Głównym punktem XXXVII Sesji Rady Powiatu było przyjęcie budżetu na rok 2014. Zatwierdzono także plan prac Rady na 2014 r, wyrażono sprzeciw Rady wobec aneksowania umów NFZ ze Szpitalem Zachodnim oraz uznano 3 skargi za bezzasadne.

Na początku sesji przewodniczący Wojciech Hardt przywitał radną Gminy Grodzisk Maz. Aleksandrę Kapuściak i panią Małgorzatę Soczewicz, które przeprowadzają zbiórkę środków, by pomóc chorej na nowotwór kości Kindze. Obie panie mówiły o chorobie dziewczynki i o potrzebach związanych z leczeniem i powrotem do zdrowia. Wspomniały też o ogromnej pomocy i wsparcia, jakich już udzielili mieszkańcy Grodziska, oraz o pomocy lokalnych przedsiębiorców. Mówiły też o zrealizowanych do tej pory pracach przy adaptacji mieszkania Kingi.

Po wprowadzeniu do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu i negatywnej oceny w zakresie aneksowania przez NFZ umów zawartych z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim na 2014 r., prezentacji przez Starostę Marka Wieżbickiego wniosków z sesji, komisji Rady i stanowiska Zarządu Powiatu, radni wskazali biegłego rewidenta na przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Zachodniego za 2012 r. Wpłynęły 4 oferty, wybrana została najkorzystniejsza ze względu na cenę oferta firmy „Bilans-Rewid-Standard”.

Kolejnym punktem było przyjęcie raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego za lata 2011-2012.

Nieoczekiwanie punkt ten wywołał sporą dyskusję. Przewodniczący Wojciech Hardt zauważył, że raport ogranicza się jedynie do danych statystycznych, a uważa, że raport powinien odnosić się do celów podjętych w programie ochrony środowiska kilka lat wstecz. Zwrócił uwagę, że w raporcie nie ma odpowiedzi na pytania, w jaki sposób cele główne i szczegółowe były realizowane. Jak twierdził wiele celów nie zostało zrealizowanych, co też powinno zostać zasygnalizowane.

W dyskusji wziął też udział radny Zbigniew Reluga, który twierdził, że w raporcie są w wielu miejscach zdawkowe informacje i brakuje szczegółowych danych. Zwrócił również uwagę na wiele błędów edytorskich w przedstawionym opracowaniu. Pytał także, dlaczego Rada otrzymała ten raport dopiero w grudniu.

Podczas dyskusji Wicestarosta Sławomir Kamiński zwrócił suszną uwagę, że raport omawiany był na komisji i nikt nie zgłaszał wcześniej poruszanych na sesji problemów. Stwierdził, że gdyby wówczas zadano te pytania, to zostałyby one uwzględnione.

Podczas dyskusji przewodniczący Rady przyznał, że niestety, przed komisją nie miał okazji zapoznać się z całością tego materiału, jak prawdopodobnie wielu innych radnych, którzy nie mieli uwag do raportu podczas prac komisji. Dobrze, że Radni zapoznali się z raportem i nie przyjmują bezkrytycznie wszystkich dokumentów wytworzonych w Starostwie. Szkoda, że stało się to tak późno i nad poprawioną jego wersją będą głosować na kolejnej sesji. Po dyskusji nad raportem radni przeszli do procedowania nad uchwałami.

Uchwalono ostatnie zmiany w budżecie na rok 2013 i Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2013-2023. W związku z czym:

 • Zwiększa się dochody o kwotę:
  • 67 000,00 – zwiększenie dochodów z tyułu wyższych odsetek od środków na rachunkach bankowych,
  • 40 600,00 – zwiększenie dotacji dla Domów Pomocy Społecznej.
 • Zmniejsza się dochody o kwotę w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, w związku z mniejszymi wpłatami spowodowanymi zmianą ustawy z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.
 • Głównymi zwiększonymi pozycjami po stronie wydatków są:
  • 100 000,00 – zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu aparatu RTG dla Szpitala Zachodniego,
  • 20 300,00 – zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego na Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym,
  • 20 300,00 – zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego na Dom Pomocy Społecznej w Milanówku,
  • 20 300,00 – zwiększenie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego
  • 20 000,00 – zwiększenie wydatków bieżących na zapłatę faktur za energię elektryczną Starostwa Powiatowego.
 • Wydatki zmniejszono przede wszystkim w pozycjach:
  • 100 000,00 – przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, związane z przeniesieniem części realizacji zadania na 2014 rok,
  • 36 459,00zł – zmniejszenie rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji, w związku ze spłatą ostatniej raty kredytu przez SPSSZ w Grodzisku Maz.
  • 20 300,00zł – zmniejszenie wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym.

Radni uchwalili budżet na rok 2014 i przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2026.

 • W budżecie ustalono dochody o łącznej kwocie 72 336 364,00 zł, a wydatki w łącznej kwocie 77 486 364,00 zł, z czego wydatki majątkowe to 9 286 500,00 zł
 • Deficyt ustalono na kwotę 5 150 000,00 zł
 • Rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł.
 • Ustalono rezerwy celowe w wysokości 253 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  • realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 153 000,00 zł,
  • na bieżące wydatki oświatowe w kwocie – 100 000,00 zł

Największymi planowanymi inwestycjami w 2014 roku będą:

 • 2 000 000,00 – przebudowa ul. Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów
 • 1 500 000,00 – przebudowa mostu w Skulach
 • 1 200 000,00 – wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej 1503 we wsi Kady, Opypy, Książenice
 • 800 000,00 – remont drogi 1503 Grodzisk Mazowiecki-Siestrzeń-Ojrzanów w miejscowościąch Kady i Opypy
 • 600 000,00 – przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarmo-Epidemiologicznej
 • 600 000,00 – remont nawierzchni ul. Smoleńskiego w Milanówku
 • 600 000,00 – remont drogi 1507 Grodzisk Maz. Izdebno-Cegłów-Boża Woła Bramki Ludne i drogi 4135 Bronisławów – Szymanów w miejscowości Ceglów.
 • 300 000,00 – przebudowa ul. Kościuszki w Milanówku odcinek Gospodarska-Lipowa
 • 300 000,00 – przebudowa ul. Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów

Radni zatwierdzili plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego na l półrocze 2014 r. W tym okresie radni zajmą się:

 • Oceną funkcjonowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz kontrolą wydatkowania środków budżetowych w 2013 r.
 • Kontrolą w Wydziale Komunikacji w zakresie realizacji zadań oraz wydatkowania środków budżetowych.
 • Oceną działalności oraz analizą kosztów funkcjonowania Wydziału Obsługi Finansowej Oświaty.
 • Opracowaniem wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Grodziskiego absolutorium na podstawie analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia.
 • Rozpatrywaniem bieżących skarg i wniosków kierowanych do Komisji Rewizyjnej.

Przyjęto również plan pracy Rady Powiatu Grodziskiego na 2014 r. i zatwierdzono plany pracy Komisji Rady Powiatu na l półrocze 2014 r.

Radni uznali za bezzasadne wszystkie 3 skargi.

Pierwsza skarga dotyczyła funkcjonowania Szpitala Zachodniego. Skarga została uznana przez Komisję Rewizyjną za bezzasadną. Z wyjaśnień dyrektor Szpitala Krystyny Płukis wynika, że wszystkie czynności medyczne były wykonane zgodnie z algorytmami i najlepszą wiedzą medyczną, a skarga pacjentki dotyczy faktu, że nie została przyjęta do szpitala. Z wyjaśnień wynika, że lekarze zrobili wszystko, co dotyczyło wymienionej w skardze jednostki chorobowej, w tym wszystkie badania. Na podstawie wyników tych badań zakwalifikowano pacjentkę do leczenia w domu.

Kolejne dwie skargi na Starostę zostały złożone przez tą samą osobę, a o ich wartości merytorycznej najlepiej może świadczyć fakt, że skarżący, Karol B., współpracujący ze stowarzyszeniem „Sieć obywatelska - Watchdog Polska” nie odróżnia powiatu grodziskiego leżącego w woj. Mazowieckim od tego znajdującego się w Wielkopolsce.

Pierwsza skarga dotyczy uniemożliwienia wykorzystania ePUAP w komunikacji z obywatelem, z przedstawionych wyjaśnień wynika, że problemy z funkcjonowaniem platformy, które uniemożliwiły komunikację, nie występowały z winy Starosty, który nie jest administratorem systemu ePUAP.

Druga skarga dotyczy braku nadzoru Starosty nad stowarzyszeniami z terenu powiatu. Co zastanawiające skarżący oczekiwał w tym punkcie podjęcia działań między innymi w stosunku do stowarzyszeń z terenu województwa wielkopolskiego np. z miejscowości Grodzisk Wielkopolski, Granowo czy Rakoniewice. Dodatkowo w wyjaśnieniach Starosta podkreśla, że nadzór, o którym pisze skarżący, wynika z przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i ma charakter uprawnienia, a nie obowiązku.

Na koniec radni procedowali nad uchwałą w sprawie wyrażenia sprzeciwu i negatywnej oceny w zakresie aneksawania przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów zawartych z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim na 2014 r. w rodzaju leczenie szpitalne.

Uchwała ta została dodana do porządku obrad na początku sesji, a jej treść nie była we wszystkich szczegółach w pełni uzgodniona ze wszystkimi radnymi, co zapoczątkowało niespotykaną na Radzie Powiatu dyskusję nad niuansami treści uchwały. W końcu uchwała został przyjęta. Cieszy, że Rada Powiatu stara się włączyć w walkę z NFZ o jak najwyższy poziom usług świadczonych przez służbę zdrowia dla mieszkańców. Starosta chciałby mieć tylko nadzieję, że NFZ poświęci chociaż 10% czasu temu dokumentowi, co poświęciła Rada Powiatu.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: