Wojtku, chciałem podziękować…Zacząłeś z wielką klasą i z taką kończysz. To słowa radnego Zbigniewa Relugi, skierowane pod koniec sesji do Przewodniczącego Rady Powiatu Wojciecha Hardta. Różniąc się szukaliśmy kompromisu, nawet w sytuacji odmiennych poglądów. Podjęta uchwała zobowiązywała nas wszystkich do pracy na rzecz wspólnego dobra. Jedność w różnorodności. To z kolei słowa Wojciecha Hardta.

Cytując te dwie wypowiedzi pragnę, prawie w przeddzień wyborów samorządowych, zwrócić uwagę na sprawę bardzo ważną – styl pracy lokalnych samorządów, umiejętność osiągania kompromisu i relacje pomiędzy władzą uchwałodawczą i wykonawczą. Wydaje się, że styl pracy Samorządu Powiatowego może być wzorem dla samorządów gmin, w których często waśnie, małostkowość, skupianie się na walce słownej – uniemożliwiają dostrzeganie ważnych problemów i podejmowanie prób ich rozwiązywania.

 
Program ostatniej sesji był dość bogaty. Znalazło się w nim między innymi podjęcie 7 uchwał w sprawach:

 Zmiany Statutu Szpitala Zachodniego poprzez rozszerzenie zakresu wyodrębnionej organizacyjnie działalności innej niż działalność lecznicza, o internetowe i telefoniczne konsultacje lekarskie (dodanie w par.8 ust.2 dwóch dodatkowych punktów). Umożliwi to osobom zainteresowanym, uzyskanie (za niewielką odpłatnością) konsultacji lekarskich, w sytuacji gdy udzielenie bezpośredniej porady lekarskiej nie jest bezwzględnie konieczne,

 Zmiany Uchwały Nr 312XXXIX/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych. Po analizie potrzeb osób niepełnosprawnych i analizie złożonych wniosków, uznano za celowe przesunięcie środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami, zwiększając wydatki na likwidację barier architektonicznych - 1 031 zł oraz zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze- 9 109 zł,

 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Opłaty, które będą obowiązywały w 2015 r, ustalono na poziomie minimalnie niższym od maksymalnych opłat określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Przykładowo dla motocykla wyniosą one odpowiednio: 220 zł, 24 zł za każdą rozpoczętą dobę i 200 zł, zaś dla pojazdu o masie całkowitej do 3,5 t – 480 zł, 37 zł i 400 zł,
 
 Zawarcia porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Grodziskim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń. Jest to kontynuacja dotychczas realizowanych zadań, na które w 2014 r Powiat otrzymał dotację w wysokości 2 110 zł. Konieczność podpisania porozumienia jest spowodowana zmianą regulacji prawnych, które weszły w życie w maju 2014 r,
 
 Uchwalenia Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2015 r. Projekt został skonsultowany wewnętrznie z Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu oraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Poddany został również konsultacjom społecznym poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa oraz w Biuletynie Informacji publicznej, w okresie 15.09. 2014 r do 29. 09. 2014 r.
 
 Zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 r. W przypadku dochodów miały miejsce zwiększenia na łączną kwotę 1 422 489,07 zł, w których największą pozycję stanowi dochód ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Grodzisku przy ul. Królewskiej w wysokości 860 000 zł i zmniejszenia na kwotę 75 200,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 77 644 171,10 zł., w tym dochody bieżące 70 886 848,10, a majątkowe 6 757 323,00. W wydatkach miały również miejsce zwiększenia o łączną kwotę 674 670,07 i zmniejszenia o kwotę 627 381,00 zł i obecnie ich plan wynosi 84 063 691,10, w tym wydatki bieżące 68 743 326,10 zł, a majątkowe 15 320 365,00 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 6 419 520 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 3 650 000 zł i wolnych środków w wysokości 2 769 520 zł. Podczas posiedzenia Komisji Budżetowej zaproponowano autopoprawkę, która powoduje zmniejszenie zadłużenia o kwotę 1 300 000,00 zł.
 
 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego. Dane roku 2014 doprowadzono do zgodności ze skorygowanym budżetem. Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie” realizowane w latach 2014 -2015. Łączne wydatki w 2014 r wyniosą 220 521,07 zł, a w 2015 r – 42 630,22 zł. Niewielkie zwiększenie wydatków – 500 zł w 2014 r ma miejsce w przedsięwzięciu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
Wszystkie projekty uchwał, nad którymi przed sesją procedowały odpowiednie komisje Rady Powiatu – zostały przyjęte jednogłośnie.

Kolejnym punktem porządku obrad sesji była informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Grodziskiego z uwzględnieniem wyników egzaminów maturalnych i zawodowych za rok 2013/2014. Naczelnik Lidia Abramczyk miała się czym pochwalić, bowiem wyniki egzaminów maturalnych są bardzo dobre, wyższe od średniej województwa mazowieckiego i średniej krajowej. Po raz pierwszy zostały osiągnięte lepsze wyniki niż w powiatach ościennych.
W przypadku egzaminów zawodowych, wszystkie technika osiągnęły wyniki lepsze niż technika w powiatach ościennych.
Lidia Abramczyk poinformowała ponadto, że został uruchomiony portal oświatowy. W tym przypadku, podobnie jak w przypadku stworzenia porozumienia pomiędzy nauczycielami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz powołania zespołu ds. wsparcia szkolnictwa zawodowego - Powiat Grodziski należy do pionierów. Poważnym problemem jest natomiast zmniejszenie liczby uczniów (nabór mniejszy o 163 osoby) spowodowany niżem demograficznym i utrudnieniami komunikacyjnymi na PKP.

Wyniki analizy 50 oświadczeń majątkowych, przeprowadzonej przez Starostę Marka Wieżbickiego, wykazały uchybienia małej wagi jedynie w 16 oświadczeniach. Te oświadczenia zostały poprawione. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w obowiązującym terminie.

Z informacji przekazanej przez Starostę Marka Wieżbickiego o pracy Zarządu między sesjami dowiedzieliśmy się między innymi o: podjęciu decyzji o odszkodowaniu za grunty pod poszerzenie dróg powiatowych (9 spraw), uruchomieniu drugiego przetargu na zbycie 2 działek przy ul Dalekiej (pierwszy przetarg nie dał rezultatu), wyrażeniu zgody na wynajmowanie sali konferencyjnej Szpitala Zachodniego, podjęciu decyzji o zakupie 16 zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa, zabezpieczeniu w budżecie środków na dokończenie remontu budynku przychodni w Milanówku przy ul. Piasta 30 (gipsownia i gabinet chirurgiczny), współfinansowaniu razem z gminą Grodzisk Maz. zakupu aparatu rentgenowskiego i remontu jednego z oddziałów Szpitala Zachodniego, zakupu sztandaru dla PSP.

Przewodniczący Rady Wojciech Hardt, podsumowując pracę Rady podał kilka danych statystycznych. Rada podjęła 376 uchwał, radni uczestniczyli w 48 sesjach, w tym jednej inaugurującej rok Chełmońskiego, podjęto 4 stanowiska w sprawie finansowania Szpitala Zachodniego. Radni zgłosili 300 interpelacji, zapytań i wniosków, na które Starosta udzielił obszernych wyjaśnień. Komisja Rewizyjna, zgodnie ze swoimi kompetencjami, rozpatrzyła 16 skarg. Pracowaliśmy w kolektywie, a mimo iż nasze stanowiska czasem się różniły, szukaliśmy kompromisu – mówił Wojciech Hardt, dziękując wszystkim za współpracę. Podziękował również Zarządowi Powiatu za wsparcie inicjatywy związanej z dokumentowaniem działalności mieszkańców powiatu w okresie Solidarności.

Protokół z poprzedniej sesji, po poprawieniu kilku literówek, został przyjęty jednogłośnie.

W sprawach różnych radny Andrzej Olizarowicz wystąpił z wnioskiem by w nazwie Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II dokonać zmiany na im. św. Jana Pawła II, zaś radny Jerzy Terlikowski poszerzył ten wniosek o uruchomienie w nowej kadencji oddziału ginekologiczno- położniczego dodając, że Jan Paweł II najbardziej lubił żywe pomniki.

Po sesji miała miejsce uroczystość, w trakcie której Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Hardt oraz Starosta Marek Wieżbicki wspólnie dziękowali za dobrą współpracę podczas ostatniej kadencji: burmistrzom i wójtom, członkom Zarządu Powiatu, kierownikom jednostek organizacyjnych i wydziałów Starostwa, dyrektor Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych, a nawet przedstawicielom lokalnych mediów..

Ewa Kubacka


Postscriptum

Po zamieszczeniu artykułu otrzymałam skan "Litografii barwnej powiatu błońskiego z 1907 roku", pochodzącej z "Atlasu Geograficznego ilustrowanego Królestwa Polskiego (Dokument Kartograficzny)", autorstwa Józefa  Michała Bazewicza. Dziękuję tym, którzy zechcieli ten skan wykonać i przysłać go do Redakcji. Skan litografii znajdą Państwo w Galerii. Zamieszczam go dlatego, że kopię  litografii otrzymali od Rady Powiatu: Starosta i Wicestarosta i że litografia stanowi bardzo interesujący dokument naszej powiatowej historii.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: