W czwartek 25 października 2012, odbyła się XXI sesja Rady Miasta Milanówka. Sesję prowadziła przewodnicząca Maria Sobczak, która powróciła po długiej nieobecności. Jednymi z ważniejszych, a jednocześnie kontrowersyjnych punktów programu sesji, było podjęcie uchwał w sprawie rozpoczęcia prac nad planem zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska IV”, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska 2” oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta w części dotyczącej powyższych terenów. Uchwały te w trakcie procedowania przepadły z kretesem.

Na początku sesji Burmistrz wnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego opłaty adiacenckiej. Opłata adiacencka jest opłatą ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej, lub w związku ze scaleniem czy podziałem nieruchomości. Wniosek ten Burmistrz uzasadnił wynikiem posiedzenia komisji. Burmistrz wniósł do uchwały dwie autopoprawki dotyczące: eliminację urządzeń technicznych związanych z budowa kanalizacji i zmniejszenia wysokości opłaty. Twierdził, że uwzględnienie w uchwale podłączenia do kanalizacji miałoby negatywny wpływ na uzyskanie efektu ekologicznego, poprzez rezygnację wielu osób z podłączenia do kanalizacji. Burmistrz, zaznaczył, że przedstawiając projekt uchwały realizuje nakaz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała musi być podjęta w terminie do 31 marca 2013.

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie Burmistrza. Burmistrz szczegółowo mówił w nim na temat wydanych zarządzeń, wykorzystania rezerw, wynikach przetargów i uruchomieniu nowych postępowań przetargowych. Informował także o podjętych działaniach w sprawie realizacji uchwały dotyczącej rozszerzenia stref płatnego parkowania. Stwierdził, że rozszerzenie strefy płatnego parkowania i wprowadzenie opłat abonamentowych poza ścisłym centrum miasta, może być niemożliwe. Burmistrz powoływał się na opinię Wydziału Komunikacji powiatu grodziskiego, z której wynika, że konsekwencją poszerzenia strefy o kolejne miejsca wynikające z uchwały, wiązałoby się z koniecznością rezygnacji z około 40% miejsc, które teraz funkcjonują. Wydział Komunikacji nie zatwierdził organizacji dla wielu parkingów, ponieważ wiele z miejsc parkingowych jest niewymiarowa. Temat ten postaramy się przybliżyć czytelnikom w najbliższym czasie.

Burmistrz informował także o spotkaniu ze ZWiK w sprawie MPWiK . Poruszane były kwestie zadłużenia i rezerw spółki. Prezes ZWiK Robert Lewandowski prosił o przedstawienie harmonogramu spłaty zadłużenia i o harmonogram poboru wody, którego konieczność opracowania jest związana z budową parku rozrywki Adventure World Warsaw parks & resorts, którego funkcjonowanie znacznie zwiększy obecny pobór wody.

Burmistrz przedstawił także stanowisko dotyczące pozyskania dofinansowania na remont willi Waleria. Szersze informacje na ten temat przedstawimy w najbliższym czasie. Składał także sprawozdanie z wyjazdu do Weltzcheim pod koniec października.

Na koniec informował radnych o konieczność przyjęcia do końca roku uchwał związanych ze zmianą przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Wdrożenie nowych regulacji prawnych od połowy roku wymaga podjęcia stosownych uchwał między innymi w sprawie opłat i ich ogłoszenia dzienniku urzędowym.
Po wystąpieniu Burmistrza radnym przedstawione zostały: sprawozdanie dotyczące działań podejmowanych przez Spółkę Wodną oraz sprawozdanie dotyczące poziomu edukacji w szkołach gminnych.

Po sprawozdaniu Burmistrza radni przystąpili do procedowania nad uchwałami.

Radni przyjęli zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany dotyczyły aktualizacji informacji dotyczące dochodów i wydatków tak aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2012 rok. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono następujące zmiany:

 • modernizację SUW "Na Skraju" - zmianie ulega okres realizacji zadania z lat od 2013 do 2014 na okres realizacji od 2012 do 2013
 • zwiększa się o kwotę 230 000 zł limit zobowiązań na wykupy gruntów pod drogi gminne, w związku z wypłacaniem odszkodowań przez Gminę oraz zmienia się "jednostkę realizującą" na Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
 • wykreślany zostaje punkt dotyczący finansowania dowozu uczniów na basen w Grodzisku oraz na zawody sportowe - dyrektorzy szkół nie wnioskowali o nie
 • zwiększony został limit zobowiązań w zadaniu „zbiorowy dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe”. W roku szkolnym 2012/2013 zwiększyła się liczba uczniów niepełnosprawnych, którzy muszą być dowożeni do szkoły przez specjalistyczną firmę przewozową
 • dopisana została pozycja zakup usług opiekuńczych w domu klienta na terenie miasta Milanówka. W latach 2012-2014 przewidywane koszty to 600 000 zł.

Zastanawiające jest to, że uchwała, która jedynie porządkowała pewien stan prawny została przyjęta przy 4 głosach przeciw. Nie przyjęcie tej uchwały skutkowałoby „jedynie” niezgodnością WPF ze stanem faktycznym.

Po przyjęciu zmian w WPF radni przeszli do zmian w budżecie. Główne zmiany to zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000 303 zł, które w całości przeznacza się na zwiększenie planu wydatków, w tym na wydatki bieżące 753 108 zł i na wydatki majątkowe 247 195 zł.
Do najważniejszych zmian w dochodach i wydatkach należą:

 • Dochody:
  • zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 799 565 zł - realizacja przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 2 i 3 wniosku o płatność (kanalizacja)
  • zwiększa się dochody o kwotę 181 000 zł z tytułu wyższych niż dotychczas planowano wpływów z gmin, z terenu których dzieci uczęszczają do milanowskich przedszkoli (od września wzrosła liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych w Milanówku)
 • Wydatki:
  • dokapitalizowanie spółki MPWiK kwotą 250 000 zł
  • zwiększenie o 220 000 zł kwoty na zakup usług m.in. na opłaty pocztowe, zakup energii elektrycznej, gazowej, pokrycie kosztów składek ZUS i PFRON
  • zwiększenie wydatków na edukację niepubliczną:
   • 365 142 zł - niepubliczne przedszkole
   • 179 900 zł - niepubliczne szkoły,
   • 128 300 zł - niepubliczne gimnazja,
   • 25 000 zł - niepubliczne oddziały przedszkolne,

Zmiany w budżecie zostały przyjęte przy jednym głosie przeciw i trzech wstrzymujących się.

Kolejna uchwała dotyczyła podniesienie kapitału MPWiK. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 560 000 zł. Jak tłumaczyła prezes Maria Jolanta Chilińska, wyasygnowanie dodatkowych 250 000 zł ma poprawić płynności spółki. Spółka rozpoczęła działalność 1 kwietnia 2012, a pierwsze odczyty wodomierzy miały miejsce dopiero po 2 miesiącach. Miesięcznie zobowiązania wobec grodziskiego ZWIK to 500 000 zł, a dochodzą do tego jeszcze koszty sprzętu, energii i pracownicze. Jak zaznaczyła, pierwszy rok w żadnej spółce tego typu w Polsce nie był dodatni, a zysk przychodzi z czasem. W innych miejscowościach naszego rejonu kapitał początkowy spółek był znacznie większy. Po krótkiej dyskusji dotyczącej także tranzytu ścieków z terenu Podkowy Leśnej i Brwinowa, uchwała została przyjęte przy jednym głosie przeciw i trzech wstrzymujących się.

Radni przyjęli także przy 4 głosach przeciw nowe stawki opłat targowych. Średnie podwyżki wynoszą 4%. Obowiązujące stawki targowe na terenie miasta Milanówka to:

 • Od sprzedaży z samochodu osobowego - 20,- zł
 • Od sprzedaży z samochodu dostawczego do 1,5 t. ładowności - 26,- zł
 • Od sprzedaży z samochodu dostawczego powyżej 1,5 t. ładowności - 31,- zł
 • Od sprzedaży z ciągnika z przyczepą - 26,- zł
 • Od sprzedaży z przyczepy - 20,- zł
 • Od sprzedaży z namiotu o szerokości do 3 mb - 20,- zł
 • Od sprzedaży z namiotu o szerokości powyżej 3 mb - 26,- zł
 • Od sprzedaży za 1 m2 powierzchni lub 1 mb krawędzi stoiska - 9,- zł
 • Od sprzedaży z ręki lub z koszyka - 7,- zł
 • Od sprzedaży ze stołu handlowego - 15,- zł

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 757,79 zł.

Po przyjęciu opłat targowych radni przeszli do procedowania nad uchwałami w sprawie sporządzenia i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego.

Wokół uchwał do czasu sesji urosło wiele mitów, a w zasadzie uchwały miały jedynie na celu wyrażenie przez radę zgody na rozpoczęciem prac nad planami. Nie zawierały żadnych obwarowań co do zagospodarowania terenu. Przykład projektu takiej uchwały wraz z uzasadnieniem, zamieszczamy poniżej.

Projekty uchwał wywołały jednak szeroką dyskusję wśród mieszkańców i radnych, efektem której było odrzucenie projektów 2 uchwał i zdjęcie przez Burmistrza po sugestii radnych pozostałych projektów związanych z tym tematem.

Przy projekcie dotyczącym uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska IV” w Milanówku (tereny MIFAM), Przewodnicząca Rady, poinformowała, że do projektów uchwał wpłynęły sprzeciwy czterech stowarzyszeń: Razem dla Milanówka, Przyjazna Komunikacja, Stowarzyszenie na rzecz miast ogrodów i Ligi Ochrony Przyrody - oddział Podkowa Leśna. Uchwała wywołała wśród radnych bardzo ożywioną dyskusję. Projekt ten nie został zaopiniowany jednoznacznie przez Komisję Praworządności. Zebrał tyle samo głosów za co i przeciw. W głosowaniu projekt uchwały otrzymał 7 głosów za i 8 przeciw. Tak więc radni zdecydowali o nie rozpoczynaniu prac nad planem.

Decyzja ta jest o tyle zaskakująca, że celem takiego planu jest przecież wprowadzenie ładu przestrzennego na terenie, którego dotyczy. Radni zrezygnowali z możliwości decydowania o planach dla tego terenu, co przy obowiązującym studium zagospodarowania uniemożliwiałoby podjęcie decyzji o budowie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. W Grodzisku Mazowieckim w wielu przypadkach dotyczących terenów obejmujących nawet kilka działek ważnych dla przyszłości miasta, Burmistrz decydował się na wszczęcie podobnej procedury, by radni mogli zdecydować o ich przyszłości (np.: Uchwała nr 409/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Maz.).

Podobny los spotkał uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Królewska 2" (wjazd do Milanówka od strony Warszawy). W odróżnieniu od poprzedniej uchwały dla tych terenów istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, który nawet niedawno był zmieniany na wniosek i koszt PSS Społem. Głównym argumentem za zmianą tego projektu był fakt, że jego zapisy są martwe, a intencją radnych było przeznaczenie terenu przy Królewskiej na usługi.

Jak zauważyła jedna z radnych, w tym przypadku lepiej przeznaczyć środki (od 80 do 100 tyś zł) na opracowanie planów dla terenów, gdzie jeszcze nie ma obowiązujących planów. Szkoda jednak, że radni przyjęli wcześniej plan, który uniemożliwia aktywizację tego terenu. Należy zastanowić się nad tym jak plany są przygotowywane, skoro ich zapisy są sprzeczne z intencjami. Podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwały, Komisja Praworządności nie zaopiniowała jednoznacznie tego projektu i przepadł w głosowaniu przy 7 głosach za i 8 przeciw.

Po tym głosowaniu burmistrz wnioskował o zdjęcie kolejnych punktów porządku obrad sesji, związanych ze zmianami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Temat zdjętych z obrad proponowanych zmian w studium, umożliwiających przy drodze wojewódzkiej o dużym natężeniu ruchu budowę obiektów handlowych powyżej 2000m2 i planów zagospodarowania dla tych terenów jest nie bez znaczenia dla dochodów miasta. W związku z protestami wielu stowarzyszeń, zwróciłem się z prośbą do Pani Ewy Januszewskiej ze stowarzyszenia Razem dla Milanówka, która przesłała nam przed sesją alarmującą informację, o uchwałach mających na celu umożliwienie budowy sklepów wielkopowierzchniowych na tych terenach, o przedstawienie alternatywnej propozycji zagospodarowania terenu MIFAM’u.
Niestety, w odpowiedzi na pytanie: "Czy mają Państwo opracowaną jakąś inną wizję wykorzystania terenów poprzemysłowych MIFAMu? Jeżeli tak, to prosiłbym o przesłanie, ponieważ prawdopodobnie to ja będę opracowywał materiały z tej sesji i chciałbym pokazać, że jest jakaś alternatywa dla obiektów wielkopowierzchniowych w tym rejonie."
Otrzymałem odpowiedź: "Doprawdy, chce Pan mieć newsa już przed sesją? Nie był Pan na posiedzeniu Komisji Praworządności, szkoda, dużo informacji zyskał by Pan na temat stanowisk i pomysłów co najmniej sześciu organizacji milanowskich[red. Przewodnicząca informował o czterech organizacjach, z czego jednej z Podkowy]."

Jest to dość zaskakująca odpowiedź wskazująca na to, że chyba poza pobożnymi życzeniami, by było tam cokolwiek innego, żadnej koncepcji stowarzyszenie nie ma wypracowanej. Świadczyć może też o tym fakt, że poza protestami w internecie nie znalazłem innej wizji zagospodarowania tych terenów firmowanej przez RdM. Nie zniechęcamy się specyficzną odpowiedzią przedstawicielki stowarzyszenia reprezentowanego w radzie przez sporą grupę radnych i ze względu na wagę problemu temat ten szczegółowo przybliżymy naszym czytelników w najbliższym czasie.

Po przychyleniu się do wniosku Burmistrza, radni przeszli do prac nad kolejnymi uchwałami. Zdecydowali o nadaniu kategorii drogi gminnej drogom publicznym na terenie Milanówka. Uchwała ta ma na celu uporządkowania stanu obecnego. Wymienione w projekcie uchwały ulice uzyskały nazwy własne nadane przez Radę Miasta Milanówka w latach 2005 – 2011 i ze względów formalno-prawnych niezbędne jest zaliczenie ich do odpowiedniej kategorii dróg publicznych, w tym przypadku – do kategorii dróg gminnych. Uchwała dotyczy ulic:

 • ul. Kameralna - dz. ew. nr 11/4, 12/1 obręb 05-19
 • ul. Księżycowa - dz. ew. nr 121, 123/6, 16/1 obręb 05-19
 • ul. Lawendowa - dz. ew. nr 80/10 obręb 05-04
 • ul. Poziomkowa - dz. ew. nr 8/6, 66 obręb 07-07
 • ul. Bolesława Prusa - dz. ew. nr 31/1, 30/5 obręb 05-19
 • ul. Różana - dz. ew. nr 94/1, 94/2, 62/4, 61/2 obręb 07-02

Radni zdecydowali także o zawarcia umowy dzierżawy na okres do 10 lat części działki ew. nr 12 obr. 05-03 przy ul. Ruczaj, wydzierżawionej w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej. W celu umożliwienia dalszego korzystania z przedmiotowej nieruchomości konieczne jest zawarcie nowej umowy.

Podjęto także uchwałę w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres do 10 lat części działki ew. nr 67/2 obr. 06-02 przy ul. Piłsudskiego. (Kiosk przy Biedronce). Obiekt ten funkcjonuje od wielu lat i spełnia swoje funkcje.

Kolejnym punktem sesji było głosowanie nad zasadnością skarg na działalność burmistrza.

Pierwsze dwie skargi jednego z mieszkańców dotyczyły nieudzielenia informacji o działalności MPWiK i nie dotrzymywania terminów. Na podstawie wyjaśnień Prezesa MPWiK oraz przedstawionych przez nią kopii pisemnych odpowiedzi na zapytania skarżącego, radni stwierdzili, że skarga jest bezzasadna, gdyż uznali, że skarżący otrzymał odpowiedzi na zadane pytania oraz dokumenty, które były w owym czasie dostępne.

Kolejna skarga dotyczyła naruszenia prawa o ochronie danych osobowych mieszkańca i nieprzestrzegania prywatności mieszkańca w oparciu o wypowiedź Burmistrza Miasta Milanówka w artykule "Nie potrzebujemy siania zamętu…" na łamach gazety "Wspólny Powiat" (9/2011).
Burmistrz ww. wywiadzie wskazuje mieszkańca Milanówka uczestniczącego w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, wymieniając jego nazwisko w następującym kontekście "na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej natomiast pojawił się człowiek o nazwisku Zarakowski, który nie wiadomo jako kto działał ale był tam bardziej umocowany niż ktokolwiek inny. Wypowiadał się głośno, że przepisy nie są ważne, a burmistrz nie jest od recenzowania rady i komisji". Zdaniem skarżącego, umożliwia to bez nadmiernych kosztów, czasu lub działań, zidentyfikowanie opisywanej przez burmistrza osoby skarżącego, przez zgromadzonych na posiedzeniu Komisji mieszkańców i urzędników, jak i wielu mieszkańców Milanówka, którzy znają skarżącego np. z kampanii wyborczej 2010 r., w której skarżący kandydował do Rady Miasta Milanówka.
Jak twierdził burmistrz, podanie samego nazwiska nie umożliwia zidentyfikowanie osoby. Pojęcie danych osobowych obejmuje wszelkie informacje, o ile możliwe jest jej zidentyfikowanie. W odniesieniu do nazwiska użytego w artykule, osób o tym nazwisku jest kilkadziesiąt, w tym kilka w okolicy. Z wypowiedzi nie można wnioskować, czy ta osoba pochodził z Milanówka. Analizując treść artykułu nie można jednoznacznie zidentyfikować osoby, do której treść się odnosiła. Argumentację tą podzielili również radni odrzucając skargę.

Kolejna skarga została złożona przez Stowarzyszenia na rzecz miast ogrodów, w sprawie sprzedaży Turczynka. Skarga dotyczyła wielu wątków związanych z samym faktem próby sprzedaży obiektów jak i z ostatnio nie rozstrzygniętym przetargiem. Jak twierdził burmistrz, rada miasta podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży Turczynka i naturalną konsekwencją było przygotowanie procedury przetargowej. W procedurze głosowania poszczególnych punktów, skarga została uznana za bezzasadną.

Ostatnim punktem sesji były „Sprawy różne”. Ten punkt obrad zdominowała niestety relacja z posiedzenia Komisji Sportu, a właściwie skarga radnych na zachowanie osób protestujących przeciwko opinii członków komisji dotyczącej stypendiów sportowych. Po pierwsze szkoda, że punkt ten przerodził się w jednostronną „nagonkę” radnych, bez możliwości przedstawienia argumentów drugiej strony. Po drugie szkoda, że radni nie odróżniają stypendiów sportowych od socjalnych i są przeciwni przyznaniu stypendium sportowego osobie, która ich zdaniem uprawia ekskluzywną dyscyplinę sportu, tym bardziej, że działanie radnych jest sprzeczne z wcześniej podjętą przez nich uchwałą. Zupełnie nie byłem zorientowany w sprawie i słuchając relacji radnych miałem na temat protestujących na komisji bardzo negatywną opinię. Niestety, drążenie tematu wykazało, że opinia moja była bardzo krzywdząca. Mam prawo przypuszczać, że inni obecni na sesji odnieśli wrażenie podobne do mojego. Temat ten będzie poruszymy w jednym z kolejnych artykułów.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: