Najważniejszym punktem porządku obrad XVIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbyła się 26 czerwca 2012 roku, było zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2011 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium. W obu przypadkach radni głosowali identycznie – 10 głosów za, 4 przeciw. Sesja miała zaskakujący przebieg.

Na początku Sesji, która rozpoczęła się o godz.16:15, a zakończyła po 23:00, przegłosowano zmianę w porządku obrad, wycofując podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy użyczenia, na okres 5 lat, niezabudowanej nieruchomości przy ulicy Staszica. Z inicjatywą uchwałodawczą wystąpili radni. Zgodnie z opinią radcy prawnego Jolanty Miśkiewicz, w przypadku decyzji dotyczących rozporządzania majątkiem miasta, inicjatorem uchwał może być Burmistrz, radni natomiast propozycje burmistrza akceptują bądź odrzucają. Zaskakuje fakt, że radni z kilku kadencyjnym stażem - ciągle tego nie wiedzą.

Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności pomiędzy sesjami
Burmistrz poinformował miedzy innymi o:

 • Częściowym rozdysponowaniu rezerwy budżetowej ogólnej – pozostało 264 tys. zł. i pozostawieniu w całości rezerwy oświatowej w wysokości 400 tys. zł.
 • Rozstrzygnięciu konkursu na „Lato w mieście”, który wygrały 3 organizacje. Największą kwotę – 28 tys. zł, z przeznaczonych na ten cel 45 tys. zł, otrzymają nasi harcerze.
 • Braku zainteresowania samochodami gaśniczymi OSP, na które były ogłoszone przetargi. W drugich przetargach  zostanie obniżona kwota, co oznacza, że ze sprzedaży obu samochodów zabraknie środków na planowany zakup samochodu bojowego typu Mercedes i brakujące środki trzeba będzie przewidzieć w budżecie, przy kolejnej jego aktualizacji.
 • Trudnościach komunikacyjnych w mieście, spowodowanych budową kanałów w ulicach: Średnia i Kościuszki na odcinku Chrzanowska – Literacka.
 • Skuteczności mieszanych patroli Straży Miejskiej i Policji, które maja na celu przede wszystkim sprawdzanie przestrzegania przez samochody ciężarowe wprowadzonych ograniczeń tonażowych. 83 kierowców ukarano mandatami. Uznano, że patrole powinny być kontynuowane, co oczywiście wiąże się z kosztami i koniecznością dofinansowania obu jednostek.
 • Rozstrzygnięciu RIO, stwierdzającym częściową nieważność uchwał RM dotyczących Spółką Wodnej -  w umowie   miasta ze spółką nie może być zawartego trybu kontroli wykonywania zadań przez spółkę, gdyż miasto do takiej kontroli nie jest uprawnione, mimo iż tę spółkę będzie dotowało i jest jej członkiem.
 • Inicjatywie Caritas dotyczącej uruchomienia jadłodajni dla osób potrzebujących – co wiąże się z koniecznością podjęcia decyzji o finansowym zaangażowaniu miasta.
 • Decyzjach personalnych związanych z przyjęciem nowego pracownika do Referatu Geodezji ( na miejsce pracownika kończącego pracę) oraz dwóch radców prawnych: Małgorzaty Łyjak na cały etat i Jolanty Miśkiewicz na pół etatu.


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok
Wykonanie budżetu krótko (na prośbę wiceprzewodniczącego Karola Wójcika) omówiła Skarbik Miasta Bożena Sehn informując, że 2011 rok zakończył się następującymi wynikami finansowymi :
Dochody - 51 013 tys. zł , przy planowanych - 49 104 tys. zł, 103,9%
Wydatki – 49 012 tys. zł, przy planowanych – 49 468 tys. zł , 99,1%. Uzyskano nadwyżkę budżetową ( pierwszy raz od wielu lat), przy planowanym deficycie 364 tys. zł.
Posiłkowano się kredytem w wysokości 3678 tys. zł. Łączna spłata kredytów (razem z wcześniej pobranymi) – 4 939 tys. zł. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 34 517 tys. zł, z tego kredyty i pożyczki - 25 268 tys. zł , wykup wierzytelności (przedszkole) – 9 248 tys. zł.
Wskaźnik zadłużenia wyniósł 55, 44% przy maksymalnym 60%.
Po  odczytaniu wyniku głosowania nad sprawozdaniem w poszczególnych komisjach: Budżetowa- 3 za, 1 przeciw, Edukacji- 2 za, 2 przeciw, Zdrowia – jednogłośnie pozytywna, Kultury – 2 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się, Praworządności- jednogłośnie pozytywna, przystąpiono do dyskusji.
Głos zabrał prowadzący  obrady Sesji – wiceprzewodniczący Karol Wójcik, dzieląc się z zebranymi swoimi wnioskami i uwagami. Budżet – jak powiedział – był wykonany zgodnie z uchwałą budżetową, wiele razy nowelizowaną, ale uchwaloną. W Sprawozdaniu  Komisji Rewizyjnej nie znalazłem zarzutów dotyczących wydatków, znalazły się zarzuty dotyczące Walerii… O zaniechaniach  informowałem Burmistrza wielokrotnie w bezpośrednich rozmowach… Gdyby głosowanie dotyczyło całokształtu – miałbym wątpliwości. Proszę byśmy głosując nie przydawali temu głosowaniu większego znaczenia niż ono ma.
Ad vocem wypowiedziało się dwoje radnych: Aleksandra Krystek stwierdziła, że przewodniczący wyszedł przed orkiestrę, zaś Wojciech Wlazło prosił by przewodniczący nie umniejszał roli tego głosowania.
Następnie wiceprzewodniczący Karol Wójcik odczytał Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za 2011 rok- pozytywnie oceniającą przedłożone sprawozdanie jak i wykonanie budżetu.
Po opinii RIO - radna Katarzyna  Słowik, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, odczytała opinię tej komisji dotyczącą wykonania budżetu. Negatywną opinię i wniosek o nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi uzasadniono: nieprawidłowością w wycenie stanu mienia, nie wypłaceniem w terminie wynagrodzenia nauczycielom (taki przypadek miał miejsce raz), niewłaściwym ściąganiem należności za przykanaliki, w tym dowolnym zwalnianiem z tych opłat, wysokim zadłużeniem powodującym brak środków umożliwiających aplikowanie o fundusze UE.
Z opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej, odczytanej przez Karola Wójcika wynikało, że Komisja Rewizyjna nie miała podstaw do formułowania takiego wniosku.
Karol Wójcik, prowadzący obrady Sesji, nie pozwolił Aleksandrze Krystek na ustosunkowanie się do opinii RIO.
Radni w głosowaniu wypowiedzieli się przeciw dyskusji na temat opinii Komisji Rewizyjnej i opinii RIO, głosami 4 za, 7 przeciw i 2 wstrzymujące się.
Zgodnie z porządkiem obrad radni przystąpili do głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i udzieleniem Burmistrzowi absolutorium. Tak jak napisałam we wstępie, oba głosowania zakończyły się identycznym wynikiem: 10 głosów za, 4 przeciw.
Burmistrz podziękował Radnym deklarując, że wszystkie zgłoszone przez nich sprawy nie będą zapomniane. Podziękował również współpracownikom.

Kolejne uchwały przyjęte przez Radę

 1. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021 i zmiana budżetu na 2012 rok były omówione przez  Burmistrza Jerzego Wysockiego i Skarbnika Bożenę Sehn.  Przekazano następujące informacje:
  1. Zostało pozytywnie zweryfikowanych 189 faktur za realizację kanalizacji; otrzymaliśmy I transzę refundacji w wysokości 7 667 tys. zł, z czego 4 445 tys. zł. zostanie przeznaczone na realizację III, ostatniego etapu realizacji kanalizacji finansowanej ze środków UE, zaś  pozostałe 3 222 tys. zł. będzie mogło być wykorzystane na inne cele
  2. Konto miasta zasilił ponadto Urząd Skarbowy kwotą 2 066 tys. zł. z tytułu zwrotu VAT-u z faktur za kanalizację.
  3. Filozofia Prezydium Urzędu, jak powiedział Burmistrz, składającego się z 4 osób jest taka, by połowę pojawiających się wolnych środków przeznaczać na oddłużanie, po to by w 2014 roku zejść z zadłużeniem do poziomu 20 mln. zł,  przy dotychczas planowanym w wysokości 28 mln. zł. Druga połowa środków, w znacznej części zostanie przeznaczona na inwestycje, a także na wydatki bieżące, w tym na zwiększenie wynagrodzeń w UM o kwotę 190 tys. zł . Podwyżka średnio na osobę wyniesie 200 zł, ale jak powiedział Burmistrz „urawniłowki” nie będzie. Przewidziano również środki na wigilię dla podopiecznych OPS. Zmniejszenie w kwocie 16 tys. zł wystąpiło w ochronie zdrowia. Interesujący jest fakt, że nikt z radnych, w tym radni z Komisji Zdrowia, nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, nieobecnej na Sesji Przewodniczącej Rady, z czego wynika to zmniejszenie. Odpowiedzi udzielił pracownik UM. Okazało się, że była to oszczędność wynikająca z przetargu na usługi rehabilitacyjne.
  4. Do planu proponuje się wprowadzić 40 nowych inwestycji, z których wiele było odkładanych przez kilka lat tj, wodociągi w nowych ulicach, kanalizacja w kilku ulicach nie objętych projektem finansowanym przez UE, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Łącznej i Nowowiejskiej, wiele inwestycji drogowych, przebudowa stołówki w Szkole Podstawowej nr 2, remont poczekalni na dworcu PKP, ułożenie chodnika i przebudowa oświetlenia na stadionie, modernizacja parku Lasockiego i Amfiteatru, rozszerzenie obszaru strefy płatnego  parkowania. W budżecie na 2012 rok oraz w WPF nie przewidziano środków na zabezpieczenie willi Waleria przed dalszą degradacją (odpowiedź Burmistrza na pytanie radnej Marii Swolkień-Osieckiej).
  Uchwała zmieniająca WPF została przyjęta 10 głosami  za, przy 3 wstrzymujących się, zaś zmieniająca budżet 2012 roku - 9 głosami za, przy 4 wstrzymujących się.
 2. Przyznanie dotacji  na prace przy zabytkach położonych na obszarze Milanówka. Zgłoszono 7 wniosków spełniających wymagania formalne, na łączna kwotę 627 tys. zł, w sytuacji gdy w budżecie miasta przeznaczono na ten cel 100 tys. zł. Tak więc Komisja Kultury oceniająca wnioski i proponująca kwoty miała bardzo trudne zadanie. Przy przyjętym kryterium by dotować najbardziej zagrożone obiekty i te, które dotychczas nie były dotowane, zaproponowano dotacje na następujące wille: Ada ul. Graniczna 32 – 10 tys. zł, Marylówka ul. Słowackiego 4A- 15 tys. zł, Matulinek ul. Mickiewicza 8/10 – 10 tys. zł, Dina ul. Zaciszna 12 – 30 tys. zł, Banczewianka ul. Zaciszna 10 – 35 tys. zł. Propozycja Komisji Kultury została jednogłośnie (13 głosów za) przyjęta przez Radę Miasta.
 3. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Polesie” oraz sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Milanówka” w części dotyczącej tego obszaru - warunkujących zgodność obu dokumentów. W uzasadnieniu do projektów uchwał podano: Opracowanie planu pozwoli na zachowanie ładu przestrzennego, wprowadzenie jednolitych zasad i wskaźników dla zabudowy jednorodzinnej, określenie granic terenów o różnym przeznaczeniu, a także właściwej obsługi komunikacyjnej. Powołano się również na zmianę przepisów dotyczących obszarów leśnych i dużą ilość wniosków o warunki zabudowy wpływających do UM. Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu przyjęto 9 głosami za, przy 1 przeciw i 3 wstrzymujących się, zaś uchwałę o zmianie Studium 9 głosami za przy 4 przeciw. Przed głosowaniem odczytano pismo Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, w którym negatywnie ustosunkowano się do zmiany Studium dla tego, jak określono w piśmie, cennego obszaru pod względem ekologicznym.
 4. Wyrażenie zgody na wieloletnią dzierżawę części gminnej nieruchomości. Działka o powierzchni 700 m znajduje się przy ul. Turczynek. Dotychczasowa umowa wygasła. Działka była dzierżawiona między innymi przez firmę prowadzącą punkt odbioru bioodpadów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Zaskakujący przebieg Sesji
Z powodu nieobecności Przewodniczącej Rady, Sesji przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Karol Wójcik. Na Sesję przyszło wyjątkowo dużo mieszkańców, w tym duża grupa młodzieży.
W programie Sesji, poza punktami wcześniej przeze mnie omówionymi, znalazły się jak zwykle: interpelacje i zapytania, odpowiedzi na interpelacje i zapytania, informacje wiceprzewodniczącego RM, sprawy różne, zaś pomiędzy podjęciem uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i absolutorium dla Burmistrza, a podjęciem uchwał w innych sprawach wprowadzono punkt „Prezentacja przez grupę młodzieży 4 YOUth rezultatów projektu „Let’s get involved!” oraz projektu Strategii Rozwoju Polityki Młodzieżowej i Oferty Kulturalnej na lata 2012 -2017.”Intersujące wystąpienie młodych ludzi trwało prawie godzinę.

Nasuwa się kilka pytań:

 1. dlaczego  tę prezentację wprowadzono na jedną z najważniejszych Sesji w roku, ograniczając czasowo prezentację wyników osiągniętych w 2011 roku. W innych miastach, np. w sąsiednim Grodzisku Mazowieckim wyniki są szczegółowo omawiane i nikomu nie przyjdzie do głowy prosić skarbnika by mówił krótko. Dlaczego nie było dyskusji nad tym co się nam udało dobrze, a w czym nie mieliśmy sukcesów, dlaczego nie próbowano wyciągnąć wniosków na przyszłość?
 2. dlaczego sprawami młodych ludzi i ofertą dla nich nie zajęto się wcześniej?
 3. dlaczego nie zaproszono młodych mieszkańców Milanówka na wcześniej zorganizowane posiedzenie połączonych komisjach z udziałem przedstawicieli aktywnych organizacji pozarządowych po to, by po prezentacji można było podjąć dyskusję i zastanowić się w jaki sposób zaspokoić ich oczekiwania?
 4. co chciano osiągnąć wprowadzając prezentację do porządku obrad Sesji?

To pytania wywołane porządkiem Sesji. Jeszcze więcej pytań wywołuje jej prowadzenie:

 1.  dlaczego przewodniczący przed głosowaniem wygłasza „expose” na temat sposobu swojego głosowania, czy przypadkiem nie jest to próba wywierania wpływu na sposób głosowania przez radnych?
 2. dlaczego w niegrzeczny sposób odmawia radnym możliwości wypowiedzi lub też przerywa wypowiedź mieszkańców zabierających głos w sprawach różnych?
 3. dlaczego konfliktu, pomiędzy MCK i sąsiadującym z MCK mieszkańcem, który zdenerwowany głośnym koncertem  odbywającym się w niedzielę - polał wodą muzyków wraz z podłączonym do energii elektrycznej sprzętem, nie próbowano rozwiązać w gabinecie Burmistrza, z udziałem przedstawicieli Rady Miasta i stron konfliktu, dopuszczając do nieprzyjemnej wymiany zdań podczas Sesji? Dlaczego podczas Sesji, w punkcie porządku obrad „Sprawy różne”, zaproszono do wypowiedzi strony konfliktu, który gdyby postąpiono w sposób analogiczny jak to czynił Michał Lasocki Prezes Milanowskiego Towarzystwa Letniczego, miałby szansę być zakończony polubownie?. Dlaczego podczas Sesji odczytano jedynie  początkowy fragment pisma TMM, bez informacji jak takie konflikty rozwiązywał w przeszłości, z powodzeniem, Michał Lasocki? Mam prawo przypuszczać, że gdyby wcześniej radni uchwalili regulamin organizacji tego typu imprez, do konfliktu by nie doszło.
 4. dlaczego mieszkance, zabierającej głos w sprawach różnych i krytykującej sposób zajęcia się sprawami młodych na Sesji absolutoryjnej, ostatniej przed dwumiesięcznymi wakacjami radnych, a więc z obszernym programem, przewodniczący w sposób niegrzeczny próbował wmówić wymuszanie na nim udzielenia jej głosu  w dyskusji poprzedzającej sprawy różne? Czyżby  przewodniczący nie posiadł umiejętności słuchania ze zrozumieniem?
 5. dlaczego sesje prowadzone są niezgodnie z Regulaminem Rady? dlaczego wieloletni radny, przewodniczący Komisji Praworządności nie zna  lub nie honoruje postanowień Regulaminu Rady? Dla przypomnienia zacytuję fragment Regulaminu:
      „Porządek obrad sesji powinien zawierać:
  1. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
  2. rozpatrzenie projektów uchwał, stanowisk, oświadczeń lub apeli,
  3. zgłaszanie interpelacji i zapytań,
  4. przyjęcie sprawozdania Burmistrza z bieżącej działalności między sesjami, realizacji uchwał i stanowisk Rady,
  5. odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji,
  6. sprawy różne”
  Bywam na sesjach Rady, ale nie przypominam sobie by kiedykolwiek głosowano nad przyjęciem sprawozdania.
  Zainteresowanych pełnym tekstem Regulaminu informuję, że znajdą go na stronie www Urzędu Miasta, nie w menu Rada Miasta, ale w Statucie Miasta, wchodząc poprzez Samorząd i Dokumenty Strategiczne. Po wejściu tam niech się nie zdziwią, że w Samorządzie znajdą informacje o przetargach i ofertach pracy, zaś w Strategii Rozwoju Turystyki informację o funkcjonującym Saloniku Historii Milanówka. Taki to urok tej strony.

Na Sesji byłam od początku do końca. Z przykrością muszę stwierdzić, że chwilami miałam wrażenie, że jestem w Teatrze Jednego Aktora. I nie są to tylko moje odczucia.
Na zakończenie zadam jeszcze jedno pytanie, tym razem posługując się językiem kabaretowym – Kochani, co tu jest grane?

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: