Do końca maja samorządy w całym kraju mają obowiązek publikacji raportów o stanie gminy za rok poprzedni. Tak też uczynił Urząd Gminy w Jaktorowie, prezentując kondycję gminy. W tym przypadku wydaje się, że jest czym się pochwalić.

Na początek trochę danych statystycznych. Na dzień 31. grudnia 2019 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła 12 257 osób i rośnie co roku, a od 2016 r. wzrosła łącznie aż o 8%. Oznacza to, że ludzie chętnie sprowadzają się do tej podwarszawskiej gminy, jako miejsca, gdzie można mieszkać w ciszy i spokoju, a jednocześnie jest blisko do dużych miast, jako miejsc zatrudnienia z komfortowym dojazdem w krótkim czasie. Rośnie także co roku liczba budowanych domów. W 2019 r. nadano 102 numery porządkowe dla nowo wybudowanych budynków. Ponadto w części dokumentu dotyczącej infrastruktury technicznej możemy dowiedzieć się, że ponad 80% wszystkich dróg w gminie posiada nawierzchnię bitumiczną (czyli asfaltową), co jest bardzo dobrym wynikiem. Należy zwrócić tutaj uwagę, że z 217 km wszystkich dróg aż 183 km są w zarządzaniu gminy, a jedynie 34 km to drogi krajowe, wojewódzkie lub powiatowe. Również w przypadku sieci wodociągowych pojawia się wskaźnik 80%, a dotyczy on liczby mieszkańców korzystających z tego typu dostaw wody. Jak możemy przeczytać w raporcie, łączna długość sieci wodociągowych w gminie Jaktorów wynosi ponad 170 km, a wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. umowy na dostawę wody były podpisane z 3 473 odbiorcami. Ponad połowa budynków w gminie jest również podłączona do kanalizacji i, jak na gminę wiejską, jest to ponownie bardzo dobry wynik. Na koniec 2019 r. do zbiorczej sieci kanalizacyjnej podłączone były 2 333 obiekty przy łącznej długości ponad 154 km sieci. W Jaktorowie od lat rozbudowywana jest również bardzo dynamicznie sieć oświetlenia ulicznego. Obecnie zainstalowanych jest 3 270 lamp. Zmieniają się jednak technologie i obecnie, poza rozbudową sieci oświetlenia, Jaktorów inwestuje w wymianę lamp sodowych na LED. Widać już tego pierwsze efekty, ponieważ obecny stosunek wynosi 1 287 lamp LED-owych do 1 983 sodowych. Wymiany planowane są w następnych latach tak, aby docelowo wszystkie latarnie były energooszczędne, dzięki czemu gmina będzie mogła zaoszczędzić duże środki przy jednoczesnym poprawieniu jakości oświetlenia ulic.

W raporcie możemy również znaleźć informacje o najważniejszych inwestycjach zakończonych w 2019 r. W przypadku dróg należy zwrócić uwagę, że na każdą z wykazanych inwestycji pozyskane zostały fundusze zewnętrzne. Świadczy to o świetnym przygotowaniu urzędu do pozyskiwania takich środków, dzięki czemu możliwe są wielomilionowe inwestycje przy niewielkim wkładzie własnym gminy. Poza drogami w 2019 r. zakończyły się dwie duże inwestycje obiektów edukacyjnych. Były to rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jaktorowie i rozbudowa przedszkola w Międzyborowie wraz z rozbudową Gminnej Biblioteki Publicznej. Obie inwestycje pochłonęły łącznie około 13,5 mln zł. Dzięki temu szkoła w Jaktorowie uzyskała nową kondygnację z salami edukacyjnymi oraz remont dużej części dotychczas użytkowanego budynku, a w Międzyborowie dobudowaną cześć przedszkola i bibliotekę, która może stanowić także miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych.

Najciekawszym z punktów tego typu raportów są zawsze informacje o finansach. W przypadku gminy Jaktorów budżet w 2019 r. wynosił około 100 mln zł. Dochody przy planowanych 101,5 mln wyniosły 99,7 mln, a wydatki przy planowanych 114,6 mln to finalnie 99,9 mln. Co prawda dochody były mniejsze od planowanych, ale wydatki również. Dzięki temu z planowanego deficytu w kwocie ponad 13 mln zł udało się zamknąć budżet w kwocie niecałych 21 tys. zł deficytu.

Reasumując raport pokazuje, że gmina Jaktorów cały czas dynamicznie się rozwija, a jej stabilność finansowa jest na wysokim poziomie. Raport można znaleźć pod adresem http://www.bip.jaktorow.pl/upload/RAPORT%202019%20.pdf

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: