Zasłużeni dla Powiatu Pruszkowskiego

fot. Powiat Pruszkowski

Dzień Samorządu Terytorialnego był okazją, aby uhonorować osoby, które przyczyniły się do rozwoju powiatu pruszkowskiego. Starosta Krzysztof Rymuza wraz z Wicestarostą Grzegorzem Kamińskim i Członkiem Zarządu Agnieszką Kuźmińską wręczyli Zasłużonym Medale Okolicznościowe.

Idea przyznawania Medalu Okolicznościowego „Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego” to powrót do tradycji, która ustanowiona została uchwałą Rady już w 2010 r. To honorowe wyróżnienie przyznaje się osobom i organizacjom, które tworzą lokalną społeczność i kształtują pozytywny wizerunek, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, kulturalnego lub społecznego powiatu i jego promocji lub mogą pochwalić się szczególnymi osiągnięciami indywidualnymi. W tym roku Zarząd Powiatu Pruszkowskiego również dostrzegł ogrom pracy i zaangażowania w tego typu inicjatywy.

Uroczystość odbyła się w piątek (27.05) w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury. Na wstępie Starosta przypomniał historię święta, które upamiętnia pierwsze demokratyczne wybory do rad gmin i powiatów w 1990 r. - Reforma samorządowa, która postawiła przede wszystkim na gminy jako główny element funkcjonowania samorządności i zarządzania społecznościami lokalnymi, stworzyła mechanizm, dzięki któremu wokół małych, lokalnych Ojczyzn zgromadziły się aktywne środowiska, które tworzyły zupełnie nową wartość – mówił Starosta. - Ten system sprawił, że mieszkańcy zaczęli sami postrzegać swoje środowisko jako swoje miejsce, zaczęli się angażować i oddziaływać na otaczającą rzeczywistość. To, że mamy takie środowiska, jest elementem potrzeby tworzenia liderów, którzy szczególnie angażują się w naszą rzeczywistość i to dzięki nim ta praca samorządów na poziomie gmin i powiatów jest szczególnie istotna.

Istotne dla powiatu okazały się działania osób i fundacji, które w tym roku otrzymały honorowy tytuł „Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego” w pięciu kategoriach. Fundacja Pruszyńscy i Wojciech Jan Pstrokoński zostali Przyjaciółmi Powiatu Pruszkowskiego. Natomiast w kategorii „Działalność społeczna” wyróżniono Franciszka Antonika, Katarzynę Marię Rybińską i Elżbietę Annę Smolińską. Za działania w kulturze uhonorowano Joannę i Zbigniewa Mikiciuk, w sporcie – Wojciecha Niteckiego i Bogdana Lewandowskiego, a w oświacie i edukacji – Fundację Pokolenia Pokoleniom.

Na zakończenie uroczystości na scenie wystąpił Jacek Bończyk z recitalem pt. „Kaczmarski subiektywnie”, poświęconym twórczości Jacka Kaczmarskiego.

 


 
Sylwetki uhonorowanych okolicznościowym medalem „Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego”:
 
Kategoria Przyjaciel Powiatu Pruszkowskiego
 
Fundacja Pruszyńscy
Fundacja Pruszyńscy od 2018 roku prowadzi działalność wspomagającą funkcjonowanie Towarzystwa Pomocy Dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno ­ Wychowawczego w zakresie organizacji Charytatywnych Balów Karnawałowych w siedzibie firmy Blachy Pruszyński. Ponadto Fundacja Pruszyńscy prowadzi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym uczniów (i ich rodzin) z Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie.
Fundacja Pruszyńscy w znacznym stopniu przyczyniła się do wyczekiwanej od lat budowy nowego obiektu szkolnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami przy ul. Wapiennej 2 w Pruszkowie. Prezes Fundacji Pan Krzysztof Pruszyński w 2019 roku podpisał list intencyjny dotyczący finansowania budowy nowej szkoły w zakresie 50% kosztów tej inwestycji.
Ponadto Fundacja działa w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wsparcia rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych powiatu pruszkowskiego, organizuje wypoczynek dzieci i młodzieży, pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz promuje i organizuje wolontariat.
W 2018 roku Prezes Fundacji Krzysztof Pruszyński otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w kategorii „Działacz Społeczny i Związkowy, Fundator”, którego działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania.
 
Wojciech Jan Pstrokoński
Pan Wojciech Jan Pstrokoński karierę zawodową rozpoczął od pracy w przedsiębiorstwach państwowych, kolejno przechodząc przez powstające w tym czasie firmy polonijne i w końcu otworzył własną działalność gospodarczą. Większą część swojego dorosłego życia związał z Pruszkowem, z którym się tak polubił, że nawet sprowadził do miasta część swojej najbliższej rodziny. Początkowo jako mieszkaniec, a w kolejnych latach już jako Wiceprezes Zarządu w Fabryce Ołówków „St-Majewski” S.A. - będącej jednym z najstarszych, a kiedyś również największych przedsiębiorców w mieście.
Był współodpowiedzialny za wdrożenie procesów naprawczych i restrukturyzacyjnych, które ostatecznie wyprowadziły firmę z kłopotów finansowych i uchroniły od upadłości. Obecnie pracuje już tylko na część etatu, jako Dyrektor ds. Organizacyjnych, ale wcale nie przestaje interesować się Pruszkowem i jego potrzebami. Przez cały czas działa społecznie na rzecz Pruszkowa, w tym jako członek Rady Fundacji Pomocy Służbie Zdrowia, jak również w Inicjatywie Przedsiębiorców Pruszkowa i Brwinowa.
Podejmował wiele inicjatyw mających na celu wsparcie dla pruszkowskich szpitali oraz zakładów opieki zdrowotnej, co szczególnie cenne było w czasie pandemii. Między innymi ufundował profesjonalny ozonator dla Stacji Dializ na ul. Warsztatowej w Pruszkowie, zakup materiałów ochrony indywidualnej, pościeli dla Szpitala Powiatowego w Pruszkowie. Udzielał również wsparcia samorządowym jednostkom oświatowym zaopatrując je w wyroby Fabryki Ołówków ''St. Majewski”.
Brał aktywny udział w tworzeniu Stowarzyszenia Forum Gospodarczego działającego na terenie powiatu i inicjatorem oraz czynnym twórcą Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Gąsin w Pruszkowie co pozwoliło na zatrzymanie w Pruszkowie i rozwój Fabryki Ołówków, tradycjami związanej z Pruszkowem. Z empatią podchodzi do wszystkich inicjatyw społecznych, potrzebującym udzielając porad i wsparcia.
 
 
Kategoria: Działalność społeczna
 
Pan Franciszek Antonik
Pan Franciszek Antonik od roku 1957 na terenie powiatu pruszkowskiego edukował i rozpowszechniał wiedzę historyczną. Organizował drużyny harcerskie, obozy wędrowne, wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz wycieczki z tłem historycznym. Dbał o pomniki i pamięć poległych. Wprowadził na nasz teren strzelectwo sportowe, które działa pod jego czujnym okiem do dnia dzisiejszego. Bierze czynny udział w treningach i zawodach strzeleckich. Prowadzi seminaria na temat wydarzeń historycznych. Przypomina, opowiada, dyskutuje o tożsamości i patriotyzmie i zachęca coraz to młodsze pokolenia do poszerzania wiedzy z historii.
Jest człowiekiem godnym naśladowania. Stanowi ogromny autorytet już dla kilku pokoleń. Swoją postawą, mobilizacją, otwartością i pracowitością stworzył wokół siebie społeczeństwo chętne do działania, szanujące innych, niosące pomoc i pamiętające bohaterów. Dba o moralność młodego człowieka będąc przykładem patriotyzmu, szacunku wobec innych i strażnikiem dobrych wartości.
 
Katarzyna Maria Rybińska
Pani Katarzyna Maria Rybińska od 2000 roku pełni funkcję prezesa Towarzystwa Pomocy Dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, którego celem jest przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie stwarzania lepszych warunków do nauki i wypoczynku. W ramach działalności Towarzystwa organizowane są Charytatywne Bale Karnawałowe, podczas których pozyskiwane są środki finansowe (bilety, loteria fantowa, aukcja dzieł sztuki) niezbędne do prowadzenia pomocy społecznej dzieciom i ich rodzicom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin.
Pani prezes Katarzyna Maria Rybińska czynnie zrzesza przyjaciół i ludzi dobrej woli, którzy wspomagają prace społeczno-charytatywne Towarzystwa. Ponadto pozyskuje dzieła sztuki na aukcję, która jest integralnym elementem każdego Charytatywnego Balu Karnawałowego. Pozyskane pieniądze Towarzystwo przeznacza na organizację wycieczek, pomoc lekarską, rehabilitację, specjalistyczny sprzęt i zajęcia takie jak: dogoterapia, hipoterapia, trening umiejętności społecznych, lekarstwa, finansowanie obiadów szkolnych, spektakle edukacyjno-profilaktyczne, imprezy szkolne, prezenty z okazji Dnia Dziecka czy Świąt Bożego Narodzenia i inne dla uczniów (i ich rodzin) z Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie.
 
Elżbieta Anna Smolińska
Elżbieta Anna Smolińska z samorządem powiatu pruszkowskiego była związana od czasu utworzenia powiatów do roku 2018. Przez kolejnych 6 kadencji była radną Rady Powiatu Pruszkowskiego. W I kadencji pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pruszkowskiego, a w latach 2002 -2014, przez 3 następne kadencje, była Starostą Pruszkowskim. Przez trzy kadencje pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Konwentu Starostów Mazowieckich, została również wybrana przez Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich do Zarządu Związku Powiatów Polskich
Przez Marszałka Województwa Mazowieckiego została powołana do Komitetu Monitorującego RPO, w którym pracowała przez dwie kadencje, do Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego oraz do Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Elżbieta Anna Smolińska pełniąc przez 12 lat funkcję Starosty Pruszkowskiego przyczyniła się do rozwoju powiatu pruszkowskiego poprzez realizację wielu ważnych dla mieszkańców zadań, skupiając się nie tylko na budowie i modernizacji budynków i dróg powiatowych, ale inwestując również w poprawę usług medycznych, w rozwój pomocy społecznej, oświaty, kultury i sportu, poprawę obsługi mieszkańców przez administrację powiatową, w bezpieczeństwo oraz dbając o dziedzictwo kulturowe. Swoją wiedzą i doświadczeniem służyła również pracując w różnych zespołach zewnętrznych, przyczyniając się do promocji powiatu pruszkowskiego.
Za swoją pracę i znaczący wkład w rozwój samorządu powiatowego została odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi a następnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma innymi odznaczeniami i wyróżnieniami.
 
 
Kategoria: Kultura
 
Joanna i Zbigniew Mikiciukowie
W latach 90. XX w. na terenie Powiatu Pruszkowskiego powstaje Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach, placówka założona przez Joannę i Zbigniewa Mikiciuków, którzy w latach 70. zaczęli zajmować się dobrami kultury motoryzacyjnej w Polsce.
Zbierali porzucone pojazdy, niekiedy unikatowe egzemplarze i ratowali je przed zniszczeniem i złomowaniem. Przez lata zgromadzili i odrestaurowali wiele obiektów.
Dość pokaźną kolekcję przenieśli z Warszawy na teren Powiatu Pruszkowskiego i udostępnili ją dla ogółu społeczeństwa.
W 1994 r. kolekcja uzyskuje wpis Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2001 r. jako pierwsze prywatne muzeum za swoje zasługi w dziedzinie ratowania dóbr kultury narodowej zostaje wpisane do rejestru Muzeum Państwowych.
Udało się uratować i przywrócić do świetności ponad 300 pojazdów zabytkowych i 5000 rekwizytów. Najstarszym pojazdem jest traktor TITAN produkcji USA z 1895 r. Najstarszy pojazd ciężarowy to Mercedes z 1913 r. A osobowy - Fiat z 1919 r. Wśród eksponatów są samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, samoloty, wózki dziecięce, rowery, motocykle, a także sprawne czołgi. Są też samochody należące niegdyś do znanych osób: ZIS kabriolet Józefa Stalina, Mercedes Lody Halamy i wiele innych aut jakimi jeździli m.in. Elvis Presley, Marilyn Monroe czy Jan Kiepura.
W chwili obecnej jest to największa placówka motoryzacyjna w kraju, jedna z większych i licząca się na świecie.
 
 
Kategoria: Sport
 
Wojciech Nitecki
W latach 1995-2006 był członkiem Brwinowskiego Klubu Sportowego „Naprzód Brwinów”. Od 2006 roku jest członkiem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Brwinów, a zarazem kierownikiem i trenerem sekcji kulturystyki i trójboju siłowego. Organizator mistrzostw Brwinowa o puchar Gminy Brwinów w wyciskaniu sztangi leżąc, które cieszyły się dużą popularnością wśród zawodników z całej Polski. Atrakcją zawodów były pokazy kulturystyczne i siłowe w wykonaniu czołowych mistrzów Polski. W ramach dorocznych Dni Brwinowa i Dożynek Gminnych organizował zawody Strong-Man, w których udział brali znani siłacze. Jako kierownik a zarazem trener sekcji Trójboju Siłowego zdobywał w Polsce, ale też poza jej granicami np. w Niemczech, Austrii, na Węgrzech czy Słowacji Tytuły Mistrza i Wicemistrza Europy i Świata. Odznaczony brązową i srebrną odznaką PZPN i medalem Zaszczytna Odznaka Sokoła.
Wojciech Nitecki może pochwalić się wieloma sukcesami i medalami zdobytymi podczas zawodów w wyciskaniu sztangi leżąc m.in: 1 miejsce na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w 2010, 1 miejsce na Mistrzostwach Europy w 2011 w Rybniku,  2 miejsce na Mistrzostwach Świata federacji WUAP Niemcy w 2012 roku, czy 2 miejsce na Mistrzostwach Świata federacji WUAP na Słowacji w 2018 roku.
 
Bogdan Lewandowski
Pan Bogdan Lewandowski w latach 1968-1979 był trenerem łyżwiarstwa szybkiego MZKS ZNICZ PRUSZKÓW i nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkół Mechanicznych w Pruszkowie, w latach 1973 -1979 pracował jako szef wyszkolenia w MZKS ZNICZ PRUSZKÓW. W latach 1972-1995 trener drużyny piłki nożnej seniorów LKS ORZEŁ NADARZN, do 1998 roku trener drużyny Seniorów LKS ANPREL NOWA WIEŚ. W latach 1995 -2017 pełnił funkcję trenera drużyn dziecięcych i młodzieżowych GLKS NADARZYN. Kibic i pasjonat lokalnej piłki nożnej. Sędzia międzynarodowy łyżwiarstwa szybkiego.
Pan Bogdan Lewandowski jest legendą pruszkowskiego i nadarzyńskiego sportu. Zasłużony zawodnik, którego kariera piłkarska związana była z klubami MZKS Znicz Pruszków, Polonia Warszawa, Legia Warszawa i LKS Orzeł Nadarzyn. Działacz sportowy i wychowawca wielu pokoleń piłkarzy i łyżwiarzy szybkich. Swoją postawą, ogromną kulturą osobistą oraz dokonaniami na niwie sportu, przez całą karierę zawodniczą i zawodową stanowił wzór do naśladowania dla zawodników i działaczy sportowych, o czym świadczą wskazane osiągnięcia sportowe oraz wyróżnienia i odznaczenia. Pan Bogdan Lewandowski jest osobą wyjątkową, ukochaną przez dzieci i młodzież oraz darzoną wielkim szacunkiem przez mieszkańców powiatu pruszkowskiego.
 
 
Kategoria: Oświata i edukacja
 
Fundacja Pokolenia Pokoleniom
Fundacja Pokolenia Pokoleniom od wielu lat realizuje projekty, związane z edukacją kulturalną, artystyczną i historyczną, popularyzuje dziedzictwo kulturowe Powiatu Pruszkowskiego oraz animuje lokalną społeczność do aktywności.
Fundacja wzmacnia poczucie przywiązania do lokalnej tradycji i dziedzictwa. Przykładem jest konkurs „Porcelit Pruszków - Nasza Tradycja" na filmy amatorskie na temat historii fabryki pruszkowskiej przeprowadzony w roku 2021.
Fundacja nadzoruje prowadzenie profilu edukacyjnego „Pruszków -Tradycja Polskiej Ceramiki", gdzie różni autorzy i kolekcjonerzy publikują swoje teksty i zdjęcia na temat historii fabryki ceramiki w Pruszkowie. Doprowadziło to do stworzenia społeczności (mieszkańców Powiatu, kolekcjonerów), z którą Fundacja prowadzi ekspercki dialog online w zakresie wiedzy o wyrobach pruszkowskiej fabryki.
Fundacja gromadzi nagrania wspomnień byłych pracowników ZPS Pruszków w formie filmów oraz współpracuje z lokalnymi instytucjami w obszarze upowszechnia wiedzy na temat historycznego i kulturalnego dorobku Pruszkowa, w szczególności w kontekście ceramicznych tradycji miasta.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: