Jak poinformował portal gospodarczy wnp.pl, zarząd PSE podjął decyzję o ostatecznym wyznaczeniu trasy przebiegu linii przesyłowej Kozienice-Ołtarzew zgodnym z przebiegiem trasy w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Oznacza to w największym skrócie, że wracamy do punku wyjścia.

Zgodnie z prezentowanymi na łamach portalu wnp.pl tłumaczeniami Eryka Kłossowskiego, prezesa PSE, wybrany optymalny wariant budzi duży konflikt i nie ma waloru trasy uzgodnionej społecznie. Patrząc jednak na to kryterium i przypominając sobie sposób ustalania trasy w planie województwa mazowieckiego, podobna ocena tej trasy również ciśnie się nam na usta.

Tematem tym zajmiemy się szerzej w najbliższych dniach, tymczasem więcej informacji mogą Państwo znaleźć na portalu gospodarczym wnp.pl w artykule PSE zdecydowały o przebiegu linii Kozienice-Ołtarzew


Aktualizacja: Dziś, 3 sierpnia 2016 oficjalnie opublikowany został komunikat prasowy potwierdzający nasze wcześniejsze informacje. Zamieszczamy go poniżej:

PSE: Budowa linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew konieczna dla wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice i bezpieczeństwa energetycznego kraju

  • W 2014 r. przebieg linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew został uzgodniony społecznie i przyjęty w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego, w trybie art. 41 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Plan ten ma moc obowiązującą;
  • Budowa linii zgodnie z Planem nie została przesądzona przez poprzedni zarząd PSE S.A. Samorząd Województwa Mazowieckiego otworzył możliwość dyskusji nad przebiegiem linii według obowiązujących dokumentów planistycznych, w wyniku czego  komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego postanowiły o powołaniu Forum Dialogu. Prace Forum, wobec decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z dnia 18 lutego 2016 r., zakończyły się fiaskiem;
  • W celu zażegnania zaistniałego konfliktu społecznego, powołany w grudniu 2015 r. nowy Zarząd PSE S.A. przeprowadził analizę wielokryterialną pięciu wariantów przebiegu linii;
  • Wynik przeprowadzonej analizy wielokryterialnej wskazał na to, że trasa ta powinna być wytyczona z wykorzystaniem korytarzy transportowych DK50/A2, jednak ten przebieg trasy spotkał się z licznymi protestami społecznymi;
  • Budowana przez PSE S.A. linia przesyłowa relacji Kozienice - Ołtarzew jest inwestycją celu publicznego, konieczną dla wyprowadzenia mocy z nowo budowanego bloku w Elektrowni Kozienice i wzmocnienia bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Tymczasem w związku z protestami społecznymi skuteczna realizacja inwestycji w korytarzu, na który wskazała analiza wielokryterialna, nie jest możliwa;
  • W związku z powyższym inwestor postanowił wytyczyć trasę w korytarzu określonym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Decyzja o wyborze wariantu wynikającego z obwiązujących dokumentów planistycznych pozwoli na realizację inwestycji umożliwiającą wyprowadzenie mocy z rozbudowywanej Elektrowni Kozienice.

Wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju

W Elektrowni Kozienice budowany jest obecnie nowy blok energetyczny o mocy 1070 MW, który powiększy moc elektrowni o ponad 30%. Mając na względzie bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, konieczne jest, aby dodatkowa moc budowana obecnie w Elektrowni Kozienice, była niezawodnie przesłana w kierunku centralnej i północnej części kraju, w celu poprawy pewności zasilania tych obszarów. Istniejący układ sieci przesyłowej nie zapewni prawidłowego wyprowadzenia mocy z rozbudowywanej Elektrowni Kozienice. Z tych względów zaplanowano grupę inwestycji sieciowych, w skład których wchodzi budowa linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew.

Trasa przedmiotowej linii jest zdeterminowana położeniem dwóch punktów, które ma połączyć: stacji Kozienice ze stacją Ołtarzew w obrębie aglomeracji warszawskiej. Ten fakt powoduje, że linia musi przebiegać przez intensywnie rozwijające się tereny podmiejskie wokół Warszawy.

Uwzględniając priorytet, jakim jest bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zapewnienie stałych dostaw energii elektrycznej, w kontekście długotrwałego procesu wypracowania trasy korytarza dla tej linii z udziałem kluczowych interesariuszy, PSE podjęły decyzję o budowie linii w oparciu o obowiązujące dokumenty planistyczne. Fiasko działań podjętych najpierw przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, a następnie prób wypracowania przez nowy Zarząd PSE kompromisowego przebiegu linii, sprawia, że spółka postanowiła wytyczyć trasę w korytarzu określonym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Plan zagospodarowania przestrzennego jest uzgodniony społecznie w trybie art. 41 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Historia dotycząca prób wytyczenia trasy korytarza dla linii

3 września 2015 roku odbyło się posiedzenie połączonych komisji sejmiku wojewódzkiego, w ramach którego uruchomiono Forum Dialogu (FD). Jego celem było opracowanie alternatywnego wobec ustalonego w planie zagospodarowania przestrzennego korytarza linii. Posiedzenia Forum Dialogu odbywały się: 17 września 2015 r. oraz 18 lutego 2016 r. Przedmiotem obrad było przedstawienie założeń analizy wielokryterialnej oraz stworzenie listy kryteriów i wag branych pod uwagę przy ocenie wariantów lokalizacji linii. Pomimo niewypracowania konsensusu, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oficjalnie zakończył funkcjonowanie Forum. Podważanie przebiegu linii zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie dokumentami planistycznymi i niewypracowanie alternatywnego korytarza doprowadziły do powstania silnego konfliktu społecznego.

PSE wspólnie z Wykonawcą, chcąc zażegnać narosły konflikt, zaproponowali stronie społecznej i przedstawicielom samorządów dialog w ramach Grupy Roboczej, której moderatorem został prof. Andrzej Kraszewski z Politechniki Warszawskiej. Jej celem było wypracowanie kompromisowego korytarza linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew. Analizie poddanych zostało pięć wariantów zaproponowanych przez Wykonawcę oraz stronę społeczną.

W wyniku przeprowadzonych prac, opartych na liście przyjętych przez aktywnych członków Grupy Roboczej kryteriów oraz przypisanych im wag, jeden z wariantów został rekomendowany do realizacji jako optymalny. Niestety, w pracach Grupy Roboczej aktywny udział wzięła mniejszość z zaproszonych samorządów i organizacji pozarządowych, a wynik analizy wielokryterialnej jest kontestowany przez lokalne społeczności. Ten sam wynik, po poddaniu ocenie zewnętrznych ekspertów, również z ich strony nie został jednoznacznie pozytywnie zaopiniowany. Podjęta przez Zarząd PSE próba wypracowania w porozumieniu ze stroną samorządową oraz społeczną korytarza linii nie przyniosła zatem kompromisowego rozwiązania.

Dalsze przeciąganie sporu wokół przebiegu linii grozi opóźnieniem w realizacji inwestycji. Wobec konieczności uruchomienia realizacji inwestycji, zdecydowano o zakończeniu prac związanych z wyborem wariantu korytarza dla linii i przystąpieniu do wytyczenia jej trasy opierając się na obowiązujących dokumentach planistycznych. Proces ten będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi procedurami, m.in., z wykorzystaniem przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: