W dniu 15 listopada, w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim, odbyło się spotkanie, w trakcie którego Burmistrzowie: Brwinowa, Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Piastowa i Prezydent Pruszkowa podpisali Porozumienie samorządowe w sprawie opracowania „Docelowego i komplementarnego systemu publicznego transportu zbiorowego (zwłaszcza kolejowego) w zachodniej części aglomeracji warszawskiej”.

Burmistrz Milanówka, który nie mógł przybyć na spotkanie, podpisał Porozumienie następnego dnia. Zaskakuje fakt, że do tych zintegrowanych działań władz samorządowych nie przystąpiła Podkowa Leśna.

Podpisane Porozumienie jest realizacją wniosków zgłoszonych podczas spotkania przedstawicieli gmin powiatów grodziskiego, pruszkowskiego i żyrardowskiego, które miało miejsce przed kilku tygodniami. Impulsem do spotkania stały się zgłaszane przez mieszkańców oczekiwania poprawy rozwiązań komunikacji z Warszawą, do której codziennie dojeżdża kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców tych gmin, oraz zapowiedziane przez ZTM Warszawa żądanie bardzo znacznego wzrostu dotacji przekazywanej przez gminy na dofinansowanie transportu zbiorowego na liniach SKM i KM w ramach tzw. „wspólnego biletu”. Ten drugi powód dotyczy Michałowic, Piastowa i Pruszkowa. Uczestnicy spotkania uznali, że problem dostępnego, drożnego, wydajnego i bezpiecznego publicznego transportu zbiorowego, zapewniającego mieszkańcom komunikację międzygminną, w tym zwłaszcza z Warszawą - ma kapitalne znaczenie dla rozwoju społecznego, kulturowego i gospodarczego tej części aglomeracji. Wyrażono pogląd, że dla zapewnienia partnerskich, transparentnych i możliwych do zaakceptowania przez samorządy, warunków współpracy z ZTM, oraz w celu poszerzenia obszaru obowiązywania „wspólnego biletu” na trzecią strefę i objęcia nimi linii WKD – należy zintegrować dotychczas rozproszone działania i wesprzeć je wnioskami wynikającymi z profesjonalnego opracowania. Opracowanie to powinno zawierać między innymi ocenę możliwości ( funkcjonalnych i prawnych) współdziałania samorządów we wspólnym organizowaniu publicznego transportu zbiorowego, oraz koncepcję integracji strukturalnej i taryfowej podmiotów odpowiedzialnych za organizację tego transportu.

Uczestnicy spotkania zaproponowali aby przygotowaniem współdziałania zainteresowanych samorządów zajął się Grodzisk Mazowiecki, który tę propozycję przyjął. Do urzędów gmin i starostw powiatowych położonych wzdłuż linii kolejowych PKP i WKD, w powiatach grodziskim i pruszkowskim, rozesłano projekt Uchwały Rady i Porozumienia, określającego warunki i zakres współpracy oraz zasady finansowania kosztów opracowania, a także dokonano analizy wybranych, funkcjonujących w kraju i zagranicą, systemów organizacji i zarządzania aglomeracyjnym zbiorowym transportem publicznym. Ponadto, wraz z ekspertami w dziedzinie pasażerskiego transportu zbiorowego, ustalono merytoryczny zakres opracowania, którego dotyczy podpisane Porozumienie.

Można mieć nadzieję, że działania zainaugurowane podpisanym Porozumieniem, szczególnie cenne w sytuacji braku Ustawy Metropolitalnej, spowodują powstanie zintegrowanego systemu publicznego transportu zbiorowego, uwzględniającego 3 strefy taryfowe, transport uzupełniający do głównych węzłów komunikacyjnych (autobusy, tramwaje), jednolitą informację pasażerską, dywersyfikację przewoźników ale także transparentność działań i rozliczeń.
Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Spotkanie w dniu 15 listopada w Urzędzie Miasta w Grodzisku Mazowieckim


To może Cię zainteresować: