Spółka wodna w Milanówku

Milanówek wprawdzie nie leży nad żadna dużą rzeką, ale w okresie nasilonych opadów i wiosennych roztopów wiele terenów, gdzie znajdują się budynki mieszkalne, jest podtapianych przez naturalne cieki wodne lub rowy melioracyjne, oraz z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych.

Dzieje się tak między innymi dlatego, że przez wiele suchych lat mieszkańcy poczuli się tak bezpiecznie, że pozasypywali rowy przechodzące przez ich działki, zniszczyli wcześniej wykonane drenaże. Miasto też nie pamiętało o konserwacji urządzeń melioracyjnych znajdujących się na jego terenie.

W tym roku miasto zrobiło wiele w najbardziej zagrożonych punktach miasta. Pisaliśmy o tym w artykule „Wolnoć Tomku w swoim domku”. Niestety, wiele urządzeń melioracyjnych znajduje się na prywatnych działkach i za ich utrzymanie w stanie drożności odpowiadają właściciele działek. Jednak nie wszyscy się do tego poczuwają, a w świetle obowiązującego prawa prowadzenie przez miasto prac na prywatnych posesjach jest niedopuszczalne. Dodatkowo w sytuacji, kiedy propozycja o wyrażenie zgody na przewłaszczenie przez miasto gruntów, na których znajdują się urządzenia melioracyjne, wzbudziła wątpliwości mieszkańców – za jedyne rozsądne rozwiązanie uznano powołanie spółki wodnej.

Sprawy związane z organizacją spółki wodnej, jej funkcjonowaniem i pozyskiwaniem środków finansowych na prace realizowane przez spółkę, były omawiane na spotkaniu burmistrza Jerzego Wysockiego z mieszkańcami, które odbyło się w dniu 3-go października, w budynku UM przy ul. Spacerowej 4.
W spotkaniu wzięli udział: burmistrz Jerzy Wysocki, wiceburmistrz Ryszard Malinowski i kierownik TOM Wiesław Krendzelak, kilku radnych oraz Zbigniew Brzeziński, założyciel spółki wodnej w Brwinowe, działającej już kilka lat.

Pan Zbigniew Brzeziński dzielił się z mieszkańcami Milanówka swoim doświadczeniem i przekazał szereg ważnych i praktycznych informacji:

  • Spółka wodna działa na podstawie ustawy „Prawo wodne”,
  • Zgodnie z art. 164 tej ustawy, spółkę wodną mogą założyć 3 osoby z danego rejonu,
  • Spółka musi mieć statut zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie członków, które jest najwyższym organem spółki; w statucie powinien być dobrze określony przedmiot działania spółki; statut zatwierdza starosta,
  • Walne zgromadzenie ustala składkę od nieruchomości lub hektara (w przypadku gruntów rolnych),
  • Spółka może występować o dotacje na swoją działalność do: burmistrza, starosty, wojewody.

Burmistrz obiecał wspierać organizację spółki, a także wspierać spółkę w jej działaniu.

Niestety, w spotkaniu wzięła udział niewielka grupa mieszkańców. Czyżby słoneczny wrzesień zmniejszył zainteresowanie założeniem spółki?

Na szczęście kilku mieszkańców podjęło się organizacji spółki i przygotowania oraz przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu projektu dokumentów niezbędnych do jej założenia. Walne Zgromadzenie wybierze także organy spółki: zarząd, komisję rewizyjną.

Walne Zgromadzenie ma się odbyć 7-go listopada (poniedziałek) o godz. 19.00 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Spacerowej 4.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: