na środowisko. Jak informował Burmistrz, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uznała, że taka ocena nie jest konieczna. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek".

W sprawozdaniu nie wymieniłam spraw, o których informowano w aktualnościach na stronie internetowej miasta, np. zmian kadrowych.

Pytania do Burmistrza

Pytania powinny dotyczyć tylko spraw poruszonych w sprawozdaniu, inne powinny być kierowane w interpelacjach i zapytaniach. Radni nie zawsze przestrzegali tej zasady. Dwie najważniejsze sprawy poruszone w tym punkcie to:

 • zapewnienie niepełnosprawnym, podróżnym z dziećmi w wózku oraz podróżnym z rowerami wjazdu na peron PKP. Z uwagi na kąt nachylenia schodów (zbyt ostry) niemożliwe jest zbudowanie pochylni. Jedynym rozwiązaniem, jak powiedział Burmistrz, jest zainstalowanie windy, co oczywiście wiąże się z pracami budowlanymi. Orientacyjny koszt inwestycji – 160 tys. zł
 • niechęć mieszkańców do podłączania się do budowanej kanalizacji, co oczywiście grozi nie osiągnięciem efektu inwestycyjnego, a w końcowym efekcie koniecznością zwrotu środków z Funduszu Spójności, pozyskanych na budowę kanalizacji. Jak powiedział Wiceburmistrz Ryszard Malinowski zostaną podjęte intensywne działania w celu przekonania mieszkańców do podłączenia. Będą rozmowy, ale także kontrole.

Po sprawozdaniu i pytaniach zarządzono przerwę. Przerwa miała trwać 15 min. Trwała pół godziny, od 18.20 do 18.50.

Podjęcie uchwał

Nie będę omawiała wszystkich uchwał. Mam nadzieję, że wkrótce znajda się one na stronie internetowej miasta. Stawki podatku od nieruchomości, od środków transportu i stawki za odbiór śmieci zamieścimy w odrębnym artykule, porównując je ze stawkami przyjętymi w innych miastach naszego powiatu. W tym miejscu zwrócę jedynie uwagę na sposób głosowania przez radnych:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2021 ; 10 głosów za, 4 radne wstrzymały się
 • zmiana budżetu na 2012 rok; 8 głosów za, 6 przeciw; 2 radnych spoza opozycji było przeciw fajerwerkom na powitanie Nowego Roku, których koszt uwzględniono w budżecie
 • stawki podatku od nieruchomości; wzrost średnio o 4%; 11 głosów za, 2 przeciw, 1 radna wstrzymała się
 • stawki podatku od środków transportu; wzrost średnio o 4%; 11 głosów za, 2 przeciw, 1 radna wstrzymała się
 • ustalenie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego; 10 głosów za, 1 przeciw, 3 radne wstrzymały się
 • zmiana uchwały 214 z poprzedniego miesiąca; 10 głosów za, 4 przeciw

Przerwa na dodatkowe posiedzenie Komisji Praworządności

Przerwa poświęcona była uzyskaniu opinii Komisji na temat zmian w uchwałach śmieciowych, które zaproponowano po konsultacjach z nadzorem Wojewody. Przerwa trwała od 19.35 do 20.25.

Najwięcej zmian wprowadzono do regulaminu. Jedna radna zaczęła zgłaszać wątpliwości dotyczące metody określenia stawek. Uznała, że metoda „na głowę”, a nie na gospodarstwo jest krzywdząca, szczególnie w sytuacji kiedy ona ma troje dzieci. Kolejny raz tłumaczono zasadę sprawiedliwości, informowano że gmina nie ma prawa zarabiać na śmieciach. Ponadto podkreślono, że w budżecie przyszłego roku przewidziano dopłatę gminy do gospodarki śmieciami w wysokości 700 tys. zł. Za uchwałami śmieciowymi radni głosowali w następujący sposób:

 • wybór metody ustalania opłaty; 11 głosów za, 2 przeciw, 1 radna wstrzymała się
 • ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat; jednogłośnie 14 głosów za
 • wzoru deklaracji; 13 głosów za, 1 radna wstrzymała się
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście; 13 głosów za, 1 radna wstrzymała się
 • określenie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów; jednogłośnie, 14 głosów za

Uchwała dotycząca programu współpracy miasta z jednostkami pozarządowymi oraz uchwała dotycząca udostępnienia mieszkańcom bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego internetu zostały przyjęte jednogłośnie.

Rozpatrzenie skarg mieszkańców

Skarg było kilka. W przypadku jednej skargi doszło między radnymi do ostrej wymiany zdań, padły oskarżenia o manipulację. Skarga została odrzucona głosami 10 radnych, przy 4 głosach sprzeciwu

Interpelacje i zapytania

Radni głównie zwracają uwagę na problemy, często mało istotne, pojawiające się w ich okręgach wyborczych. Rzadko zwracają uwagę na sprawy związane z funkcjonowaniem miasta jako całości lub na sprawy związane z finansami miasta. Warto więc w tym miejscu zwrócić uwagę na 3 pytania:

 • dlaczego kolejny przetarg na zespół willowy Turczynek ma się odbyć dopiero w czerwcu 2013?
 • dlaczego w UM nie wprowadzono rejestru czasu jaki palacze spędzają przed budynkami i obowiązku odpracowywania tego czasu?
 • kiedy UM umożliwi dojazd na posesję p. Szydłowskiego? Pytanie zadała radna z innego okręgu. Tej sprawie poświęciliśmy wcześniej 2 artykuły

Wznowienie obrad po przerwie – piątek godz. 12.10

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Interpelacji i pytań było wiele, dość długo trwały również odpowiedzi Burmistrza. Tu zamieścimy odpowiedzi na 3 wcześniej wymienione pytania

 • w czerwcu 2013 r będzie plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Turczynka, a poza tym będą znane wymagania konserwatora zabytków w stosunku do kupującego
 • Burmistrz obiecał zastanowić się co z tym zrobić. Prawdopodobnie, jak powiedział, zastosuje metodę kija i marchewki
 • koszt skolektorowania Rowu Grudowskiego w celu zapewnienia p. Szydłowskiemu dojazdu do działki drogą szerokości ok. 5 m to 250 tys. zł. Miasto w chwili obecnej ma inne pilniejsze potrzeby, a poza tym p. Szydłowskiemu proponowane rozwiązanie nie odpowiada

Informacje Przewodniczącej Rady Miasta

Przewodnicząca zapoznała radnych z treścią pism, które do niej wpłynęły. Wśród odczytanych pism było kilka skierowanych przez radnych i te wywołały komentarze i dyskusje.

Sprawy różne

W sprawach różnych proponowano między innymi ograniczenie sprawozdania burmistrza ( w dyskusji głosy były podzielone), zatrudnienia trzeciego pracownika w Biurze Rady (sprzeciwu nie słyszałam, mimo iż podobno radni są za ograniczeniem kosztów administracyjnych, natomiast jeden z radnych poparł wniosek argumentując, że wówczas ten pracownik mógłby pisać protokoły z posiedzeń komisji). Najdłuższą i najbardziej ostrą dyskusję między radnymi wywołał wniosek Komisji Rewizyjnej o powołanie niezależnego rewidenta w celu zbadania prawidłowości ewidencji oraz sprawozdań finansowych i bilansu za lata 2010, 2011 i 2012. Wniosek poddano pod głosowanie. 10 radnych było przeciw, 4 radne za. Radni sformułowali inny wniosek – przekazanie do Burmistrza prośby o przeanalizowanie kosztów powołania rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych i bilansu za rok 2012. 9 radnych było za, a 5 wstrzymało się od głosu.

Przebieg sesji próbowała Czytelnikom przybliżyć Ewa Kubacka

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: