W dniu 29 maja odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu grodziskiego. Obrady prowdził przedowniczący Wojciech Hardt. Radni podjęli uchwały związane ze zmianą regulaminu organizacyjnego, oraz dotyczące: nabycia i sprzedaży nieruchomości, zaciągnięcia kredytu i udzielenia pomocy finansowej gminom. Zatwierdzili także roczne sprawozdanie finansowe Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku za 2013 rok.

Na wstępie Starosta Marek Wieżbicki poinformował radnych o remoncie 400 mb drogi powiatowej w Holendrach Baranowskich, zniszczonej podczas budowy autostrady. Wspomniał, że władze powiatu zabiegają o remont tej drogi po drugiej stronie wiaduktu.

Wicestarosta Sławomir Kamiński informował, na prośbę radnego Jerzego Kopcia, o możliwościach oceny stanu powietrza na terenie powiatu i kosztach urządzeń pomiarowych. Szerzej tym tematem zajmiemy się w najbliższym czasie.

Następnie radni podjęli jednogłośnie następujące uchwały w sprawach:

 1. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Grodziskiego. Projekt Regulaminu został przygotowany i opracowany w związku ze zmianą przepisów prawa, koniecznością dostosowania struktury i zadań do aktualnych potrzeb, a także w związku z likwidacją Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Najistotniejsze zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego Regulaminu, jakie zostały uwzględnione w nowym dokumencie, dotyczą:
  1. Wprowadzenia zasad opracowywania projektów aktów prawnych.
  2. Zaktualizowania przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
  3. Unormowania zasad postępowania z pieczęciami urzędowymi, kluczami i monitoringiem.
  4. Uregulowania kwestii związanych z kontrolą zarządczą.
  5. Podziału Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami na dwa wydziały:
   • Wydział Geodezji i Kartografii,
   • Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
   • oraz włączenia zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do Wydziału Geodezji i Kartografii.
  6. Zaktualizowania zadań wszystkich wydziałów i stanowisk samodzielnych
  Wprowadzenie nowego Regulaminu Organizacyjnego nie wywołuje skutków finansowych.
 2. Nabycia nieruchomości gruntowej we wsi Książenice gm. Grodzisk Mazowiecki pod poszerzenie drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1503W. Na działce tej podczas modernizacji drogi utworzona zostanie zatoka autobusowa.
 3. Sprzedaży z zasobu powiatowego - nieruchomości położonej w Grodzisku Maz. przy ul. Dalekiej. Nieruchomość ta położona jest na północ od Szpitala Zachodniego. W stosunku do niej za kwotę 400 000 zł wygaszone zostały roszczenia właścicieli i teren został podzielony  na kilka działek. Sprzedanych zostanie 5 działek, o  łącznej powierzchni ponad 1,1 ha, stanowiących zgodnie z mpzp tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług. Wartość sprzedawanych nieruchomości oszacowana została na 2 200 000 zł. Na pozostałej części działek planuje się między innymi budowę parkingu.
 4. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji drogowych w 2014 roku. W uchwale budżetowej ustalony został limit 3 650 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje inwestycji drogowych. Uchwała ta jest niezbędna do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na usługę bankową.
 5. Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Grodzisk Mazowiecki i Gminy Żabia Wola. Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj.
 6. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku za 2013 rok. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.
  • W działalności Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów za rok 2013 wystąpił zysk w wysokości 11 292,87 zł.
  • Krótkoterminowe rozliczenia należności (przychody) obejmują: 42 880,10 zł
  • Zobowiązania zabezpieczone na majątku Muzeum nie występują.
  • Zobowiązanie krótkoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i obejmują 26 219,19 zł.
  • Przychody netto ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum oraz sprzedaży książek i folderów wynoszą 36 423,73 zł.
  • Przychody netto ze sprzedaży pozostałych usług 68 564,88 zł.
  • Przychody z otrzymanych dotacji: 742 094,91 zł.
  • Koszty netto wynoszą 839 521,79 zł.
  • Umorzenie wartości środków trwałych za rok 2013 w wysokości 100 612,10 zł pomniejsza wartość Funduszu jednostki, zgodnie z ustawą o działalności kulturalnej.
  • Zasoby biblioteczne Muzeum w roku 2013 zwiększyły się o kwotę 808,73 zł.
  • Zbiory muzealne w 2013 r. zwiększyły się o kwotę 700,00 zł.
  • W związku z budową "Wiaty drewnianej z przeznaczeniem na ekspozycję zabytkowych pojazdów zaprzęgowych" zwiększono wartość środków trwałych o 24 547,81 zł.
 7. Zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok i zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego.
  • Zwiększa się dochody o kwotę:1 501 717,00 zł w tym:
   • 585 700,00 zł - zwiększenie dochodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa mostu na rzece Pisi Tucznej w ciągu drogi powiatowej Żabia Wola - Piotrkowice (rozbiórka mostu w stanie przedawaryjnym i budowa przepustu) we wsi Bartoszówka/Skuły,
   • 500 000,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu większych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
   • 300 000,00 zł - zwiększenie dotacji z Gminy Grodzisk Mazowiecki na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki- Józefina-odc. II",
   • 63 850,00 zł - oświata i wychowanie. Zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 18.04.2014 r.
   • 41 167,00 zł - placówki opiekuńczo-wychowawcze - zwiększenie
    dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 45 z dnia
    17.04.2014 r.
  • Zmniejsza się dochody o kwotę: 858 266,00 zł, w tym:
   • 750 000,00 zł - zmniejszenie dochodów przeznaczonych na realizację zadania pn. "Przebudowa mostu na rzece Pisi Tucznej w ciągu drogi powiatowej Żabia Wola Piotrkowice (rozbiórka mostu w stanie przedawaryjnym i budowa przepustu) we wsi Bartoszówka/Skuły" w związku z pismem Ministra Finansów ST4/4824/351/14 z dnia 09.05.2014 r.
   • 108 266,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu mniejszej liczby uczestników w Turnieju Sportowym Szkół Europejskich.
  • Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 128 893,00 zł, w tym:
   • 585 700,00 zł - zwiększenie wydatków na inwestycję pn. "Przebudowa mostu na rzece Pisi Tucznej w ciągu drogi powiatowej Żabia Wola-Piotrkowice (rozbiórka mostu w stanie przedawaryjnym i budowa przepustu) we wsi Bartoszówka/Skuły" w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Finansów,
   • 300 000,00 zł - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefinac- odc. II" w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Grodzisk Mazowiecki,
   • 300 000,00 zł - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 we wsi Kady, Opypy, Książenice",
   • 164 300,00 zł - zwiększenie wydatków na inwestycję pn. "Przebudowa mostu na rzece Pisi Tucznej w ciągu drogi powiatowej Żabia Wola-Piotrkowice (rozbiórka mostu w stanie przedawaryjnym i budowa przepustu) we wsi Bartoszówka/Skuły" ze środków własnych powiatu,
   • 150 000,00 zł - środki na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim,
   • 105 662,00 zł - wydatki na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Zachodniego,
   • 100 000,00 zł - wydatki na realizację zadania pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Montwitła w Grodzisku Mazowieckim",
   • 100 000,00 zł - zwiększenie wydatków na zakup druków komunikacyjnych,
   • 100 000,00 zł - wydatki na realizację zadania pn. "Modernizacja sali gimnastycznej" w ZS nr 1 w Milanówku ul. Piasta 14,
   • 100 000,00 zł - wydatki na realizację zadania pn. ,,Modernizacja łazienek na parterze budynku szkoły" w ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.
  • Zmniejsza się wydatki o kwotę: 235 442,00 zł, w tym:
   • 750 000,00 zł - zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji pn. "Przebudowa mostu na rzece Pisi Tucznej w ciągu drogi powiatowej Żabia Wola-Piotrkowice (rozbiórka mostu w stanie przedawaryjnym i budowa przepustu) we wsi Bartoszówka/Skuły" w związku z pismem Ministra Finansów ST4/4824/351/14 z dnia 09.05.2014 r.,
   • 300 000,00 zł - zmniejszenie wydatków własnych przeznaczonych na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina odc. II",
   • 177 759,00 zł - zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ul. Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów",
   • 108 266,00 zł - zmniejszenie wydatków na organizację Turnieju Sportowego Szkół Europejskich w związku z mniejszą liczbą uczestników.
  W wyniku zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 250 000,00 zł. Zostanie on pokryty z przychodów pochodzących z wolnych środków. Zmiany w WPF związane są ze zmianami w uchwale budżetowej.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: