Pomysły na rewitalizację gminy Brwinów

Rozpoczął się kolejny etap prac nad gminnym programem rewitalizacji. Mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą zgłaszać do 5 lutego br. swoje propozycje projektów dotyczących rewitalizacji.

Rada Miejska w Brwinowie podjęła 26 listopada 2020 r. uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Brwinów. Teraz wszyscy zainteresowani mogą składać swoje propozycje projektów, które należy uwzględnić w programie rewitalizacji. Będzie to dokument strategiczny, pozwalający na planowanie dalszych działań oraz pozyskiwanie na ich realizację środków zewnętrznych.

Przedsięwzięcia mogą być zgłaszane przez samorząd, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty, np. instytucje publiczne, jak również przez grupy nieformalne mieszkańców. Każdy z projektów powinien służyć rozwiązaniu konkretnych problemów, przede wszystkim społecznych - na wyznaczonym przez uchwałę obszarze rewitalizowanym.

Wypełnione komputerowo lub odręcznie czytelnie drukowanymi literami karty zgłoszeniowe (wzór do pobrania pod artykułem) można składać od 22 stycznia do 5 lutego 2021 r.  w następującej formie:

  • papierowej przesłanej na adres Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów lub złożonej osobiście w Urzędzie Gminy Brwinów,
  • elektronicznej na adres brwinow@brwinow.pl.

Każda składana karta projektu powinna zostać podpisana czytelnie przez mieszkańca lub reprezentanta podmiotu, który takiego zgłoszenia dokonuje (np. przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa itp.) wraz z podaniem danych kontaktowych.

Dodatkowe informacje: tel. 33 300 30 78 lub e-mail: rewitalizacja@kreatus.eu.


Karty projektów stanowią propozycje działań, które będą jeszcze weryfikowane przez zespół opracowujący program rewitalizacji, przede wszystkim pod kątem potrzeby realizacji danego projektu w odpowiedzi na problemy występujące na danym obszarze, zgodności z ideą rewitalizacji oraz możliwości finansowania. W związku z tym zespół może kontaktować się z wnioskodawcą w celu ustalenia dodatkowych elementów w opisie lub ewentualnych zmian. Po weryfikacji propozycje działań rewitalizacyjnych zostaną wpisane do programu rewitalizacji w postaci projektów podstawowych oraz uzupełniających. Wpisanie projektu do programu nie oznacza, że dany projekt ma zapewnione źródło finansowania.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: