XVII Sesja Rady Miasta Milanówka

W dniu 31 maja 2012 roku odbyła się XVII Sesja Rady Miasta Milanówka. Sesja rozpoczęła się parę minut po  godz.16.00, a zakończyła o 22.50.

W trakcie Sesji były dwie przerwy: pierwsza na posiedzenie Komisji Praworządności – przedłużyła się o 25 min i druga na posiedzenie Klubu Milanówek Dziś i Jutro – miała trwać 10 min, trwała 20 min. Piszę o tym na wstępie, gdyż wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na źle przygotowane i źle prowadzone sesje. Niestety, poprawy nie widać, a jest to istotny mankament powodujący, że po kilku godzinach obrad radni są zmęczeni i nie są w stanie skoncentrować się na sprawach istotnych. Zmęczeni i niezadowoleni ze sposobu prowadzenia obrad są również mieszkańcy. Do końca tej sesji wytrwałam jedynie ja – z obowiązku dziennikarskiego. Sesję prowadził wiceprzewodniczący Karol Wójcik. Przewodnicząca Maria Sobczak była nieobecna.
Na początku, po niezrozumiałych zamianach miejsc radnych i jak można było zauważyć, niepotrzebnym zamieszaniu i zdenerwowaniu, przegłosowano zmianę porządku obrad i burmistrz Jerzy Wysocki przystąpił do składania sprawozdania. Burmistrz podziękował radnej A. Krystek za skuteczne działanie związane ze znalezieniem lokum dla świetlicy środowiskowej na południu miasta (pomieszczenia 150 m + ogród). Koszt najmu wyniesie 1000 zł miesięcznie + media. Ponadto burmistrz  przekazał następujące informacje:

 • Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne sp. z o.o. przystąpiło do odczytywania wodomierzy. Zadanie to realizuje 2 inkasentów. Do chwili obecnej podpisano 2753 umowy, kolejnych 600 ma być podpisanych. Na pytanie radnej K. Słowik, burmistrz odpowiedział, że obecnie w spółce pracuje 8 osób, docelowo ma być ich kilkanaście. Odpowiadając na pytanie radnej M. Osiadacz, burmistrz poinformował, że przy egzekwowaniu podpisania umów MPWK będzie współpracowało z Techniczną Obsługą Miasta i Strażą Miejską. Na szczególnie opornych będą nakładane kary.
 • W czerwcu ma wpłynąć (decyzja już jest) 7 667 tys. zł tytułem refundacji kosztów poniesionych przez miasto na realizację projektu kanalizacyjnego. Łączna kwota refundacji to 24 169 tys. zł. W listopadzie 2011 roku wpłynęła zaliczka na realizację tego projektu w kwocie 1 200 tys. zł. Ponadto na konto UM wpłynęła kwota 775 tys. zł tytułem refundacji kosztów realizacji systemu e-Milanówek (obieg dokumentów, serwerownia, zarządzanie oświatą). Część tej kwoty będzie wykorzystana na dokończenie systemu, zaś pozostałe środki będą wykorzystane na inne cele.
 • Została podjęta decyzja o zatrudnieniu nowych prawników w celu podniesienia poziomu obsługi prawnej. XVII Sesję od strony prawnej, za symboliczną „złotówkę”, obsługiwała Maria Kołodziej, która przez wiele lat pełniła funkcję radcy prawnego w Urzędzie Miasta. Obecnie nie pracuje w Milanówku.
 • Odpowiadając na zastrzeżenia radnego W. Parola dotyczące bezradności Straży Miejskiej w przypadku niewłaściwego zachowanie młodzieży przy pomniku na placu St. Starzyńskiego oraz w tunelu, burmistrz poinformował, że przy placu będzie w najbliższym czasie zainstalowana kamera termowizyjna, w tunelu kamery lepszej jakości, zaś przy wiadukcie dodatkowo 2 kamery finansowane przez miasto wspólnie z powiatem, do wyłapywania TIR-ów nie przestrzegających znaku zakazu wjazdu na wiadukt.
 • Odpowiadając na pytanie radnej K. Słowik, burmistrz potwierdził fakt włamania do jego samochodu w dniu 15-go maja, w Warszawie i kradzieży teczki z dokumentami i notebooka. Sprawa została zgłoszona w Komendzie Policji przy ul. Wilczej w Warszawie. Śledztwo trwa. W teczce – jak zapewnił burmistrz – nie było żadnych ważnych dokumentów, kradzież których powodowałaby daleko idące konsekwencje.
 • Odpowiadając na pytanie radnej A. Krystek, burmistrz potwierdził, że podjęto decyzję o sprzedaży 2 samochodów OSP. Pozostanie wóz bojowy Mercedes.
 • Odpowiadając na zastrzeżenia K. Słowik dotyczące nieobecności kierownika TOM podczas planowej kontroli Komisji Rewizyjnej w tym referacie, burmistrz poinformował, że w tym czasie zarówno wiceburmistrz jak i kierownik TOM byli przy pożarze prywatnej willi przy ul. Sienkiewicza 9, w celu zapoznania się z sytuacją i udzielenia pomocy mieszkańcom domu. Wiceburmistrz stwierdził, że mieszkańcy tego domu są zadowoleni z działań UM.

Po sprawozdaniu burmistrza i dodatkowych informacjach przekazanych w ramach odpowiedzi na pytania, radni rozpoczęli głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2011 – uchwałę przyjęto jednogłośnie,
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Milanowskiego Centrum Kultury za rok 2011 – 13 radnych za, 1 wstrzymujący się,
 • zmiany budżetu Miasta Milanówka na 2012 rok – dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 825 607 zł, co oznacza, że aktualny plan dochodów wynosi 57 312 367 zł.  Zwiększone dochody planuje się przeznaczyć na inwestycje – 601 070 zł, z czego: po 60 000 zł dla każdej szkoły na rozbudowę infrastruktury informatycznej, 242 170 zł na dokończenie systemu e-Milanówek, 64 000 zł na wykup gruntów, 86 000 zł na rozbudowę monitoringu, 13 900 zł na ogrodzenie boiska do koszykówki przy amfiteatrze i 15 000 zł na inne cele. Za zmianami w budżecie było 10 radnych, 4 radne wstrzymały się od głosu,
 • zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Milanówek na lata 2012-2013, na realizację projektu „Wsparcie na starcie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. Przed głosowaniem wprowadzono autopoprawkę do projektu uchwały – skreślenie w par. 1 pkt 3 rozbicia na lata. Wartość projektu 196 996 zł, wkład miasta 1,5%. 86 przedszkolaków będzie brać udział w zajęciach logopedycznych, gimnastyce korekcyjnej, zajęciach sensorycznych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu,
 • zawarcia umowy dzierżawy, na okres 3 lat, części działki ew. nr 82 obr. 06-02 przy ul. Piłsudskiego – jednogłośnie 13 głosów za,
 • zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat, działki ew. nr 31 obr. 05-18 przy ul. Krasińskiego – jednogłośnie 14 głosów za,
 • zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat, części działki ew. nr 3/2 obr. 06-01 przy ul. Warszawskiej – jednogłośnie 14 głosów za,
 • zawarcia umowy dzierżawy, na okres 3 lat, działki ew. nr 130 obr. 06-03 przy ul. Grudowskiej – jednogłośnie 14 głosów za,
 • przystąpienia gminy Milanówek do Spółki Wodnej ze składką członkowską wynoszącą 22 tys. zł. – projekt uchwały wprowadzony dodatkowo do porządku obrad, co wiązało się z koniecznością zapoznania się z projektem uchwały i jego przegłosowaniem przez Komisję Praworządności (przerwa w sesji). Z zebranych składek od dotychczasowych członków nie da się uruchomić spółki i skutecznie ubiegać się o dotacje zewnętrzne z powiatu i województwa, które zwykle wynoszą 50% własnych udziałów spółki. Należy pamiętać, że zarząd spółki działa społecznie,
 • zmiany uchwały dotyczącej opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej miasta Milanówka. Dyskusja nad projektem uchwały trwała około pół godziny. Radni zastanawiali się nad znaczeniem poszczególnych sformułowań projektu, proponując kolejne zmiany, które w dalszym ciągu budziły wątpliwości. W końcu uznano, że projekt jest niedopracowany i odesłano go do poprawki (jednogłośnie). W tej sytuacji nie poddano również pod głosowanie kolejnego projektu uchwały – podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych osób starszych zamieszkujących na terenie Miasta Milanówka – merytorycznie powiązanego z poprzednim projektem uchwały,
 • zmiany uchwały Nr 332/XXIX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalającego tryb udzielania i rozliczania dotacji przyznanych z budżetu Gminy Milanówek przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania – jednogłośnie 12 głosów za (3 radnych nie głosowało),
 • zmiany uchwały  Nr 379/XXXIII/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie: określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli: pedagogów, logopedów, psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek – projekt uchwały proponujący zwiększenie pensum z 20 na 25 godz. tygodniowo, budzący wiele emocji szczególnie wśród nauczycieli, został przyjęty zgodnie z propozycją radnej E. Kubek, która po konsultacjach ze związkami zawodowymi zaproponowała zwiększenie z 20 na 24 godz. tygodniowo. Uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 3 przeciw. 2 radnych nie głosowało,
 • zwiększenia składu osobowego Komisji Zdrowia, poprzez włączenie do składu komisji radnej Hanny Młynarskiej – jednogłośnie, 13 głosów za.

Skargi – skargę dotyczącą braku upublicznienia planów zagospodarowania przestrzennego oddalono – plany aktualne są upublicznione, zaś skargę dotyczącą postępowania mandatowego Straży Miejskiej zdecydowano przekazać wojewodzie.
Było ponadto szereg interpelacji i pytań kierowanych do burmistrza, z których moim zdaniem najważniejsze dotyczyły: konieczności ratowania drewnianej sali obiadowej dłuta J. Szczepkowskiego znajdującej się w willi Waleria, poszerzenia zakresu działania Komisji Nazewnictwa, koncepcji odwodnienia ulic odchodzących od ul. Wojska Polskiego w kierunku zachodnim, zabezpieczenia kładki nad torami (przy granicy z Brwinowem), ustalenia właściciela niezabezpieczonego budynku przy ul. Piasta (sąsiadującego z liceum), gdzie zbiera się młodzież, uporządkowania lasku Lasockiego, porządku przy TBS-ach.
W kolejnym punkcie wiceprzewodniczący Karol Wójcik zapoznał radnych z pismami, które w maju zostały skierowane do Rady przez mieszkańców, w tym z kilkoma, które  jak zwykle przesłał jeden z mieszkańców, pospiesznie proponując sposób odpowiedzi. Radni, zmęczeni wielogodzinnymi obradami bez większego zastanowienia przyjmowali propozycje. Mam prawo podejrzewać, że właśnie w ten sposób została przygotowana niemerytoryczna odpowiedz na pismo naszej redakcji, w którym poruszaliśmy wiele problemów, istotnych dla mieszkańców.
W sprawach różnych jedna z radnych poruszyła kwestię braku koordynacji terminów imprez w mieście, argumentując swoją wypowiedź organizacją wernisażu malarki Niny Gąsowskiej w czasie trwania sesji. Zaproponowałam, by wzorem powiatu i Grodziska Mazowieckiego ustalić stałe terminy sesji, np. ostatni wtorek miesiąca, co pozwoli na uniknięcie podobnych kolizji. Termin ostatniej sesji podano z tygodniowym wyprzedzeniem. Do mojej propozycji ustosunkował się wiceprzewodniczący Karol Wójcik, twierdząc, że terminy sesji ustala Przewodnicząca Rady Maria Sobczak, a poza tym terminy uzależnione są od spraw, które radnym "wrzuca" burmistrz.
Nie chciałabym uwierzyć, że ten prosty problem organizacyjny w Milanówku jest nie do pokonania.


 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: