Majową sesję Rady, która odbyła się w czwartek 23 maja br., rozpoczęła uroczystość wręczenia Witoldowi Rytwińskiemu, nowemu radnemu, wybranemu w wyborach uzupełniających, zaświadczenia o wyborze i złożenie przez niego przysięgi. Sesja była wyjątkowo krótka, bowiem skończyła się przed 21.00 i przebiegała w dość spokojnej atmosferze. Najwięcej emocji wywołała uchwała o rewitalizacji użytku ekologicznego o nazwie „Łęgi na Skraju”.

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się. Kontrowersji nie wywołała również propozycja Burmistrza, dotycząca podjęcia uchwały w sprawie współdziałania Milanówka z powiatem grodziskim w dowozie dzieci do szkoły specjalnej im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. oraz propozycja dwóch dodatkowych uchwał, mających charakter formalny, zgłoszona przez Przewodniczącą Marię Sobczak. Nowy porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
 
W sprawozdaniu Burmistrz Jerzy Wysocki poinformował między innymi o:

 • Wydaniu 3 zarządzeń dotyczących korekty budżetu i 4 dotyczących uszczegółowienia klasyfikacji budżetowej.
 • Zmianie i aktualnej wysokości rezerw: rezerwa ogólna uległa zmniejszeniu o kwotę 52,7 tys. zł, na które składają się wydatki na oprogramowanie i materiały eksploatacyjne do drukarek – 15 tys. zł, utrzymanie czystości w mieście – 5,7 tys. zł, zakup stołów konferencyjnych – 7 tys. zł oraz zakup nowego nagłośnienia – 25 tys. zł i wynosi 377 tys. zł; rezerwa oświatowa uległa zmniejszeniu o kwotę 160 tys. zł poprzez przekazanie szkołom dodatkowych środków na niezbędne remonty, głównie remonty pokryć dachowych: ZSG nr 1 – 40 tys. zł, SP nr 2 – 60 tys. zł, ZSG nr 3 – 60 tys. zł i wynosi 240 tys. zł; rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostaje bez zmian i wynosi 126 tys. zł.
 • Stanie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Śródmieście: miało miejsce drugie wyłożenie planu – zgłoszono 218 uwag, z których 19 uwzględniono, 43 zostały uwzględnione częściowo, 151 nie uwzględniono, zaś 5 nie dotyczyło planu; będzie miało miejsce trzecie wyłożenie, a pod koniec roku projekt planu zostanie przedstawiony Radzie Miasta.
 • Konkursie na adaptację budynku przy ul. Warszawskiej 18 – do dnia 17 maja, mimo zainteresowania obiektem 5 potencjalnych oferentów, nie złożono żadnej oferty; konkurs zostaje przedłużony do końca czerwca; podobno istnieje szansa, że jeden zainteresowany nieruchomością złoży ofertę.
 • Utrzymaniu cen za wejście na basen na poziomie 2012 r.
 • Rozstrzygnięciu przetargu na usługi pocztowe dla UM – wpłynęła 1 oferta Poczty Polskiej na kwotę 103 175 zł.
 • Rozstrzygnięciu przetargu na utrzymanie czystości i porządku w mieście w okresie maj – październik 2013 r.; wpłynęła 1 oferta z Zakładu Usług Wielobranżowych J. Generalczyk na kwotę 320 760 zł.
 • 2 przetargach nierozstrzygniętych: na konserwację dróg tłuczniem (wpłynęło 5 ofert) i na budowę kanalizacji sanitarnej.
 • Wytknięciu przez RIO nieumożliwienia mieszkańcom przesyłania deklaracji śmieciowych drogą elektroniczną (rozwiązanie fakultatywne, a nie obligatoryjne).
 • Konieczności wcześniejszego uzgadniania z burmistrzem nazwisk pracowników UM lub osób pracujących na zlecenie UM, które zdaniem przewodniczących poszczególnych komisji Rady Miasta winni wziąć udział w posiedzeniach komisji.
 • Widocznej poprawie pracy Straży Miejskiej oraz referatów: Ochrony Środowiskach i Technicznej Obsługi Miasta, po zmianie na stanowiskach komendanta Straży i na stanowiskach kierowników wymienionych referatów.
 • Wydatkach związanych z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu – z przewidzianej na ten cel kwoty 240 tys. zł wydatkowano ponad 180 tys. zł na projekt, instalację świateł i szykany, dodatkowe przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki przy ulicach: Podgórna, Gospodarska i Piaski.
 • Nowych tabliczkach na trasie Milanówek Mały Londyn. Trasę poddano dwukrotnej weryfikacji, ustawiono 4 nowe tabliczki, zaś 43 tabliczki poddano renowacji.
Po zakończeniu sprawozdania  radni zadali Burmistrzowi kilka pytań. Na pytanie, czy w sytuacji dalszego braku zainteresowania młodzieży budynkiem przy ul. Warszawskiej brana jest pod uwagę sprzedaż tej nieruchomości, Burmistrz odpowiedział twierdząco. Ponadto Burmistrz nie zgodził się ze stwierdzeniem jednej z radnych, że mieszkańcy nie uzyskują w UM wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące rozwiązań przyjętych w uchwałach śmieciowych i poinformował, że przed końcem czerwca do rąk mieszkańców trafi broszura, w której znajda się odpowiedzi na różnego rodzaje pytania i wątpliwości zgłaszane przez mieszkańców. Burmistrz poinformował dodatkowo, że wpłynęły 4 oferty od firm zainteresowanych odbiorem śmieci. Propozycje cenowe różnią się znacznie. Oferty są analizowane. Po odpowiedziach Burmistrza została zarządzona przerwa trwająca od godz. 18.15 do godz. 18.50.

Po przerwie radni przystąpili do podejmowania uchwał w sprawach:
 • Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2013 – 2021; wprowadzono zmiany związane z zadaniami przewidzianymi do realizacji w 2013 r., wynikające z korekty budżetu bieżącego roku. Uchwałę przyjęto przy 4 głosach wstrzymujących się.
 • Zmiany budżetu Miasta Milanówka na 2013 r.; zaproponowano zwiększenie wydatków majątkowych na zakup: oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, stołów konferencyjnych i sprzętu nagłaśniającego, o których mówił burmistrz w swoim sprawozdaniu oraz dodatkowo na zakup agregatu prądotwórczego do przepompowni przy ul. Polnej, kosztem zmniejszenia kwot przeznaczonych na oświetlenie miasta. Uchwałę przyjęto przy 1 głosie przeciw i 3 głosach wstrzymujących się.
 • Utworzenia na terenie użytku ekologicznego o nazwie „Łęgi Na Skraju” ścieżki o nawierzchni żwirowej wraz z oświetleniem oraz uruchomienie działań niezbędnych do rewitalizacji tego terenu poprzez dodatkowe jego nawodnienie i ochronę roślin łęgowych. Propozycja ratowania roślinności łęgowej poprzez: skierowanie ruchu pieszych na żwirową ścieżkę (obecnie wydeptanych jest wiele ścieżek), nawodnienie łęgów wodą z przepływającej w pobliżu rzeczki i zabezpieczenie niewielkiej ilości cennych roślin łęgowych przed całkowitym zniszczeniem, postawienie lamp ze specjalnym oświetleniem przyjaznym dla ptaków – okazała się kontrowersyjna. Najwięcej sprzeciwu powodowało oświetlenie i ustawienie ławek. Uchwała została przyjęta przy 3 głosach przeciw, 2 wstrzymujących się i 10 za.
 • Kolejnych 5 uchwał w sprawach:
  • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli: pedagogów, logopedów, psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek (uchwała o charakterze technicznym),
  • zmiany uchwały Nr 67/VIII/07 z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia Nagrody i Stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne oraz określenia zasad ich przyznawania (zmiana terminu składania wniosków),
  • współpracy z powiatem grodziskim w dowozie dzieci do szkoły specjalnej,
  • korekty omyłki pisarskiej w jednej z wcześniejszych uchwał (zmiana nazwy miesiąca z września na październik),
  • zmiany uchwały określającej skład osobowy poszczególnych komisji Rady Miasta, na skutek zgłoszenia przez radnego Witolda Rytwińskiego chęci działania w komisjach: budżetu, kultury i praworządności
zostało przyjętych przez radnych jednogłośnie.
 
Kolejnym punktem sesji było rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców. Skarg wpływa dużo. Na ostatniej sesji rozpatrywano 8 skarg. Rada podjęła następujące decyzje: 3 skargi zdecydowano odesłać wg właściwości do wojewody, 1 do WSA, 2 zwrócić skarżącemu się ze wskazaniem właściwego organu. Dwie skargi uznano za bezzasadne. Od pewnego czasu radni debatują nad skargami w sposób zupełnie nieczytelny dla osób nie posiadających projektów uchwał. Jest to wynik wskazań Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który nakazuje radnym działanie uniemożliwiające ujawnienie nazwiska skarżącego się.

W zapytaniach i interpelacjach radni poruszali wiele tematów, w tym tak istotne dla mieszkańców jak: place zabaw dla dzieci, bezpieczeństwo na skrzyżowaniu przy Tesco, kolejność napraw chodników, planowane inwestycje na terenie po Mifamie, porządek w tunelu pod torami PKP.

Ustosunkowując się do poruszonych tematów, Burmistrz Jerzy Wysocki poinformował, że: wydał pozytywną decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji planowanych na terenach po Mifamie, natomiast starosta nie wydał jeszcze pozwolenia na budowę; tunel zostanie pomalowany przez miasto farbami dostarczonymi przez PKP (miało miejsce spotkanie), będzie prawdopodobnie weryfikacja inwestycji o łącznych kosztach 1,6 mln zł, przewidzianych do realizacji w bieżącym roku.

W sprawach różnych Przewodnicząca Rady Maria Sobczak odczytała radnym projekty 3 pism, stanowiące odpowiedzi na skargi mieszkańców. Również Burmistrz Jerzy Wysocki odczytał pisma kierowane do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w sprawie skarg złożonych przez jednego z mieszkańców. Radny Witold Rytwiński zwrócił się z prośbą o pisemną opinię prawną w kwestii ewentualnego konfliktu interesów związanego z sytuacją gdy radny jest prezesem spółki wodnej, w której miasto jest udziałowcem. Radna Maria Swolkień-Osiecka zwróciła uwagę na fakt, że Milanówek jest wyjątkowo nieprzyjazny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: