XII Sesja Rady Powiatu Grodziskiego

Rada Powiatu Grodziskiego nie miała w tym roku wakacji. Radni powiatowi spotkali się na sesjach również w lipcu i w sierpniu. Niestety,  radni z niektórych gmin wchodzących w skład powiatu zrobili sobie 3-miesięczne wakacje. Mieszkańcy tych gmin zadają więc sobie pytanie – czy radni w tych gminach są im w ogóle potrzebni?

Na początku XII Sesji starosta Marek Wieżbicki ustosunkował się do wniosków zgłoszonych na Sesji sierpniowej, informując, że ubytki w prawidłowym oznakowaniu  ulic są uzupełniane, a odnośnie oznakowania przedszkola przy ul. Kopernika wspólnie ze zgłaszającym uwagi radnym Jerzym Terlikowskim uznali, że istniejące oznakowanie dobrze spełnia swoją rolę. Poinformował ponadto, że przy pracach nad budżetem na rok następny zostanie uwzględniony zakup środka transportu dla Zakładu Terapii Zajęciowej.
Wicestarosta Sławomir Kamiński, ustosunkowując się do  interpelacji radnego Jerzego Kopcia, dotyczącej stanu map geodezyjnych będących w posiadaniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych poinformował, że wprawdzie mapy w wersji papierowej są  „nadszarpnięte zębem czasu”, ale mapy te są w fazie digitalizacji i już niedługo wszystkie urządzenia melioracyjne będą naniesione na mapy w wersji elektronicznej. Zakończono nanoszenie cieków wodnych.
Skarbnik, Ewa Szadkowska przekazała informację, że tuż przed Sesją otrzymała z RIO  pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu w I półroczu, przekazanego do RIO w dniu 31 sierpnia br.
Następnie podjęto uchwały w sprawach:

  1. sprzedaży działki niezabudowanej o powierzchni  4077 m, przy ul. Traugutta 2/4, za kwotę 900.000 zł (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy) gminie Grodzisk  Mazowiecki. Obecnie na działce jest zlokalizowany parking dla samochodów osobowych i takie jest docelowe przeznaczenie działki,
  2. sprzedaży działki o powierzchni  132 m, przy ul. Traugutta 55/2, za kwotę 29.040 zł, Firmie Futura-GM Sp. z o.o., która dotychczas dzierżawiła tę działkę, a ponadto jest właścicielem działki sąsiedniej,
  3. zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań: „Przebudowa drogi powiatowej 1515 Kopiska-Jaktorów-Maruna-Makówka z budową kanału deszczowego – ulica Chełmońskiego w Jaktorowie” oraz „Przebudowa drogi 1505 Grodziska Maz.-Józefina—odc.III” współfinansowanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Całkowity koszt zadania pierwszego wyniesie 4.336.105 zł. Inwestycja będzie realizowana w partnerstwie z gminą Jaktorów, której udział wyniesie  300.000 zł. Wysokość wnioskowanego dofinansowania z NPPDL wynosi 1.000.000 zł. W przypadku drugiego zadania całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 4.800.535 zł; udział gminy Żabia Wola 200.000 zł, NPPDL 1.000.000 zł. Tak więc na pierwsze zadanie w budżecie powiatu na 2012 rok winna być zabezpieczona kwota 3.036. 105 zł, zaś na drugie zadanie kwota 3.600.535 zł,
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2011-2019,
  5. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2011 rok,
  6. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, z przeznaczeniem na inwestycje drogowe. Spłata kredytu nastąpi w latach 2016-2018 z dochodów własnych powiatu,
  7. powołania Wojciecha Hardta do składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: