W dniu 4 grudnia 2014r odbyła się II sesja Rady Powiatu. Na sesji radni ustalili składy osobowe komisji i wynagrodzenie Starosty.

Po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad, radni przystąpili do ustalenia składu Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący zaproponował 7 osobowy skład z proporcjonalnym do ilości radnych podziałem miejsc: 3 członków z klubu Ziemia Grodziska/Wspólny Powiat i po dwóch z PiS i PO.
Do prac w Komisji Rewizyjnej w imieniu klubów zgłoszeni zostali:

 • Ziemia Grodziska/Wspólny Powiat – Władysław Wdowiak, Andrzej Olizarowicz, Małgorzata Sędzińska,
 • PiS – Włodzimierz Paluch, Bogumiła Karp
 • PO –Małgorzata Zacny i Bronisław Świdlicki

Na przewodniczącego komisji zgłoszono Władysława Wdowiaka, a na zastępcę przewodniczącego Włodzimierza Palucha.
Uchwała w sprawie powołania komisji została przyjęta jednogłośnie.

Po powołaniu Komisji Rewizyjnej, radni powołali pozostałe stałe komisje, określili ich przedmiot działania i skład osobowy:

 1. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych - sprawy polityki finansowej powiatu, w tym: źródeł dochodów i kierunków wydatków, budżetu oraz trybu jego opracowania i uchwalania, a także zmian w budżecie w ciągu roku budżetowego, przeznaczania nadwyżki budżetowej lub źródeł pokrycia niedoboru budżetowego, w tym zaciągania kredytów i pożyczek bankowych.
  Skład osobowy:
  1. Filipiak Krzysztof
  2. Hardt Wojciech
  3. Kajak Zbigniew
  4. Kamiński Sławomir
  5. Markowski Krzysztof
  6. Olizarowicz Andrzej
  7. Paciorek Mirosław
  8. Paluch Włodzimierz
  9. Pieniążek Paweł
  10. Sędzińska Małgorzata
  11. Śliwiński Michał
  12. Świdlicki Bronisław
  13. Terlikowski Jerzy
  14. Wdowiak Władysław
  15. Wiąckowska Iwona
  16. Wieżbicki Marek
  17. Zacny Małgorzata
 2. Komisja Promocji Powiatu i Współpracy Europejskiej - sprawy: gospodarowania mieniem powiatu,  współpracy z samorządem gospodarczym na terenie działania powiatu, inwestycji własnych powiatu i inwestycji realizowanych z udziałem lub za zgodą powiatu, transportu, komunikacji i dróg publicznych, form organizacyjnych gospodarki powiatu, tworzenia, likwidacji i przekształcania jednostek organizacyjnych powiatu oraz wyposażenia ich w majątek, ochrona konsumenta, kierunków i zakresu promocji powiatu w tym współpracy z mediami publicznymi, współpracy z komisjami rad gmin w zakresie działania Komisji. Sprawy współpracy samorządu powiatowego z instytucjami związanymi z integracją europejską
  Skład osobowy:
  1. Hardt Wojciech
  2. Kajak Zbigniew
  3. Kamiński Sławomir
  4. Markowski Krzysztof
  5. Olizarowicz Andrzej
  6. Owczarek Zofia
  7. Paciorek Mirosław
  8. Pieniążek Paweł
  9. Sankiewicz Krzysztof
  10. Sędzińska Małgorzata
  11. Śliwiński Michał
  12. Świdlicki Bronisław
  13. Terlikowski Jerzy
  14. Wdowiak Władysław
  15. Wiąckowska Iwona
  16. Wieżbicki Marek
 3. Komisja Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich - sprawy: ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, współpracy z organizacjami państwowymi i pozarządowymi, których celem statutowym są sprawy stanowiące przedmiot działania Komisji, zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, kierunków rozwoju lokalnej gospodarki na wsi i aktywizacji zawodowej mieszkańców wsi, izb rolniczych, kierunków rozwoju hodowli zwierząt i płodów rolnych, oświaty zawodowej rolników. Ponadto sprawy - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, współpracy z Prokuraturą i Policją.
  Skład osobowy:
  1. Filipiak Krzysztof
  2. Hardt Wojciech
  3. Kajak Zbigniew
  4. Karp Bogumiła
  5. Olizarowicz Andrzej
  6. Owczarek Zofia
  7. Paciorek Mirosław
  8. Paluch Włodzimierz
  9. Pieniążek Paweł
  10. Sankiewicz Krzysztof
  11. Sędzińska Małgorzat a
  12. Śliwiński Michał
  13. Świdlicki Bronisław
  14. Wdowiak Władysław
  15. Wiąckowska Iwona
  16. Wieżbicki Marek
  17. Zacny Małgorzata
 4. Komisja Statutowo-Regulaminowa - sprawy : opiniowania projektów aktów prawa miejscowego w tym Statutu Powiatu, rozpatrywania i opiniowania projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych wymagających wprowadzenia ich w życie uchwałami Rady Powiatu, śledzenia zmian wprowadzanych aktami wyższego rzędu, a dotyczących spraw uregulowanych wcześniej w aktach prawa miejscowego oraz wnioskowanie o wprowadzenie odpowiednich korekt. Ponadto sprawy współpracy z samorządami gmin z terenu powiatu oraz rozpatrywanie wniosków i postulatów mieszkańców dotyczących organizacji samorządu powiatowego.
  Skład osobowy:
  1. Hardt Wojciech
  2. Owczarek Zofia
  3. Pieniążek Paweł
  4. Śliwiński Michał
  5. Terlikowski Jerzy
  6. Wiąckowska Iwona
  7. Zacny Małgorzata
 5. Komisja Polityki Społecznej - sprawy: profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia, funkcjonowania Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim; polityki prorodzinnej; zwalczania patologii społecznych; pomocy osobom niepełnosprawnym; przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; strategii powiatowej rozwiązywania problemów społecznych, w tym domy pomocy społecznej, bezdomności, rodzin zastępczych i pomocy w integracji ze środowiskiem. Ponadto sprawy - edukacji publicznej, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym są sprawy stanowiące przedmiot działania Komisji, mediów publicznych, wypoczynku i rekreacji, bibliotek i muzeów, organizacji młodzieżowych, uroczystości z okazji obchodów świąt i rocznic historycznych, promowanie osiągnięć sportowych i wiedzy młodzieży, sprawy kombatantów.
  Skład osobowy:
  1. Filipiak Krzysztof
  2. Hardt Wojciech
  3. Kajak Zbigniew
  4. Kamiński Sławomir
  5. Karp Bogumiła
  6. Markowski Krzysztof
  7. Olizarowicz Andrzej
  8. Paluch Włodzimierz
  9. Pieniążek Paweł
  10. Sankiewicz Krzysztof
  11. Sędzińska Małgorzata
  12. Śliwiński Michał
  13. Terlikowski Jerzy
  14. Wdowiak Władysław
  15. Wiąckowska Iwona
  16. Wieżbicki Marek
  17. Zacny Małgorzata

Uchwała w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Grodziskiego, określenia przedmiotu ich działania i składu osobowego została przyjęta jednogłośnie.

Ostatnią przyjętą na sesji uchwałą było ustalenie wynagrodzenia Starosty. Obecne wynagrodzenie starosty jest zgodne z poprzednim i wynosi:

 • wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5.890,00 zł;
 • dodatek funkcyjny w kwocie 2.100,00 zł;
 • dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 3 196,00 zł;
 • dodatek za wysługę lat w wysokości wynikającej z dokumentów pracowniczych w kwocie 1.178,00 zł.

Uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady podał terminy pierwszych posiedzeń komisji:
Komisja Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich - 8 grudnia 2014r
Komisja Promocji Powiatu i Współpracy Europejskiej - 11 grudnia 17.00
Komisja Polityki Społecznej - 15 grudnia 17.30
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych - 17 grudnia 17.00

Kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się 18 grudnia 2014r

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: