W ostatnim czasie na stronach BIP-u pojawiło się ogłoszenie o przetargu na projekt budowlany modernizacji, na cele rekreacyjne, zbiorników wodnych zwanych Stawami Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim.

Przedmiotem przetargu jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowanie pełnej dokumentacji, umożliwiającej wykonanie inwestycji, w tym uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, wszystkich dokumentów administracyjnych i cywilno-prawnych oraz przeprowadzenie procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Stawy Walczewskiego położone są w Grodzisku Maz. w zlewni rzeki Rokicianki między ulicami Nadarzyńską i Batorego. Obecnie jest to kompleks 3 prawie dzikich stawów – jednego dużego i dwóch mniejszych. Nad ich brzegami już teraz znajduje się „Orlik” oraz boisko do siatkówki plażowej, a same stawy są aktywnie wykorzystywane przez lokalne koło wędkarskie. Stawy są też ważnym obiektem retencyjnym i rekreacyjnym na terenie gminy Grodzisk Maz.

Będący przedmiotem ogłoszenia projekt ma obejmować wykonanie następujących prac:

  • wykonanie nowej budowli piętrzącej wodę,
  • ukształtowanie i wyniesienie zapory czołowej oraz grobli komunikacyjnej pomiędzy obecnym stawem głównym, a stawami bocznymi,
  • odtworzeniu czaszy zbiornika bocznego południowego i północnego wraz z rozbudową zbiornika w kierunku przepustu pod ulicą Warszawską,
  • uformowaniu skarp projektowanego zbiornika, umocnienie jego linii brzegowej oraz wykonaniu nowych budowli komunikacyjnych dla ruchu pieszego.

Projekt oparty ma być na podstawie opracowanej w 2011 r. „Koncepcji programowo-przestrzennej wykonania modernizacji układu zbiorników wodnych, zwanych >Stawami Walczewskiego<”, zlokalizowanych na rzece Rokiciance w Grodzisku Mazowieckim”. Koncepcję rozwiązań projektowych modernizacji układu zbiorników wodnych opracowano w dwóch wariantach, różniących się powierzchnią zalewu oraz pojemnością projektowanego zbiornika. Oba warianty zakładają nieco inny sposób zagospodarowaniem terenu powyżej zbiornika. Projekt ma zostać wykonany w oparciu o drugi wariant, przewidujący m. in. znacznie większy zbiornik wodny.

Oba stawy posiadać będą powierzchnię 33 565m2, mały staw - 12 395 m2, duży staw- 21 170m2. Nad stawami powstać mają między innymi:

  • budynek techniczno-gastronomiczny do składowania i napraw sprzętu żeglarskiego oraz prowadzenia małej gastronomii,
  • plac zabaw dla dzieci małych,
  • pasaż rekreacyjny na koronie projektowanej grobli wokół projektowanego stawu wraz z oświetleniem parkowym, małą architekturą i elementami małej architektury,
  • pochylnia dla wodowania żaglówek,
  • stok rekreacyjny dla sportów letnich i zimowych,
  • nowy mostek dla ruchu pieszo-rowerowego.

Rewaloryzacja Parku Skarbków i Stawów Goliana budziły z początku olbrzymie kontrowersje. Oba obiekty mimo wielu mankamentów, są odbierane pozytywnie przez większość mieszkańców i są najwidoczniejszymi efektami działań władz gminy.

Obecnie stawy Walczewskiego są terenem prawie dzikim i zaniedbanym , a istniejąca przy nich dawna infrastruktura praktycznie nie istnieje. Jedynie z opowieści poważnych wiekiem mieszkańców można usłyszeć o licznych atrakcjach nad stawami.... z ich dzieciństwa.

Czekaliśmy z publikacją materiału na rozstrzygnięcie przetargu na projekt. Niestety, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego modernizacji na cele rekreacyjne zbiorników wodnych zwanych Stawami Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim zostaje unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jakie jest Państwa zdanie na temat projektu przebudowy Stawów Walczewskiego? Czy teren ten powinien zostać zachowany w obecnej dzikiej formie, czy przebudowany na nowe centrum rekreacyjne Grodziska?

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: