XV Sesja Rady Powiatu.

29 grudnia odbyła się ostatnia w 2011 Sesja Rady Powiatu Grodziskiego. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady, obrady prowadzone były przez Wiceprzewodniczącego Michała Śliwińskiego.

Na początku Sesji, w punkcie dotyczącym przyjęcia porządku obrad, prowadzący rozszerzył zakres porządku obrad o wybór biegłego rewidenta, do przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Zachodniego za 2011 rok.

W następnej kolejności Starosta ustosunkował się do wniosków z poprzedniej Sesji i komisji. Sugestie Radnego Aleksandra Krzemińskiego dotyczące utrzymania dróg powiatowych zostały przekazane do bieżącej realizacji. Uwagi Radnego Jerzego Terlikowskiego, zgłaszane podczas Komisja Promocji i Współpracy Europejskiej, dotyczące zmian organizacji ruchu na ul. Parkowej i Lipowej w Grodzisku Mazowieckim, zostały przekazane do zarządu dróg gminnych. Zorganizowane zostało również spotkanie robocze w sprawie zjazdu z wiaduktu w Milanówku. Inicjatorem spotkania był Radny Andrzej Olizarowicz. Uczestnicy mieli podjąć decyzję, czy zamiast poszerzenia drogi powiatowej, nie wybudować w tym miejscu ronda. Ze spotkania wynika, ze kontynuowane będą jedynie prace nad poszerzeniem drogi i wydzieleniem pasa do skrętu w lewo. Miejmy nadzieję, że tym razem organizacje ekologiczne poważnie potraktują bezpieczeństwo ludzi i nie zablokują prac przy modernizacji tego ruchliwego i niebezpiecznego skrzyżowania.

W punkcie dotyczącym wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenie badania sprawozdania, Przewodnicząca Komisji Rewizyjne poinformowała, że wpłynęło 7 ważnych ofert. Komisja zaproponowała powierzyć badanie sprawozdania firmie PTE Profit, która zaoferowała najniższą cenę. Radny Jerzy Terlikowski zaznaczył, że ta firma wykonywała badanie w roku ubiegłym i ma wątpliwości czy dobrym rozwiązaniem jest by rok w rok sprawozdanie badała ta sama firma. Większość Rady nie podzieliła jednak zastrzeżeń Radnego Terlikowskiego. 18 Radnych głosowało za przyjęciem propozycji Komisji rewizyjnej, 2 osoby wstrzymały się.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • Przyjęcia przez Szpital Zachodni, w formie darowizny, dwóch ciśnieniomierzy.
 • Przyjęcia przez Szpital Zachodni, w formie darowizny, głowicy mikrokonweksowej służącej do rozbudowy aparatu USG, oraz dwóch pulsoksymetrów, z dodatkowym wyposażeniem w wielorazowe czujniki.
  Jest to sprzęt niezbędny w procesie leczenia dzieci z zaburzeniami układu krążeniowo-oddechowego. Sprzęt podarowali rodzice jednego z małych pacjentów szpitala.
  Warto zaznaczyć, że darowany sprzęt jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowej terapii ponad 50% niemowląt, z ciężkim zapaleniem płuc. Oddział pediatryczny dysponuje podobnym sprzętem, który jest jednak ciągle eksploatowany i ulega zużyciu.
 • Zakupu przez Szpital Zachodni sprzętu – mikroskop operacyjny, współfinansowany w prawie 50% przez Starostwo, zastąpi starszy dzierżawiony mikroskop, niezbędny w neurochirurgii.
 • Zmiany statutu PCPR – wymuszona jest ona wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.11.149.887), która modyfikuje i rozszerza zakres zadań Powiatu, dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • Oddania w dzierżawę, na 3 lata, (komu) gruntu przy ul. Dalekiej w Grodzisku Maz. Na działce tej urządzony jest pas zieleni pomiędzy parkingiem dla klientów podmiotów mających siedzibę w budynku przy ul. Dalekiej 11A (m.in. Urząd Skarbowy, Wydział Komunikacji) a budynkiem wielorodzinnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej Daleka 11B. Na gruncie tym urządzony jest także plac zabaw dla dzieci.
 • Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2011-2019. spowodowanej zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2011
 • Zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 – zmienione zostały zarówno dochody jak i wydatki, w głównej mierze związane z decyzjami Wojewody i Marszałka. W związku z tym zmniejszony został deficyt o ok. 200 000 zł.
 • Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2012-2023. W chwili obecnej Powiat Grodziski jest zobowiązany spłacać wcześniej zaciągnięte kredyty do roku 2019. Jednakże z uwagi na planowany do zaciągnięcia w 2012 roku kredyt w wysokości 10 500 000 zł, okres spłaty wydłuży się do roku 2023 i stąd przedłużenie okresu prognozy. Wydatki bieżące w roku 2012 zaplanowano na poziomie niższym niż w 2011 roku, m.in. dzięki oszczędnościom w jednostkach Powiatu, oraz zmniejszeniu obowiązkowej wpłaty do budżetu. Wydatki roku 2013 zostały zaplanowane w niższej wysokości, z uwagi na planowane powołanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych oraz inne oszczędności w funkcjonowaniu szkół. W 2012 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4 200 000 zł. W punkcie tym Radny Zbigniew Reluga pytał, czy powołanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych ma przynieść jakieś korzyści. Starosta stwierdził, że „Powiat musi szukać oszczędności, wstępne przemyślenia są takie, by utworzyć zespół obsługujący wszystkie placówki oświatowe w zakresie finansów i obsługi technicznej” – nie ma niestety dokładnych wyliczeń jakie to mogą być oszczędności.
  Radny Zbigniew Reluga pytał również, skąd biorą się wolne środki w wysokości 1 500 000 zł. Pani Skarbnik poinformowała, że to jest przewidywane wykonanie planu zaś dokładne wyliczenie będzie możliwe na koniec marca 2012.
 • Przyjęcia Uchwały Budżetowej na rok 2012. W uchwale budżetowej zaplanowano:
  • dochody na poziomie 68 462 993,83 zł
  • wydatki na poziomie 72 662 993,83 zł
  • deficyt budżetu w wysokości 4 200 000,00 zł
  • limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł
  • rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł.
  • rezerwę celową w wysokości 245 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i na bieżące wydatki oświatowe
  Uchwałę Budżetową przyjęto przy jednym głosie sprzeciwu.
 • Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2012 roku. Zaplanowano następujące działania:
  • Kontrola wydatków Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w 2011 r.
  • Analiza działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, oraz kontrola wydatków związanych z uruchomieniem nowej siedziby placówki
  • Kontrola w Powiatowym Zarządzie Dróg – wydatki poniesione na budowę i modernizację dróg
  • Sformułowanie wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium na podstawie analizy sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia
  • Inne bieżące zadania zlecone przez Radę Powiatu.
 • Zatwierdzono również plan pracy Rady oraz komisji Powiatu Grodziskiego. Plany te są zamieszczone w formie linków pod artykułem.
Większość uchwał została podjęta jednogłośnie.

W sprawach różnych Radny Krzysztof Sankiewicz zaproponował, by materiały na Sesję Powiatu zamieszczać w formie elektronicznej w BIP – część Radnych mogłaby korzystać z materiałów w formie elektronicznej, co obniżyłoby koszty działania, a jednocześnie mieszkańcy mieliby lepszy dostęp do tych materiałów.
Uważamy, że jest to bardzo dobry pomysł i czekamy na jego realizację, również przez gminy Powiatu.
 
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: