Ostatnia sesja w mijającej kadencji Rady Miasta Milanówka odbyła się 6 listopada. Po części merytorycznej były podziękowania i zbiorowe zdjęcie. Sesja zaczęła się o godz. 16.00 i trwała do 22.00, przy czym najwięcej czasu zajęło radnym głosowanie nad 322 uwagami, zgłoszonymi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mtzp) terenu „Śródmieście”. W sesji uczestniczyli wszyscy radni, dwoje spóźniło się i nie brało udziału w pierwszych głosowaniach.

Na początku sesji został zgłoszony wniosek o zdjęcie z porządku obrad uchwalenia mtzp terenu „Śródmieście” i pozostawienia tego ważnego rozstrzygnięcia Radzie kolejnej kadencji. Radni odrzucili wniosek 10 głosami przy 3 sprzeciwu. Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty 12 głosami, przy 1 wstrzymującym się.


W swoim sprawozdaniu z działań podejmowanych między sesjami, Burmistrz Jerzy Wysocki poinformował między innymi o:
 Stanie rezerw: ogólna – 30 tys. zł, oświatowa – 188 tys. zł i na zarządzanie kryzysowe – 137 tys. zł. W przypadku ostatniej rezerwy, decyzję o przeznaczeniu 120 tys. zł na odwodnienie miasta zakwestionowała Regionalna Izba Obrachunkowa uznając, że w przypadku zagrożenia, przed podjęciem działań należy poinformować starostwo. W tej sytuacji wydatki, które zostały już poniesione, będą musiały być pokryte ze środków budżetowych,
 Uruchomieniu przetargu na bieżące utrzymanie 60 km dróg gruntowych i pielęgnację zieleni miejskiej, konieczności unieważnienia przetargu na usługi pocztowe oraz rozstrzygnięciu przetargu na ochronę zdrowia – zdążyć przed rakiem. Bezpłatną mammografię będzie mogło wykonać 50 kobiet,
 Odbiorze w październiku ostatniego etapu kanalizacji miejskiej współfinansowanego ze środków spójności UE. Wykonano w sumie 34 km kanałów i 5 przepompowni. Uzyskano już zwrot środków w kwocie 18,5 mln zł, po rozliczeniu ostatnich rachunków uzyska się zwrot środków w kwocie 19,6 mln zł. W budżecie 2015 roku muszą być zagwarantowane środki na budowę Stacji Uzdatniania Wody Na Skraju. Po to by osiągnąć efekt ekologiczny, w 2015 roku trzeba będzie podłączyć do kanalizacji 550 użytkowników, po wcześniejszym wybudowaniu przykanalików. Do tej pory wybudowano 409 przykanalików do sedesu, 118 do pierwszej studni, a 61 przykanalików jest w trakcie realizacji. MPWiK otrzymało pierwsze środki z WIOŚ w kwocie ponad 200 tys. zł umożliwiające przygotowanie atrakcyjnej oferty na budowę przykanalików. Oferta została wysłana do mieszkańców, a obecnie mieszkańców odwiedzają dwaj specjaliści zachęcając do podpisania umowy,
 Zainstalowaniu 57 kamer cyfrowych w miejsce dotychczasowych 32, 15 hot-spotów i 3 info-kiosków oraz uruchomieniu nowoczesnych połączeń telefonicznych w budynkach Urzędu Miasta – projekt e-Milanówek,
 Opracowaniu programu gospodarki niskoemisyjnej, który będzie sfinansowany środkami zewnętrznymi w ok. 90%,
 Rezygnacji z realizacji w bieżącym roku placu zabaw na tzw. Dołku i przesunięciu zagospodarowania tego miejsca na przyszły rok, z powodu szansy uzyskania na ten cel środków UE. Wniosek został złożony i znajduje się na 3 miejscu na liście rezerwowej. Środki zarezerwowane na ten cel zostały przesunięte na modernizację dróg i edukację,
 Przeznaczeniu na modernizację dróg i budowę parkingów ok. 700 tys. zł, część zaplanowanych prac już została zrealizowana, inne są w trakcie realizacji (progi spowalniające, chodniki, nawierzchnia jezdni, odwodnienie) – Kraszewskiego, Leśny Ślad, Wesoła, Grudowska, Chrzanowska, Parkowa, Olszowa, Modrzewiowa, Wylot, Lazurowa, Szczepkowskiego, Zamenhofa, Stawy, Zachodnia, Zawąska, Sosnowa, Szkolna, Głowackiego i Różana; parkingi przy Wojska Polskiego i z płyt podarowanych przez sponsora – przy stadionie na Turczynku. Realizowane inwestycje - jak stwierdził burmistrz- to kropla w morzu potrzeb.

Po kilku pytaniach radnych i odpowiedzi na nie, przystąpiono do podejmowania uchwał w sprawach:
 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021. W WPF skorygowano dochody i wydatki 2014 roku, doprowadzając je do zgodności ze zmienionym budżetem 2014 roku, a ponadto dokonano kilku zmian w przedsięwzięciach: „Budowa kanalizacji sanitarnej – odsetki od kredytów i inne wydatki roczne dotyczące projektów” – zwiększono limit wydatków 2015 r o kwotę 11.695 zł. Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcia: budowa kanalizacji w ul. Jodłowej w latach 2014-2015, budowa wodociągu w ulicy Gombrowicza w latach 2014-2017 i budowa wodociągu w ul. Jodłowej w latach 2014-2017 oraz dokonano zmiany wysokości wydatków w poszczególnych latach w przedsięwzięciach: przebudowa budynku dworcowego, przebudowa ulicy Szkolnej, przebudowa ulicy Wylot, zagospodarowanie amfiteatru przy ul. Fiderkiewicza, zagospodarowanie parku Lasockiego. Zmiany dotyczą również wydatków na: opracowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie, zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmującą rejon pomiędzy ul. Nadarzyńską, Wiatraczną, Jodłową i wschodnią granicą miasta, przedsięwzięcie Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA. W latach 2014-2015 wprowadzono limity kwot na stypendia za: wybitne przedsięwzięcia artystyczne – upowszechnianie kultury (gra na fortepianie) wśród młodzieży milanowskiej, wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym – propagowanie sportu (jeździectwo konnego i pływanie) wśród młodzieży milanowskiej. Uchwała została podjęta 11 głosami za, przy 3 wstrzymujących się i 1 przeciw,
 Zmiany budżetu miasta na 2014 rok. Plan dochodów zwiększono o 3 pozycje – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 11 694 zł, wpływy z PIT-ów od osób fizycznych – 120 000 zł, wpłaty gmin z których dzieci uczęszczają do naszego przedszkola publicznego - 40 000 zł. Dochody po zmianie wyniosą 62 825 497 zł. W przypadku wydatków mamy zmniejszenia (51 710 zł) i zwiększenia (91 710 zł), przy czym największe zwiększenie dotyczy wydatków na bieżące remonty i utrzymanie dróg – 559 996 zł, zaś największe zmniejszenie odsetek od zaciągniętego przez gminę wykupu wierzytelności na budowę przedszkola – 117 000 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 64 446 406 zł. Dług na koniec roku zaplanowano na kwotę 29 584 532 zł. Wskaźnik zadłużenia (wg poprzedniego algorytmu) - 47,9%. Uchwała została podjęta 11 głosami przy 3 wstrzymujących się i 1 przeciw,
 Przyjęcia Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi. Program był konsultowany z organizacjami pozarządowymi. Kilka zmian zostało wprowadzonych do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. Uchwałę podjęto jednogłośnie,
 Zniesienia statusu pomnika przyrody dla dębu szypułkowego na ternie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Zachodniej. Wg opinii dendrologicznej drzewo jest w stanie rozpadu. Uchwałę podjęto jednogłośnie,
 Zawarcia umowy dzierżawy na okres do 10 lat. Uchwała dotyczy działki i usytuowanego na niej pawilonu handlowego (przy bramie cmentarnej). Na wniosek Burmistrza, informującego o zainteresowaniu dzierżawą większej ilości osób, do projektu uchwały wprowadzono poprawkę polegającą na wykreśleniu par. 2 - zgody na odstąpienie od przetargu. Uchwałę podjęto 11 głosami przy 1 wstrzymującym się i 3 przeciw.
 Uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Śródmieście”. Podjęcie uchwały poprzedził protest kupców z miejskiego targowiska, obawiających się likwidacji targowiska i budowy na jego miejscu Galerii Handlowej. Burmistrz zapewniał, że plan nie przewiduje likwidacji targowiska, że jest wykonany jedynie projekt jego modernizacji polegający na zadaszeniu ciągów pieszych i ujednoliceniu frontów pawilonów i że w nowej perspektywie finansowej istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na taką modernizację. Obiecał również przygotowanie pisemnego oświadczenia potwierdzającego jego słowa. Do zdenerwowanych mieszkańców zwróciła się również radna Bożena Utrata mówiąc „Zostali Państwo wprowadzeni w błąd artykułem zamieszczonym na Facebook’u przez p. Ewę Januszewską ze Stowarzyszenia „Razem dla Milanówka”. Nigdy byśmy nie głosowali za likwidacją targowiska. Proszę ten artykuł traktować jako kampanię wyborczą”.
Projekt planu był wykładany 4-krotnie. Zgłoszono do niego 322 uwagi. Wszystkie uwagi były głosowane przez radnych, niektóre łącznie. Plan przyjęto 11 głosami , przy 4 przeciw.

Kolejnym punktem porządku obrad były sprawozdania przewodniczących poszczególnych komisji Rady Miasta. Poza jednym sprawozdaniem, wszystkie były interesujące i myślę że prawdziwie oddawały pracę komisji, bez „upiększeń”. Sądzę, że warto przybliżyć Czytelnikom ilość skarg, które w poszczególnych latach rozpatrywała Komisja Rewizyjna: 2010 – 2, 2011 – 35, 2012 – 55, 2013 – 55, 2014 – 52.

Po wysłuchaniu sprawozdań przystąpiono do rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców. Tym razem Rada rozpatrywała 4 skargi. Pierwsza skarga została uznana przez Komisję Rewizyjną za bezzasadną zaś pozostałe za zasadne. W przypadku pierwszej skargi, 14 radnych zgodziło się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, zaś w przypadku pozostałych 11 radnych było odmiennego zdania i uznało je za bezzasadne.

W punkcie Interpelacje, zapytania i sprawy różne, głos zabrały 2 radne. Jedna radna zwróciła uwagę na opieszałość Straży Miejskiej podczas interwencji przy ul. Żabie Oczko w nocy 31.10/ 1.11. , zaś druga pytała o ilość oczyszczonych studzienek burzowych (otrzymała odpowiedź, że wszystkie) i prosiła o nie zaklejanie plakatami wyborczymi obwieszczeń Komisji Wyborczej.

Następnie miały miejsce podziękowania Przewodniczącej Rady Marii Sobczak i Burmistrza Jerzego Wysockiego skierowane do radnych, kierowników jednostek organizacyjnych i poszczególnych referatów Urzędu Miasta oraz wspólne zdjęcie.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: XLII Sesja Rady Miasta Milanówka


To może Cię zainteresować: