Witold Rytwiński bez mandatu radnego. Będą wybory uzupełniające?

Na ostatniej Sesji, Rada Miasta Milanówka wygasiła mandat Radnego Witoldowi Rytwińskiemu. Powodem takiej decyzji było niezłożenie oświadczenia majątkowego.

W ostatnich wyborach Witold Rytwiński startował w okręgu 10 z komitetu wyborczego Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe „Milanówek Dziś i Jutro”.  Pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego i Ładu Przestrzennego. Był też członkiem Komisji Budżetu i Inwestycji i Komisji Kultury.

Termin do złożenia oświadczenia majątkowego według stanu na dzień 1 grudnia 2016 r. upłynął w dniu 30 kwietnia 2017 r. Wobec niedotrzymania powyższego terminu, Przewodnicząca Rady na podstawie art. 24h ust. 5a ustawy o samorządzie gminnym wezwała radnego Witolda Rytwińskiego do niezwłocznego złożenia oświadczenia majątkowego, wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Pomimo upływu dodatkowego terminu radny Witold Rytwiński nie złożył oświadczenia majątkowego.

Wszyscy radni biorący udział w głosowaniu opowiedzieli się za wygaszeniem mandatu. Witold Rytwiński nie brał udziału w głosowaniu.

Zgodnie z dyspozycją art. 383 § 3 Kodeksu wyborczego wobec niezłożenia oświadczenia majątkowego przez radnego, Rada Gminy zobowiązana jest do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu najpóźniej w terminie miesiąca od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

Pan Witold Rytwiński jest magistrem prawa, więc ciężko w tym przypadku mówić o niewiedzy czy nieświadomości. Zastanawiające jest więc co musiałoby znaleźć się w tym oświadczeniu i czym było spowodowane takie działanie. Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

Niestety przy jednomandatowych okręgach wyborczych w przypadku wygaszenia mandatu konieczne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Odbędą się one w okręgu 10 prawdopodobnie po wakacjach.

fot. milanowek.pl

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: