W dniu 29 sierpnia 2013 r. miała miejsce XXXIII Sesja Rady Powiatu. Sesję, pod nieobecność przewodniczącego, prowadził jego zastępca Michał Śliwiński. Na sesji tej podjęto wiele ważnych uchwał, z czego jedna wywołała niespodziewaną dyskusję. Radni unieważnili też jedną przyjętą wcześniej uchwałę. Na samym początku wręczono nauczycielom akty nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Wręczanie aktów nadania awansu zawodowego dla nauczycieli na sesji Rady Powiatu stało się już w Grodzisku tradycją. Podczas uroczystości wręczenia aktów nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Następnie Starosta Marek Wieżbicki razem z wiceprzewodniczącym rady Michałem Śliwińskim wręczyli nauczycielom akty nadania awansu zawodowego.

Do stopnia nauczyciela mianowanego awansowali:

 • Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz.
  • Tomasz Kalita
  • Aneta Izdebska
  • Elżbieta Wróblewska
  • Marzena Brodzińska – Daniluk
 • Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz.
  • Justyna Lidak
  • Hubert Lubański
 • Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku
  • Agnieszka Perzanowska

Po tej miłej uroczystości Starosta przedstawił wnioski z Sesji, Komisji Rady i stanowiska Zarządu Powiatu. Mówił m. in. o kwestiach naprawy dróg zniszczonych podczas budowy autostrady i braku wsparcia ze strony wojewody dla utworzenia placówki dla osób autystycznych. Temat ten rozwiniemy na łamach Obiektywnej Gazety Internetowej w najbliższym czasie.

Po przedstawieniu informacji przez Starostę, Radni przeszli do podjęcia uchwał:

 • Zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.
  Jak tłumaczyła dyrektor szpitala Krystyna Płukis w statucie dodano zapis umożliwiający uruchomienie oddziału geriatrycznego. Mówiła, że obecnie województwo mazowieckie nie posiada szpitala z oddziałem geriatrycznym, a Szpital Zachodni jako pierwszy na całym Mazowszu podejmuje wysiłek uruchomienia w swojej strukturze pododdziału geriatrycznego, przeznaczonego dla osób starszych, wymagających długiego i kompleksowego leczenia szpitalnego.
  Tłumaczyła, że pacjentów powyżej 65 roku życia leczonych w Oddziale Wewnętrznym jest blisko 50%, co uprawnia do stwierdzenia, że kryterium wieku dla geriatrii jest spełnione. Uruchomienie pododdziału geriatrycznego pozwoli Szpitalowi uzyskać dodatkowy kontrakt, jeżeli NFZ ogłosi konkurs w tym zakresie. W przeciwnym razie pododdział ten, do czasu uzyskania kontraktu, będzie przyjmował pacjentów jak dotychczas, w ramach istniejącego kontraktu dla oddziału wewnętrznego.
 • Wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim z przeznaczeniem na dalsze działanie apteki na terenie szpitala.
 • Wyrażenia zgody na oddanie w najem, na okres 10 lat, powierzchni Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. z przeznaczeniem na umieszczenie w salach telewizorów wraz automatami czasowymi.
  Punkt ten wywołał niespodziewaną dyskusję. Radny Zbigniew Kajak zasugerował, czy nie lepiej kupić telewizory i dać telewizję pacjentom za darmo. Radny Jerzy Kopeć dodał, że nawet w zakładach karnych więźniowie nie płacą za telewizję.
  Na te argumenty zareagowała obecna na sali dyrektor szpitala. – Chciałabym, by ministerstwo płaciło mi tyle za pacjenta, co płaci się za więźniów – mówiła. Zaproponowała przedłużenie obecnej umowy na rok, dla tego samego dostawcy i dokładną analizę problemu. Wniosek w tej sprawie, jako że dyrektor z formalnego punktu widzenia nie mogła go wnieść, wniósł Jerzy Kopeć, co wywołało dodatkową konsternację skutkującą kilkuminutową przerwą na naradę.
  Po przerwie radny Krzysztof Markowski, przedstawił wniosek o przedłużenie obecnej umowy o 3 lata. W głosowaniu wniosek Jerzego Kopcia został odrzucony i przyjęty wniosek Krzysztofa Markowskiego. Radni i władze szpitala będą miały więc aż 3 lata na bardzo dokładną analizę i podjęcie decyzji, czy telewizja w szpitalu ma być płatna, czy nie.
 • zmiany Uchwały Nr 239/XXVIII/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Grodziskiemu.
  Jak tłumaczyła dyrektor PCPR Grażyna Rymarczyk po przeanalizowaniu aktualnego zaangażowania środków PFRON oraz zainteresowania przyszłych beneficjentów poszczególnymi formami wsparcia, dokonuje się przesunięć w części środków z działań dotyczących rehabilitacji zawodowej na działania z zakresu rehabilitacji społecznej. Wprowadzenie zmian w załączniku do Uchwały pozwoli na dostosowanie środków do faktycznych potrzeb i co za tym idzie, do pełnego wykorzystania przyznanych w bieżącym roku środków z PFRON.
 • wyłączenia Liceum Profilowanego dla młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kilińskiego 8c.
  Jak tłumaczyła Lidia Abramczyk, zgodnie ze zmianami ustawowymi z dniem 31 sierpnia 2014 r., nastąpi całkowite wygaszenie dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży. Ponieważ w tym Liceum Profilowanym w roku szkolnym 2011/2012 nie było już chętnych do klasy pierwszej - w szkole zostali już tylko uczniowie klasy II i III, tak więc szkołę można całkowicie zlikwidować z dniem 31 sierpnia 20 13 r.
  Podjęcie tej uchwały było niezbędne do podjęcia kolejnej uchwały, dotyczącej likwidacji Liceum Profilowanego dla młodzieży z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kilińskiego 8c.
 • uchylenia uchwały w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Mazowieckim, ul. żyrardowska 48 do Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kilińskiego 8c.
  Uchwała ta podjęta została na XXXI sesji Rady Powiatu. Warunkiem utrzymania w mocy ww. uchwały była decyzja Transportowego Dozoru Technicznego o możliwości prowadzenia stacji kontroli pojazdów przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2. Problem ten wówczas bardzo mocno akcentował radny Jerzy Kopeć. Niestety, do dnia dzisiejszego władze powiatu nie otrzymały ŻADNEJ decyzji w tej sprawie i aby umożliwić kontynuację nauki praktycznej na stacji kontroli pojazdów, uchwałę należało unieważnić.
 • ustalenia i ogłoszenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Grodziskiego.
  Uchwałą ta jest aktualizacją planu do podjętych poprzednio uchwał.
 • nabycia nieruchomości w miejscowości Jaktorów pod poszerzenie drogi powiatowej 151SW.
  Nieruchomość położona jest wzdłuż drogi powiatowej nr 1515W relacji Kopiska - Jaktorów - Maruna - Makówka na odcinku ulicy Chełmońskiego. W ramach ubiegłorocznej przebudowy drogi został na tym terenie wybudowany chodnik.
 • nabycia nieruchomości gruntowej w gm. Żabia Wola obręb Żelechów pod poszerzenie drogi powiatowej 1503W.
 • zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego.
  Plan kontroli na najbliższe półrocze wygląda następująco:
  1. Kontrola w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim w zakresie wydatkowania środków pochodzących z budżetu Powiatu Grodziskiego.
  2. Kontrola Spółek Wodnych w zakresie wykorzystania dotacji przekazanych Spółkom w 2012 roku.
  3. Ocena ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Zachodniego.
  4. Bieżące wykonanie poleceń kontrolnych zleconych przez Radę Powiatu.
 • zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na II półrocze 2013 roku.
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego i zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2013 rok.
  Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę: 510 648,83 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 75 977 487,59 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 74 313 070,59 zł.
  Największe zmiany po stornie dochodów dotyczą:
  • 316 176,83 zł – dotacja na realizację projektu pn. "Ponadnarodowe staże zawodowe kluczem do świata europejskiej gastronomii i hotelarstwa" w programie Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie na podstawie umowy nr 20 13-1-PL1-LE001-37758.
  • 100 000,00 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 26.07.2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących, mających na celu likwidację barier architektonicznych.
  Największe zmiany po stronie wydatków dotyczą:
  • 316 176,83 zł – wydatki na realizację projektu pn. "Ponadnarodowe staże zawodowe kluczem do świata europejskiej gastronomii i hotelarstwa" w programie Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie w Zespole Szkół nr l w Grodzisku Mazowiecki.
  • 220 000,00 zł – zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "Remont ul. 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim".
  • 100 000,00 zł – wydatki na remont i przebudowę klatki schodowej w celu instalacji windy do przewozu osób niepełnosprawnych w ZS im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Maz.
  • 100 000,00 zł – wydatki na zakup sprzętu medycznego do zabiegów operacyjnych neurochirurgicznych dla Szpitala Zachodniego.
  • 70 000,00 zł – wydatki na realizację zadania pn. "Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej 4135 Sieniewice - Bronisławów – Wiskitki w miejscowości Cegłów".
  W związku z dodatkowymi wydatkami konieczne było zmniejszenie zaplanowanych już w budżecie wydatków. Największą obciętą pozycją jest 431 509,00 zł przeznaczonych na przebudowę budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 na siedzibę Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Projekt będzie realizowany w 2013 i 2014 r. W 2013 r. wartość przedsięwzięcia wynosi 200.000 zł i 500.000 zł w 2014 r.
 • Radni wskazali także Krzysztofa Markowskiego na przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła 11 w Grodzisku Mazowieckim.

Po podjęciu uchwał przedstawione zostały sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli w l półroczu i z realizacji planów pracy Komisji Rady w l półroczu.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: