W dniach 28 maja – 30 czerwca 2019? w Milanowskim Centrum Kultury trwała planowa kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, której celem było „sprawdzenie wydatkowania pieniędzy na kulturę rozproszoną”. Przed zakończeniem procedury związanej z przeprowadzoną kontrolą, w dniu 27 sierpnia w BIP-ie Urzędu Miasta zamieszczono protokół pokontrolny, mimo iż Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik do Statutu Miasta , a zmieniany pod koniec ubiegłej kadencji – tego nie przewiduje.

Przewodnicząca Rady Miasta Janina Moława, podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10 października br. https://www.youtube.com/watch?v=Ym66VkqGSUQ&t=10170s  (czas nagrania 1:39 do 1:41) stwierdziła, że protokół został zamieszczony na podstawie jej polecenia wydanego urzędnikom w dniu 25 marca br. (w Biurze Rady istnieje podobno notatka dokumentująca to polecenie – informacja z Biura Rady). Podczas wspomnianego posiedzenia argumentowała swoje działanie przedwyborczą obietnicą obecnego burmistrza o stworzeniu szklanego (transparentnego) urzędu. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej możemy dowiedzieć się, że:

  • przeprowadzający kontrolę nie przygotowali się do niej. Nie zapoznali się z Ustawą z dnia 25.10.1991 r (z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. z 2018 r poz. 1105) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ani z Ustawą prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 19 poz.177), art. 4d, z którego wynika, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej (czas nagrania 2:00:00 – 2:01:20)
  • z kontroli sporządzono 3 protokoły, przy czym w drugim, którego nie udostępniono radnym i nie zamieszczono w BIP-ie usunięto błędy formalne, zaś w trzecim usunięto sformułowania naruszające dobra osobiste dyrektora Milanowskiego Centrum Kultury, wynikające z braku znajomości uregulowań prawnych dotyczących jednostek kultury, przez radnych kontrolujących
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wiśniewski wyraził opinię, że pierwszy protokół nie powinien być zamieszczony w BIP-ie.

Ci z Państwa, którzy znajdą czas i wejdą w BIP Urzędu Miasta , w protokoły kontroli Komisji Rewizyjnej https://milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/rada-miasta/dokumenty/protokoly-z-posiedzen-komisji/protokoly-z-posiedzen-komisji-viii-kadencji/12647-protokoly-z-kontroli-komisji-rewizyjnej, będą mogli zobaczyć, że znajdują się tam nie tylko wcześniej wspomniane 2 protokoły, ale także: Odpowiedź Milanowskiego Centrum Kultury, Wezwanie do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych wystosowane przez panią Anetę Majak do radnego: Leszka Kołodziejskiego i  Przewodniczącej Rady Miasta Janiny Moławy oraz odpowiedzi na te wezwania. Niezrozumiałym jest nie zamieszczenie wezwania skierowanego do radnego Krzysztofa Wiśniewskiego.

Dobrze, że przynajmniej dwójka radnych: Karolina Białecka i Waldemar Parol odcięła się od  szalonego pomysłu robienia z BIP-u Urzędu Miasta miejsca wymiany ciosów i stanęła w obronie kontrolowanej jednostki i jej dyrektora, a radna Marzena Osiadacz zwróciła uwagę, że takie działanie jest niezgodne z obowiązującym Regulaminem Komisji Rewizyjnej, a poza tym w sytuacji kiedy Rada Miasta zleca kontrolę, to jej wyniki powinna również formalnie przyjąć. Dobrze, że wśród mieszkańców miasta są ludzie, którzy mają wątpliwości dotyczące merytorycznych i etycznych kwalifikacji członków Komisji Rewizyjnej i sugerują zmianę jej składu (wypowiedź pana Michała Inkielmana podczas Komisji Kultury, https://www.youtube.com/watch?v=nTcAYRXIMO0&t=9494s , czas nagrania 2:31:49 – 2:36:43).

Pani Janina Moława po wypowiedzi radnej Marzeny Osiadacz, podczas wspomnianego wcześniej posiedzenia Komisji Rewizyjnej, stwierdziła – „nawet nie odpowiadacie na pytania, które do Was kieruję” (czas nagrania 2:44:47). Czy oznacza to, że pomiędzy radnymi, a Przewodnicząca Rady nie ma współpracy? Dlaczego Przewodnicząca Rady Miasta nie wystąpiła z propozycją zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej, przed wydawaniem urzędniczkom polecenia zamieszczania poszczególnych wersji protokołów z kontroli? Przywołany przez panią Janinę Moławę  w odpowiedzi na Wezwanie pani Anety Majak art. 6. ust.1 pkt. 1-3 ppkt.4 lit. a tiret drugie Ustawy o dostępie do informacji publicznej mówi o udostępnianiu efektów kontroli (jej przebieg powinien być udokumentowany w protokole).

O co tu właściwie chodzi? Bo jeżeli o ośmieszenie Rady Miasta – to gratuluję, udało się!

Jestem za transparentnością, podobnie, jak mam prawo przypuszczać, większość mieszkańców naszego miasta. Nie mogę jednak zaakceptować łamania obowiązującego prawa i rzucania pomówień na niewinnych ludzi. Istnieją procedury i należy ich przestrzegać. Nawet CBA nie ujawniło protokołu z kontroli oświadczeń majątkowych obecnego prezesa NIK-u, przed jego ustosunkowaniem się do treści protokołu.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: