Oceną stanu sanitarnego powiatu grodziskiego zajmowała się Rada Powiatu podczas sesji, która odbyła się 24 kwietnia br. Szczegółowa analiza tego stanu została przedstawiona w obszernym opracowaniu przygotowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Z oceny tej wynika, że jest lepiej niż w latach ubiegłych ale są sytuacje, które wymagają nałożenia mandatów, wycofania szkodliwych produktów z rynku, czy też zamknięcia obiektów nie spełniających obowiązujących standardów sanitarnych.

Celem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE), podobnie jak innych tego typu stacji w kraju, jest ochrona zdrowia mieszkańców powiatu przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych. Zadania są realizowane poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy, procesów nauczania i wychowania, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz działania związane z promocją i ochroną zdrowia.

W ramach prowadzonej działalności administracyjno-egzekucyjnej, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 2013 roku objęła nadzorem 1627 obiektów, przeprowadzając w nich 1456 kontroli, których efektem było:
• 49 mandatów na sumę 15700 złotych,
• 1409 decyzji administracyjnych,
• 11 wniosków do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o nałożenie kar pieniężnych.
Ponadto wydano 17 opinii sanitarnych dotyczących dokumentacji projektowej i 19 postanowień oraz zarejestrowano 12948 chorób zakaźnych, w tym 11634 przypadki podejrzeń i zachorowań na grypę i choroby grypopodobne. Nadzór prowadzą 4 sekcje: Higieny Sanitarnej, Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku, Higieny Pracy oraz Epidemiologii.

Nadzór Sekcji Higieny Sanitarnej
Z oceny 16 Stacji Uzdatniania Wody oraz 11 wodociągów zaopatrujących w wodę łącznie prawie 68 tys. mieszkańców wynika, że woda dostarczana przez wodociągi objęte nadzorem spełniała wymagania. Wyjątki stanowiły sporadyczne przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w jednym przypadku wzrost zawartości bromianów.

Bez obaw mogliśmy korzystać z pływalni „Wodnik 2000" w Grodzisku Maz. i z sezonowego basenu odkrytego w Milanówku. Stan sanitarny obu obiektów był lepszy niż w roku poprzednim.

Niestety niezbyt optymistycznie wygląda sytuacja w obiektach świadczących usługi opiekuńcze, w tym dla seniorów. Pensjonat dla seniorów "BASIS" oraz "Dom dla seniora Leśne Zacisze" - pokoje gościnne dla osób starszych i Pensjonat " Krzysin", wszystkie zlokalizowane na terenie Podkowy Leśnej ,działały bez wymaganych prawem pozwoleń, a ponadto podczas kontroli stwierdzono w nich wiele nieprawidłowości. Dwa pierwsze zakończyły prowadzenie działalności. Wiele nieprawidłowości stwierdzono również podczas kontroli w PHU „Twój Domek” w Milanówku.
Kontrole sprawdzające w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku, w Domu Opieki „HENRY” w Międzyborowie oraz w Domu dla Osób Starszych "Marta" - Drybus lOA w gm. Baranów potwierdziły usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonych w 2012 roku.

Kontrole stacji WKD nie wykazały nieprawidłowości. Gorzej było ze stacjami PKP. Pozytywnie wypadła jedynie kontrola stacji PKP w Milanówku. Szereg nieprawidłowości stwierdzono na dworcach w Grodzisku Mazowieckim i Jaktorowie – postępowania w toku. Nieprawidłowości stwierdzone na dworcach w Międzyborowie (2013 rok) i w Bożej Woli (2012 rok) – zostały usunięte.

Nadzorem sanitarnym objęto również 6 hoteli, jeden motel, dwa pensjonaty oraz 10 obiektów, w których świadczono usługi hotelarskie. Tylko w dwóch przypadkach stwierdzono nieprawidłowości nie wymagające jednak nałożenia mandatów karnych.

Skontrolowano również 111 obiektów typu: zakłady fryzjerskie, zakłady fryzjersko-kosmetyczne, salony kosmetyczne i studia paznokci. W wyniku kontroli wydawano zalecenia z krótkim terminem wykonania np. zapewnienie właściwych warunków sterylizacji narzędzi oraz nakładano grzywny za wykroczenia związane z brudnym sprzętem fryzjerskim, nieprawidłową dezynfekcją narzędzi pracy bądź brakiem ogólnej czystości w pomieszczeniach. Za bieżące uchybienia nałożono 10 mandatów karnych na łączną kwotę 1750zł

W 2013r. skontrolowano 11 cmentarzy, 2 domy przedpogrzebowe, 2 pralnie, 1 areszt śledczy, 4 obiekty prowadzące Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (kontrole wspólne z Sekcją Epidemiologii), Ośrodek Kultury oraz lodowisko. Ogólny stan sanitarny obiektów był zadowalający.

W wyniku przeprowadzonych kontroli obiektów użyteczności publicznej jak i innych objętych nadzorem Sekcji Higieny Komunalnej PSSE, nie stwierdzono rażących zaniedbań. Należy jednak zauważyć, że stan sanitarno-higieniczny w obiektach zastany przez klienta może się różnić od stanu podczas kontroli, w związku z obowiązkiem zawiadamiania podmiotów gospodarczych o zamiarze wszczęcia kontroli.

Nadzór Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
Sekcja w 2013 r. obejmowała nadzorem sanitarnym 945 obiektów. W obiektach tych przeprowadzono ogółem 524 kontrole i rekontrole, w tym: 182 kompleksowe, 247 tematycznych, 43 interwencyjne i 50 sprawdzających.

W wyniku przeprowadzonych badań wycofano z rynku: 2 kubki dekorowane, 10 produktów żywnościowych oraz kilka pozycji kosmetyków dla dzieci i dorosłych. W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 33 decyzje administracyjne tj znacznie więcej niż w 2012 roku , w którym wydano 12 decyzji; 11 dotyczyło wstrzymania działalności produkcyjnej w obiekcie.

W ramach przeprowadzanych kontroli interwencyjnych wydano 9 decyzji zamykających z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz wystosowano 9 wniosków o ukaranie grzywną. Ograniczenie działalności lub zamknięcie zakładu dotyczyło: żłobka i przedszkola, 3 pensjonatów dla osób starszych, baru, kantyny pracowniczej, hurtowni dodatków dla masarni, opieki dziennej nad dziećmi, sklepu spożywczego, firmy cateringowej.

PSSE prowadziła graniczną kontrolę sanitarną dla 6 firm importujących lub eksportujących środki spożywcze, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, wydając 9 świadectw spełnienia przez nie wymagań zdrowotnych, oraz współpracowała z inspekcją

Wydano 9 świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością przekraczający granicę: 3 dot. środków spożywczych (l świadectwo importowe dot. suplementu diety, 2 świadectwa eksportowe dot. cukierków typu krówka) oraz 6 dot. wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

W 2013r. pod nadzorem znajdowało się 100 obiektów żywienia zbiorowego zamkniętego. Skontrolowano 50 zakładów, przeprowadzono 71 kontroli i rekontroli. Nałożono 13 mandatów karnych na kwotę 5350 zł. Wydano 9 decyzji administracyjnych (w tym 7 unieruchamiających działalność), z których 8 wykonano, zaś 1 z terminem do końca lutego 2014r.
Podczas kontroli w zakładach dokonywana jest ocena jakości wyżywienia, kontrola
prawidłowości jadłospisów i zgodności z raportami magazynowymi.

Wzmożone działania kontrolne, w tym znaczne zwiększenie liczby kontroli kompleksowych skutkowało wzrostem świadomości dotyczącej przestrzegania zasad higieny u prowadzących działalność i przyczyniło się do braku wystąpienia ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych.

Nadzór Sekcji Higieny Pracy
W 2013 roku w ewidencji sekcji Higieny Pracy znajdowało się 455 zakładów, zatrudniających łącznie 11054 osób. W oparciu o stwierdzone podczas kontroli uchybienia, wydano 68 decyzji nakazujących Ich usunięcie. Najwięcej uchybień dotyczyło złego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń pracy, jadalni, szatni. Najczęściej odnotowywano: zły stan techniczny ścian, podłóg, wyposażenia lub jego brak, nieergonomiczne krzesła, stoły, brak wentylacji

W 4 zakładach, na stanowiskach pracy stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. W głównej mierze stwierdzano narażenie na ponadnormatywny poziom hałasu, to jest powyżej 85dB. Pracodawcy zostali zobligowani do ustalenia przyczyn przekroczeń, ich usunięcia oraz zapewnienia pracownikom niezbędnych środków ochrony indywidualnej.

W 31 zakładach pracodawcy nie wykonywali w ogóle lub terminowo pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy. Liczba ta jest mniejsza w porównaniu z rokiem 2012.

Nadzorem w zakresie narażenia pracowników na działanie czynników rakotwórczych bądź mutagennych jest objętych 15 zakładów. Nieznacznie zmniejszyła się liczba osób narażonych na działanie substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Jest to związane z tym, że pracodawcy próbują zastępować szkodliwe produkty chemiczne innymi środkami.
W zakresie wprowadzania do obrotu i/lub stosowania substancji i mieszanin chemicznych nadzorowi podlega 213 firm. W 2013 roku przeprowadzono łącznie 103 kontrole, z czego podczas 34 stwierdzono nieprawidłowości.

W nadzorze Sekcji Higieny Pracy jest 6 podmiotów zajmujących się handlem prekursorami chemicznymi, przy czym do obrotu wprowadzane są tylko prekursory 3 kategorii oraz 44 podmioty zajmujące się handlem produktami biobójczymi. Podczas przeprowadzonych 12 kontroli w tym zakresie nie stwierdzono uchybień.

W ramach oceny narażenia zawodowego przeprowadzono 15 postępowań wyjaśniających w zakładach na terenie powiatu lub w Archiwum Państwowym w Milanówku. Wydano 3 decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej, wszystkie wywołane były sposobem wykonywania pracy.

Nadzór Sekcji Epidemiologii
Sekcja obejmuje nadzorem 157 obiektów prowadzących działalność leczniczą na terenie powiatu. Przeprowadzono 103 kontrole, w tym: 70 podstawowych, 16 sprawdzających, 1 interwencyjną, 7 tematycznych oraz 9 wizja-odbiór.

Stan techniczny i funkcjonalny kontrolowanych praktyk zawodowych. podmiotów leczniczych wykonujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne na ogół nie budził zastrzeżeń. Wydano 8 decyzji administracyjnych nakazowych dla: gabinetów indywidualnej praktyki lekarskiej o charakterze zabiegowym i niezabiegowym i 6 decyzji administracyjnych dla podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami.

W 2013 r. zgłoszono do PSSE: 12948 zachorowań i podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne. Najwięcej dotyczyło: grypa (11 634), ospa wietrzna (403), płonica/szkarlatyna (168), wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy (1 06), salmonella (17), biegunka i zapalenie żołądkowo -jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu (220).
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim prowadzi całodobowe dyżury telefoniczne w związku z możliwością wystąpienia niebezpiecznej choroby zakaźnej i ataku bioterrorystycznego.

W powiecie grodziskim szczepienia ochronne są realizowane przez: 18 podmiotów działalności leczniczej, które prowadzą 22 punkty/gabinety szczepień. Wszystkie obiekty są pod bieżącym nadzorem Sekcji Epidemiologii w zakresie prawidłowej realizacji szczepień.

PSSE prowadzi również ocenę stanu sanitarnego zakładów nauczania i wychowania działających na terenie powiatu grodziskiego.
W 2013 roku nadzorem objętych było 96 placówek stałych, które funkcjonują jako placówki oświatowo- wychowawcze, w tym: 9 – żłobków, 39 – przedszkoli, 15 - szkół podstawowych, 6 – gimnazjów, 2 - licea ogólnokształcące, 1O - zespołów szkół ogólnokształcących, 12 - placówek wsparcia dziennego i 3 - domy kultury.

W nadzorowanych placówkach przeprowadzono 129 kontroli sanitarnych, w tym 21 kontroli w placówkach sezonowych (akcja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży). Wydano 4 opinie sanitarne, w tym: 2 na punkty przedszkolne, 1 na przedszkole oraz 1 na placówkę wsparcia dziennego.
Stan sanitarno- techniczny i higieniczny w nadzorowanych placówkach co roku ulega znacznej poprawie. Głównie w okresie wakacyjnym w obiektach przeprowadzane są generalne remonty oraz bieżące naprawy konserwacyjne, przygotowujące placówki do rozpoczynającego się nowego roku szkolnego. Natomiast dzięki powstawaniu nowych placówek wzrasta możliwość edukacji dla najmłodszych dzieci na naszym terenie.

 

Na poprawę stanu sanitarnego powiatu grodziskiego ma z pewnością wpływ działalność oświatowo-zdrowotna i promocja zdrowia prowadzona przez PSSE.


Opracowała Ewa Kubacka na podstawie „Oceny Stanu Sanitarnego Powiatu Grodzisk Mazowiecki w 2013 roku” przygotowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: