W dniu 28 lutego 2013 odbyła się XXVIII Sesja Rady Powiatu Grodziskiego. Rozpoczęła się od dwóch miłych uroczystości.

Na początku Starosta Marek Wieżbicki podziękował przewodniczącemu Rady Powiatu, Wojciechowi Hardtowi za pomysł i zaangażowanie w przygotowanie książki „Niepokorni 1976-1989”. Wydawcą publikacji było Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, którego pracownicy zajęli się gromadzeniem i opracowaniem materiałów, zarówno tych zebranych przez inicjatora, jak i innych dostarczonych przez mieszkańców lokalnych społeczności. Patronat nad publikacją objął Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Wojciech Hardt, przyjmując podziękowania, wspomniał o tym, że w przygotowaniu jest już kolejnych 100 biografii. Zaapelował do wszystkich znających jeszcze innych „niepokornych” z tamtych lat o przekazywanie informacji o nich.

Następnie przewodniczący Wojciech Hardt odczytał podziękowania dla odchodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej Huberta Chmieleckiego. – Zdając sobie sprawę z pańskiego zaangażowania i trudu wkładanego w wykonywane obowiązki, wyrażam w imieniu własnym i powiatu grodziskiego ogromną wdzięczność. W ciągu wszystkich tych lat dał się Pan poznać, jako wzorowy członek społeczności strażackiej i człowiek, na którym zawsze można polegać – mówił Wojciech Hardt. – Znając Ciebie Hubercie wiem, że nie poświecisz się tylko rodzinie, ale również podejmiesz trud i wysiłek w umacnianiu bezpieczeństwa pożarniczego na terenie powiatu, a może i na terenie całego kraju, czego Ci serdecznie życzymy – dodał.

- Chciałbym serdecznie podziękować za tak uroczystą oprawę mojego wyjścia ze struktur służbowych po 41 latach służby na emeryturę. Nie zostawiam Państwa w biedzie. Zostaje dobrze zorganizowany system ratowniczy – mówił emerytowany komendant Hubert Chmielecki. Opowiadał o trudnych początkach PSP i jej rozwoju. Wspominał o problemach sprzętowych, lokalowych i finansowych. Dziękował Staroście za przychylne spojrzenie zwłaszcza w trakcie budowy nowej strażnicy i wyposażaniu jej w sprzęt. – Dla potrzeb ludzi stworzyliśmy system, który im służy i jest to sukces władz powiatu. Gdyby nie władze powiatu, moglibyśmy zapomnieć na tym terenie o zawodowej służbie pożarniczej.(…) Nie ma telefonów ze skargami na straż pożarną, co jest najlepszym obrazem jej działania – wspominał.

Po dwóch miłych okazjach do gratulacji radny Jerzy Kopeć wspomniał o smutnym wydarzeniu – śmierci lokalnej dziennikarki Zofii Hempowicz, której pamięć radni uczcili minutą ciszy.

W kolejnym punkcie sesji Starosta zaprezentował wnioski z poprzedniej sesji i z komisji. Informował o wystosowaniu pisma do burmistrzów poszczególnych gmin w sprawie aktualizacji numeracji budynków w powiecie, możliwości wsparcia policji w odniesieniu do wzrostu przestępczości, monitowaniu oczyszczenia rowu kolejowego pomiędzy Grodziskiem Maz. a Milanówkiem i braku możliwość powstania połączenia SKM do Grodziska Maz. w czasie najbliższych 3 lat.

Kolejnym punktem posiedzenia było sprawozdanie komendanta PSP. W jego imieniu przedstawił je zastępca komendanta Grzegorz Łach. Mówił zarówno o działaniach prewencyjnych, jak i operacyjnych. W 2012 r. przeprowadzono 120 czynności kontrolno-rozpoznawczych, z czego w gminach: Baranów – 4, Jaktorów – 12, Grodzisk Maz.– 70, Milanówek – 16, Podkowa Leśna – 8, Żabia wola – 10. Po kontrolach wydano 6 upomnień i 27 opinii. Powiatowa Straż Pożarna prowadziła także liczne działania edukacyjne, w tym comiesięczny udział w audycjach Radia Bogoria i prowadzenie pogadanek dla dzieci w koszarach i szkołach.

Na terenie powiatu działa 13 jednostek OSP, z czego 8 włączonych jest do systemu gaśniczego. W 2012 r. pogotowie operacyjne w OSP pełniło 280 druhów. Przeprowadzono dwukrotnie przeglądy operacyjno-techniczne. Przeprowadzono także podstawowe szkolenia dla 80 druhów i szkolenia specjalistyczno-ratownicze dla 47 druhów.

W 2012 r. przeprowadzane były ćwiczenia na 5 obiektach. Zaistniało 1422 zdarzenia wymagające interwencji strażaków. Jest to spadek o 233 zdarzeń (16,6%) w porównaniu do 2011 r. Były to 594 pożary, 739 zagrożenia miejscowe, 89 fałszywe alarmy. Największe nasilenie zdarzeń miało miejsce w marcu i związane było ze zwiększoną liczbą pożarów traw.

Po zakończeniu sprawozdania i krótkiej przerwie radni przeszli do punktu dotyczącego podejmowania uchwał:

 1. W sprawie zmiany Uchwały Nr 221/XXVI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
  Zmiany do tej uchwały wynikają z uwag zgłoszonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie i spowodują, iż zapisy uchwały będą bardziej przejrzyste.
   
 2. W sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznane Powiatowi Grodziskiemu.
  Wszystkie zadania podzielone zostały na dwie grupy:

  Rehabilitacja zawodowa
   
  l.p
  Wyszczególnienie
  Kwota
  1

  Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących prac i niepozostających w zatrudnieniu (art. 1 1)

  57.000,00
  2

  Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)

  50.000,00
  3

  Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego (art. 13)

  0,00
  4

  Zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób. Adaptacja   lub nabycie urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie   pracy, zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych, rozpoznania przez lekarza medycyny pracy, miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu (art. 26, art. 26d)

  0,00
  5

  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy (art. 26e)

  60.000,00
  6

  Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym w części dotyczącej rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (art. 36)

  0,00
  7

  Finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40)

  4.000,00
  8

  Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 4 1)

  0,00
   
  Kwota przeznaczona na zadania
  171.000,00
   
   
  Rehabilitacja społeczna
   
  1

  Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a)

  69.000,00
  2

  Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. L pkt 7 lit. b)

  78.692,00
  3

  Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)

  123.901,00
  4

  Dofinansowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku      z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d)

  35.000,00
  5

  Usługi tłumacza języka migowego lub usługi tłumacza-przewodnika (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit.f)

  500,00
  6

  Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt 8)

  976.536,00
  7

  Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym w części dotyczącej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (art. 36)

  0,00
   
  Kwota przeznaczona na zadania
  1.283.629,00
  Razem: 1 454 629,00 zł
 3. W sprawie obniżenia dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w roku 2013.
  W związku z niedoborem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r. obniżona została o 20% wysokość przyznawanego dofinansowania dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Pozwoli to na skorzystanie z dofinansowania większej liczbie osób
   
 4. W sprawie oddania w najem na okres do 10 lat pomieszczeń w budynku przychodni zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku.
  Pomieszczenia przeznaczone do oddania w najem obecnie są wynajmowane pod aptekę, a umowa najmu obowiązuje do dnia 30 czerwca 2013 r. Roczny dochód z tego tytułu wynosi ok. 87 500 zł netto. Nowy najemca zostanie wyłoniony w drodze przetargu z zachowaniem funkcji budynku związanej z działalnością w zakresie służby zdrowia.
   
 5. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących zmiany granic Powiatu Grodziskiego.
  W dniu 19 grudnia 2012 r. Burmistrz Miasta Grodzisk Mazowiecki wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii przez Radę Powiatu Grodziskiego w sprawie zmiany granic Powiatu Grodziskiego poprzez włączenie do Gminy Grodzisk Mazowiecki miejscowości: Adamów -Wieś, Budy Józefowskie, Kuklówka Radziejowicka i Kuklówka Zarzeczna z Gminy Radziejowice. Wydanie opinii przez Radę Powiatu Grodziskiego musi być poprzedzone konsultacjami społecznymi.

  Ankiety z pytaniem:
  „Czy jesteś za zmianą granic administracyjnych Powiatu Grodziskiego poprzez włączenie do Gminy Grodzisk Mazowiecki miejscowości: Adamów-Wieś, Budy Józefowskie, Kuklówka Radziejowicka i Kuklówka Zarzeczna, z Gminy Radziejowice?” i odpowiedziami do wyboru: „jestem za", „jestem przeciw", „wstrzymuję się" będą dostępne przez 10 dni od jutra we wszystkich gminach, w starostwie i na stronie internetowej. Mieszkańcy będą mogli zostawić je we wszystkich gminach.

  Przy omawianiu uchwały radny Jerzy Kopeć zwrócił uwagę na wnioski z konsultacji przeprowadzonych w gminie Grodzisk Maz, w których udział wzięło niewiele osób, a dużo głosów było nieważnych.
   
 6. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2013 rok.
  Zmiany dotyczą jedynie przesunięcia wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z rozdziału 85446 do 80146.
   
 7. W sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji.
  Do komisji polityki społecznej dołączył radny Jerzy Kopeć.
   
 8. W sprawie ustanowienia w powiecie grodziskim roku 2014 rokiem Józefa Chełmońskiego.

Radni głosowali jednogłośnie ZA. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: